АНД 4257/2017 - Решение - 24-10-2017

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1850

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

24.10.2017 г.                                                                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ІІІ наказателен състав

На двадесет и четвърти октомври          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОНИКА СИРАКОВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от Председателя

АНД № 4257 по описа за 2017 г.

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.С.С., роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, разведен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2016 год. в с. Стряма, обл. Пловдив е причинил другиму - Р.П.Т., с ЕГН ********** *** ..., лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана в областта на носа, счупване на носните кости, кръвотечение от носа, сътресение на мозъка, което е протекло със степен на разстройство на съзнанието /зашеметяване/, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 НПК, вр. чл. 78а, ал. 1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл. 189 ал. 3 НПК ОСЪЖДА обвиняемия А.С.С., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив, направените на досъдебното производство разноски в размер на 270,48 /двеста и седемдесет лева и четиридесет и осем стотинки/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Глава ХХІ НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК