АНД 1258/2017 - Определение - 02-03-2017

Определение по Наказателно дело 1258/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  486                                                 02.03.2017 година                     Град ПЛОВДИВ

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд  -    5 наказателен състав

На втори март  две хиляди и седемнадесета година

В  закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията АНД  № 1258    по описа за 2017г.,  намира за установено следното:

 

Постъпила е жалба от ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК 130418266 против  НП № 958/16/2017г. на Началника на Митница Пловдив, за което е образувано настоящото производство.

          Видно от приложената жалба същата е входирана на ръка в деловодството при наказващия орган на 17/02/2017г. с вх.№ 32-45296. Същевременно атакуваното НП е връчено на 08/02/2017г. по седалището и адреса на управление на санкционираното дружество ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД в гр.Стара Загора, кв.Индустриална зона, с вписване на имената и подпис на лицето, натоварено да получава книжата и съобщенията. При това, се налага изводът, че не е спазен 7-дневния преклузивен срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН за подаване на жалбата против обжалваното наказателно постановление, считано от датата на връчването му, който е изтекъл на 15/02/2017г. /присъствен ден/ и на следващия ден  НП е влезнало в сила. Не са налице процесуалните предпоставки за разглеждане на жалбата, която се явява просрочена и следва образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 ал.2 вр. чл.59 ал.2, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1258 от 2017г. по описа на ПРС, V нак.състав.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІІ от АПК в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя за изготвянето му.

 

                                                            СЪДИЯ :

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС