АНД 4370/2017 - Определение - 19-10-2017

П Р О Т О К О Л №

П Р О Т О К О Л №1832

 

19.10.2017г.                                                         град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІІІ наказателен състав

На деветнадесети октомври                               2017 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД      4370 по описа за    2017  година.

На поименното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Ц. –  редовно призован, се явява лично и с адвокат З.Х., представя пълномощно.

          ЗА ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА  Д”ИТ” гр.Пловдив, редовно призована, се явява инспектор Т, представи се пълномощно.

         АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ Ж.Д.Н. – редовно призован, се явява лично.

         АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

         СТ.ИНСП.Т.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА СЕ ЖАЛБАТА.

         АДВ.Х.:  Поддържаме жалбата. Бих искала да представя две доказателства, едното е Удостоверение от ПОС, че е образувано наказателно производство срещу Д.Ц.. Представям и ОА по същото производство. Моля делото да бъде прекратено, поради наличие на нормата на чл.33 от ЗАНН, както и във връзка с ТР № 3/2015 на ВКС по т.д. № 3/2015г., където се казва, че не следва да бъдат кумулирани наказателната и административната отговорност, при наличие на висящ наказателен процес, и за това образуваното административно наказателно производство следва да бъде прекратено.

         СТ.ИНСП.Т.: Не възразявам по така направеното искане.

 

         Съдът намира на първо място, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, а на следващо място счита, че така направеното искане е допустимо и основателно, тъй като действително, съгласно посоченото Тълкувателно решение не следва въз основа на един и същи фактически обстоятелства да бъде ангажирана едновременно и административно наказателна отговорност на едно и също лице. В конкретния случай, видно от представеното удостоверение и препис от ОА и при сравняването им с обжалваното по настоящото дело НП, случаят е именно такъв, като се касае за едни и същи фактически обстоятелства, и нещо повече вмененено е и в двете производства неизпълнение на едни и същи задължения от страна на настоящия жалбоподател има ли еднакъв противоправен резултат.

         Водим от горното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 4370/2017г. по описа на ПРС, ХХІІІ н.с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок  от днес пред Административен съд - гр. Пловдив, по реда на глава 13 от АПК.

 

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 13.03 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                       

                                                                                СЕКРЕТАР:

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.