АНД 845/2016 - Решение - 20-05-2016

Решение по Наказателно дело 845/2016г.

    РЕШЕНИЕ № 899

гр. Пловдив, 20.05.2016г.

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

          ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XI н.с. в публично съдебно заседание на двадесет и шести април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА 

При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД 845/2016г.  по описа на ПРС, XI н.с. за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №  III-2166/27.01.2016г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пловдив, с което на Кооперация „Агрокомерс 98”, ЕИК 115189903, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Васил Петлешков” № 12, представлявано от А.П.К., ЕГН ********** са наложени административни наказания – имуществена санкция в размер от 200 лева за нарушение на чл.171 ал.2 от Закон за защита на растенията /ЗЗР/ и имуществена санкция в размер от 600 лева за нарушение на чл.172 от ЗЗР.

 За жалбоподателя, редовно призован, в съдебно заседание се явява процесуалният му представител адв. Р.А., който поддържа възраженията. В жалбата, депозирана пред съда, жалбоподателят оспорва да е извършил вменените му административни нарушения и навежда твърдения за допуснати в административнонаказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила. Моли съда да отмени атакуваното НП като незаконосъобразно и неправилно.

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

 

От фактическа страна съдът установи следното:

Във връзка със Заповед № РД 11-1806 от 04.12.2015г. на Изпълнителния директор на БАБХ, на 07.12.2015г. в 13.10ч. била извършена проверка на обект – предприятие за производство и съхранение на фураж, изградено по Договор 36ВФ 16/123/00376/1008.2011 по ПРСР 2007г. - 2013г., находящо се в с. Черничево, общ. Хисаря, стопанисвано от жалбоподателя Кооперация „Агрокомерс 98”. Контролните органи пристигнали на място в 10.00ч., но поради обективна невъзможност – отсъствието на управителя или друго лице, което да отключи обекта, проверката била осъществена в 13.10 часа. Достъпът бил осигурен от св. С.П., *** на дружеството жалбоподател. При проверката били установени 4 броя варели от по 200 литра всеки „Валсаглиф” – хербицид с общо количество 800 литра и множество използвани чували с червено оцветяване от вътрешната им страна, намиращи се в навесната част на обекта. В непосредствена близост до навеса се намирало складово помещение. Същото било заключено, но през прозорците на помещението контролните органи забелязали различни опаковки от  продукти за растителна защита, гръбна пръскачка, стелажи и кашони. С оглед невъзможността складът да бъде проверен отвътре, бил запечатан с 5 броя стикери с печат ОДБХ гр. Пловдив и подпис на инспектор от Отдел „Растителна защита” при ОДБХ гр. Пловдив, като контролните органи го оставили на отговорно пазене на св. П.. Във връзка с направените констатации бил съставен Констативен протокол № 0004164/07.12.2015г., с който, на основание ЗЗР и Наредба № 104 за контрол по прилагането на пазара и употребата на ПРЗ и торове, било дадено нареждане в срок до 08.12.2015г. Кооперация „Агрокомерс 98” да осигури достъп до помещението, в което било установено с оглед през прозореца, че се съхраняват различни опаковки от ПРЗ, за извършване на физическа проверка. Протоколът бил съставен в присъствието на св. П., който подписал същия и приел отговорното пазене.

          На следващия ден, 08.12.2015г. в 13.25ч. била извършена проверка и на складовото помещение, което било отключено от св. П., сдобил се с ключ за него от агронома на дружеството. В хода на инспекцията били установени 5 броя здрави стикери, подпечатани с печат на ОДБХ гр. Пловдив и подписани с подпис на инспектор от Отдел „Растителна защита”, поставени на входа на помещението. Проверяващите установили, че помещението било разчистено, кашоните с опаковки липсвали, а стелажът бил разместен. Установена била липсата на 4-те броя варели от по 200 литра всеки с хербицид „Валсаглиф” и празните чували с червено оцветяване от вътрешната им страна. Резултатите от проверката били обективирани в Констативен протокол № 0004451/08.12.2015г.

         Въз основа на извършените проверки бил съставен АУАН № 0000033/16.12.2015г. срещу Кооперация „Агрокомерс 98” за нарушения на чл.171 ал.2 от ЗЗР и чл.172 от ЗЗР.

         Въз основа на АУАН било издадено и обжалваното НП като на основание чл.171 ал.2 от ЗЗР и чл.172 от ЗЗР на жалбоподателя били наложени административни наказания имуществена санкция – по отношение на  нарушението в т.1 от НП в размер от 200 лева, а относно нарушението по т.2 от НП – в размер от 600 лева.

В хода на съдебното производство са разпитани в качеството на свидетели актосъставителят Р.Л.М. и С.П.П.. Св. М. потвърждава авторството на АУАН и констатациите в него. Потвърждава, че на 07.12.2015г. не е бил осигурен достъп веднага до проверявания обект, когато пристигнали на място в 10.00ч., но в 13.10ч. успели да извършат проверката, с изключение на складовото помещение, което било заключено и достъп до което не бил осигурен на проверяващите. При извършената на следващия ден проверка по отношение на намиращото се в непосредствена близост до обекта складово помещение, актосъставителят признава, че нямало видими доказателства за нарушение целостта на поставените лепенки и печат. От друга страна обаче пояснява, че след премахването им и възможността на другия ден да проверят склада отвътре, контролните органи заварили обстановка, различна от забелязаната през прозорците на помещението отпреди поставянето на лепенките и печатите.

От показанията на св. С. се установява, че действително,   когато контролните органи били пред обекта, очаквайки да започнат проверката, е съществувала обективна невъзможност веднага да се осигури достъп, тъй като управителят на дружеството, стопанисващо обекта отсъствал, работниците били в отпуск и нямало лице,  разполагащо с ключ, за да бъде отворено помещението. Подлежащият на проверка обект функционирал от м. февруари до м. октомври, а през останалото време бил охраняван с алармена система. Свидетелят обаче навежда твърдения, че са били предприети бързи действия, за да се осигури такъв достъп и такъв реално бил осъществен в 13.10ч. на същия ден. След като разбрал за посещението на контролните органи, управителят на дружеството осъществил контакт в 11.00ч. с него, тъй като имал ключ за обекта. Макар че по това време свидетелят се намирал в гр. Пловдив се отзовал бързо, за да бъде осъществена проверката. Свидетелят навежда твърдения, че прозорците на склада, от които актосъставителят твърди, че са били забелязани съмнителните кашони с опаковки от продукти за растителна защита, са разположени на достатъчна височина, около два метра и половина, непозволяваща да се види с точност съдържанието на склада, още повече, че последният не бил осветен. Свидетелят пояснява, че контролните органи залепили лепенките на чисти повърхности на стените, вратата и земята така, че да бъде оставена следа при опит за отлепянето им. Потвърждава, че на проверката на следващия ден, преди да влязат контролните органи в склада, било установено, че лепенките са без нарушена цялост.

Като прецени изложената фактическа обстановка и анализира събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от правна страна следното:

По отношение на нарушението по т.1 от НП:

Разпоредбата на чл.171 ал.2 от ЗЗР предвижда наказание за този, който наруши и/или не изпълни предписание на контролните органи по ЗЗР, издадено във връзка с изпълнение на служебните им задължения, в качеството им на длъжностни лица. Със съставения за резултатите от извършената на 07.12.2015г. проверка Констативен протокол № 0004164/07.12.2015г., на основание ЗЗР и Наредба № 104 за контрол по прилагането на пазара и употребата на ПРЗ и торове, било дадено нареждане на Кооперация „Агрокомерс 98” в срок до 08.12.2015г. да осигури достъп до помещението, в което било установено с оглед през прозореца, че се съхраняват различни опаковки от ПРЗ, за извършване на физическа проверка. От доказателствата по делото се установява, че при извършената на 08.12.2015г. проверка е бил осигурен достъп на служителите на ОДБХ гр. Пловдив до помещението, във връзка с което е било даденото предписание с Констативен протокол № 0004164/07.12.2015г. Нито в акта, респ. в постановлението не се сочи да е била възпрепятствана проверката на помещението. Тъкмо обратното, посочено е, че на 08.12.2015г. от 13.25ч. е започнала инспекция във връзка с изпълнение на предписание от Констативен протокол № 0004164/07.12.2015г., като обектът е бил отворен и на същия е бил извършен физически оглед, при което било констатирано, че е видимо преподреден и липсвали каквито и да било опаковки с продукти от растителна защита в него. Предвид горното следва да се приеме, че жалбоподателят е изпълнил даденото му от контролните органи на ОДБХ гр. Пловдив предписание, поради което и не може да се приеме, че е било извършено нарушение на разпоредбата на чл.171 ал.2 от ЗЗР.

Следва да се отбележи, че дори да се приеме, че неизпълнението на предписанието се изразява в преподреждане на помещението, което е било оставено на отговорно пазене на св. П., то доколкото в АУАН и НП изрично е посочено, че поставените стикери, осигуряващи запазването на обстановката в склада такава, каквато е била заварена, са били здрави, което обстоятелство се установява и от доказателствата по делото, включително се потвърждава и от актосъставителя, не може да се приеме, че е налице неизпълнение на предписание на контролните органи, свързано с отговорното пазене на склада. Освен това дори от доказателствата по делото да се установяваше, че обстановката в склада не е била запазена такава, каквато е била заварена, то в този случай би следвало да бъде санкционирано лицето, на което обектът е бил оставен на отговорно пазене, а именно св. П., който е бил адресат на това задължение.

Относно липсващите 4 броя варели от по 200 литра всеки с хербицид „Валсаглиф” и празни чували с червено оцветяване от вътрешната им страна, доколкото със съставения Констативен протокол № 0004164/07.12.2015г. същите не са били оставени на отговорно пазене на св. П., то и не може в последствия той, още по-малко пък кооперацията, да бъдат санкционирани за тази липса. 

По отношение на нарушението по т.2 от НП:

Съгласно нормата на чл.172 от ЗЗР се наказва този, който възпрепятства изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица по ЗЗР. В случая дружеството е било санкционирано, че не е предоставило достъп до подлежащия на проверка обект от 10.00ч. до 13.10ч. на 07.12.2015г. От събрания по делото материал се установява, че е съществувала обективна невъзможност да бъде осигурен достъп веднага, но такъв е бил даден в 13.10ч. Предприети са били действия от страна на управителя на дружеството, въпреки местонахождението му по това време в чужбина, което е потвърдено от приложените по делото копие на страници от международен паспорт и бордова карта. Както се установява от показанията на св. П., управителят е осъществил контакт с него, за да отключи обекта. Именно по този начин е бил осигурен достъп. От друга страна по делото се установява, че обектът е работил от м. февруари до м. октомври, като през останалото време е бил охраняван с алармена система, т. е. не са присъствали дори работници, които моментално да окажат съдействие на контролните органи. В същия този ден обаче не е бил осигурен достъп на служителите на ОДБХ гр. Пловдив до склада, през прозорците на който същите установили съхранение на различни опаковки от продукти за растителна защита, като по този начин е било възпрепятствано изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица по ЗЗР. Съгласно разпоредбата на чл.172 от ЗЗР, за нарушение на която Кооперация „Агрокомерс 98” е санкционирана с обжалваното постановление, за неизпълнение на това задължение се налага глоба от 600 до 1200 лв. Посочената норма не предвижда налагането на имуществена санкция, поради което за възпрепятстване изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица по смисъла на чл.172 от ЗЗР, следва да бъде санкционирано съответното физическо лице, извършило нарушението.

С оглед всичко изложено настоящата съдебна инстанция намира, че обжалваното постановление като незаконосъобразно следва да бъде отменено. 

 Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

     Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №  III-2166/27.01.2016г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пловдив, с което на Кооперация „Агрокомерс 98”, ЕИК 115189903, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Васил Петлешков” № 12, представлявано от А.П.К., ЕГН ********** са наложени административни наказания – имуществена санкция в размер от 200 лева за нарушение на чл.171 ал.2 от ЗЗР и имуществена санкция в размер от 600 лева за нарушение на чл.172 от ЗЗР.

 Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.                                                            

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

АМ