АНД 1258/2017 - Решение - 24-11-2017

Решение по Наказателно дело 1258/2017г.

РЕШЕНИЕ

№ 2150

гр. Пловдив, 24.11.2017 год.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

         Пловдивският районен съд, двадесет и шести наказателен състав, в открито съдебно заседание на деветнадесети октомври, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

при секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1258 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 958/16/2017 г. от 03.02.2017г. издадено от Началник на Митница Пловдив, на основание Заповед № ЗАМ-229/08.03.2016 г. на Директора на Агенция – Митници, по повод АУАН № 192 от 08.09.2016 г., за извършено нарушение по чл. 76в, ал. 4, т. 2 с което било наложено административно наказание ,,имуществена санкция‘‘ в размер 2000 лева.

         Дружеството жалбоподател, чрез процесуалния представител М. обжалва процесното наказателно постановление, като иска неговата отмяна. Излага съображения, че не било извършено вмененото нарушение, доколкото дължимият акциз бил заплатен и за държавата не бил настъпил вредоносен резултат. Твърди, че за стоката - ацетилен, която била внесена не се дължало акциз. При условията на евентуалност иска прилагането на чл. 28 ЗАНН.

         Въззиваемата страна, редовно уведомена, чрез процесуалния представител юрисконсулт Б. оспорва подадената жалба. Намира същата за неоснователна, поради което иска потвърждаването на обжалваното наказателно постановление.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

        По допустимостта на жалбата съдът намира, че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

         За да санкционира дружеството жалбоподател, въззиваемата страна е приела следната следната фактическа обстановка. На 22.06.2016 г. около 19.00 часа в зоната на ГКПП Силистра бил спрян за проверка товарен автомобил  с ДКН № ***/***, собственост на ЕТ ,,***-С.И.‘‘ – гр . София. Като водач на превозното средство бил установен С.Д.И.. Видно от представените документи се установявало, че с автомобила се превозвали общо 1641 кг ацетилен по маршрута Република Румъния – Република България. Изпращач бил S.C. LINDE GAZ ROMANIA SRL, RO 8721959, а получател бил ,,Линде газ България‘‘ ЕООД с адрес гр. Стара Загора. Съгласно разпоредбите на чл. 2, т. 3 и чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗАДС ацетиленът бил включен в обхвата на енергийните продукти и като такъв подлежал на облагане с акциз, като за същия, съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 5 Закона била определена акцизна ставка в размер от 340 лева за 1000 кг. Стоката била освободена за потребление на територията на Република Румъния – държава членка на Европейския съюз. Съгласно разпоредбите на чл. 76в, ал. 4 ЗАДС, лицето което получава на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка било длъжно да: уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи акцизни стоки; представи обезпечение или да заплати размера на дължимия акциз пред компетентното митническо учреждение, преди акцизните стоки да са изпратени от другата държава членка. Съгласно чл. 76в, ал. 3 ЗАДС при движението, акцизните стоки се придружават и с документа по чл. 83з, ал. 1 Закона, който удостоверява, че размерът на акциза на стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз. С оглед на това се установило, че на 22.06.2016 г. в гр. Силистра, Зоната на ГКПП – Силистра, ,,Линде Газ България‘‘ ЕООД в качеството на получател по смисъла на ЗАДС, е въвело на територията на страната акцизна стока – ацетилен с код по КН 29012900, общо 1641 кг, като стоката била изпратена за България на 22.06.2016 ф., преди да е представило обезпечение или да е заплатило пълния размер на дължимия акциз пред компетентното митническо учреждение, в нарушение на разпоредбата на чл. 76в, ал. 4, т. 2 ЗАДС, като по този начин дружеството жалбоподател е избегнало пълното заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по ЗАДС, с което било осъществило състава на чл. 123а, ал. 1 ЗАДС.

         В хода на съдебното следствие беше разпитана актосъставителката С. Д.. Същата потвърди отразената от нея в АУАН.

         Съдът кредитира показанията на разпитаната свидетелка, доколкото същите са ясни, логични и последователни и си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал.

         Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството не са били оспорени от страните по делото.

         От представените копия от Заповеди се установява, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи.

         От представения Протокол за извършена проверка се установява, че на 22.06.2016 г., е било установено нарушението.

         От представеното Решение на Митница Пловдив се установява, че е бил определен дължимият акциз за процесното количество ацетилен.

         Съдът намира, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят да ограничаване правото на защита на дружеството жалбоподател, да разбере защо е било наказано.

         На първо място в процесния АУАН не е посочена нарушената материална норма, което се явява нарушение по чл. 42, т. 5 ЗАНН. От конкретното описание на нарушението може да се достигне до извод, че е нарушена разпоредбата на чл. 76в, ал. 4, т. 2 ЗАДС, изразяваща се в това, че дружеството жалбоподател не е представило заключение, както и не е заплатило пълния размер на дължимия акциз. Съществува посочване на разпоредбата на чл. 76в, ал. 4, т. 2 ЗАДС едва в наказателното постановление. Като нарушена разпоредба в процесния АУАН е посочена тази на чл. 123, ал. 1 ЗАДС, която обаче е санкционна по своя характер и въз основа на нея се налага административното наказание ,,имуществена санкция‘‘.

         На следващо място в нарушение на разпоредбите на чл. 42, т. 3 и т. 4 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН в АУАН и НП липсва коректно описание на нарушението.

И в двата акта в описание на нарушението е посочено, че           на 22.06.2016 г. в гр. Силистра, Зоната на ГКПП – Силистра, ,,Линде Газ България‘‘ ЕООД в качеството на получател по смисъла на ЗАДС, е въвело на територията на страната акцизна стока – ацетилен с код по КН 29012900, общо 1641 кг, като стоката била изпратена за България на 22.06.2016 г., преди да е представило обезпечение или да е заплатило пълния размер на дължимия акциз пред компетентното митническо учреждение.

От описанието на нарушението не може да се установи кое е било компетентното митническо учреждение пред което е следвало да се представи обезпечение или да е заплатило пълния размер на дължимия акциз.

Разпоредбата на чл. 76в, ал. 4, т. 1 ЗАДС предвижда, че лицето трябва да уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи акцизни стоки.

В конкретния случай, седалището на дружеството жалбоподател се намира в гр. Стара Загора, поради което се достигна до извод, че компетентното митническо учреждение се явява ,,Митница Пловдив‘‘.

В АУАН и НП единствено е посочено, че е било изпратено запитване до горепосоченото учреждение, но никъде не е посочено, че именно пред него е следвало да се подаде уведомление.

След прочит на обстоятелствената част, а именно че ,,22.06.2016 г. в гр. Силистра, Зоната на ГКПП – Силистра, ,,Линде Газ България‘‘ ЕООД в качеството на получател по смисъла на ЗАДС, е въвело на територията на страната акцизна стока – ацетилен с код по КН 29012900, общо 1641 кг, като стоката била изпратена за България на 22.06.2016 г., преди да е представило обезпечение или да е заплатило пълния размер на дължимия акциз пред компетентното митническо учреждение‘‘ , по-скоро би се достигнало до извод, че нарушението е извършено в гр. Силистра, а не в гр. Пловдив.

По този начин с оглед непълното описание на нарушението не би могло да се достигне до извод, в кое населено място е било извършено нарушението, което е довело и до повдигане на спор за подсъдност от кой Районен съд да се разгледа настоящото производство.

         Предвид всичко гореизложено, депозираната жалба се явява основателна, а атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно следва да се отмени.

Ето защо, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 958/16/2017 г. от 03.02.2017г. издадено от Началник на Митница Пловдив, на основание Заповед № ЗАМ-229/08.03.2016 г. на Директора на Агенция – Митници, по повод АУАН № 192 от 08.09.2016 г., за извършено нарушение по чл. 76в, ал. 4, т. 2 с което било наложено административно наказание ,,имуществена санкция‘‘ в размер 2000 лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС