АНД 835/2016 - Решение - 19-05-2016

Решение по Наказателно дело 835/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 882

гр.Пловдив, 19.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - II наказателен състав в публично заседание на двадесет и шести април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 835/2016г. по описа на ПРС, II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

            Образувано е по жалба на М.К.К. ***, с ЕГН ********** срещу Наказателно постановление № 33 от 27.01.2016г. на Директора на РДГ Пловдив, с което на жалбоподателят за административно нарушение по чл.84, ал.1, във вр. с чл.43, ал.3, т.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание по чл.84, ал.1 от ЗЛОД  „Глоба” в размер на 150 лева и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3 години.

           С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност, неправилност и немотивираност на издаденото НП. Излага се твърдение, че отразеното в АУАН и НП е неправилно и неточно. Че не е осъществил с действие и бездействие посочените нарушения, тъй като на 07.01.2016г. не е ловувал и не е бил с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие. С жалбата се прави искане за отмяна на НП № 33/27.01.2016г., ведно с КП № 013785/07.01.2016г. и Акт № 007730/21.01.2016г.

          Жалбоподателя редовно призован не се явява в съдебно заседание, изпраща  редовно упълномощен представител адв.С.Б., която поддържа жалбата по съображенията изложени в нея, ангажира доказателства и по същество излага съображения за незаконосъобразност на НП.

          В съдебно заседание, Административнонаказващият орган редовно призован, ангажира свой представител по делото юрк.Г.И., която изразява становище за неоснователност на жалбата, моли съда да остави без уважение жалбата на М.К. и да потвърди атакуваното наказателно постановление.

 

           Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото писмени и гласни доказателства, намира и приема за установено от фактическа и правна страна  следното:

         

           На 07.01.2016г. Е.И., Е.Г., Г.Т. и Т.П. - служители на Държавно горско стопанство гр.Хисаря извършили проверка в землището на с.Чернозем във връзка с подаден сигнал по тел.112 за незаконен лов в гората на с.Чернозем. За проверката служителите на ДГС Хисаря се разделили на две групи, като в едната от тях били свидетелите Е.И. и Т.П.. По установени следи оставени снега свидетел И. продължил по тях с оглед установяване на лицата, а свидетел П. се върнал назад където срещнал другите двама служители на ДГС Хисаря и с които продължили обхода, при който свидетел И. им се обадил за установено лица. При отиване на посоченото от свидетел И. място, поляна намираща се на около 100-на метра от с.Бегово, служителите на ДГС Хисаря зрително възприели, че свидетел И. извършва проверка на документите на три лица. След извършване на проверката на документите, служителите на ДГС Хисаря и трите лица отишли в сградата на ДГС в гр.Хисаря. За констатациите от проверката свидетел Е.И. съставил констативен протокол  серия ЮЦДП № 013785 съгласно който на 01.07.2016г. в с.Бегово, в присъствието на М.К.К. с ЕГН **********, в качеството на проверявано лице л.к: **** изд.МВР Пловдив **** и при проверката е установено: „При подаден сигнал от 112 за незаконен лов в гората на с.Чернозем. Извършихме проверка в м.Дервишка, зем.с.Чернозем с колегите Т.П., Е.Г., Г.Т.. Констатирахме пресни следи от хора в снега по следа, разделихме се на две групи – АЗ и Т.П. и Е.Г., Г.Т.. Проследихме дирите с Т.П.и на една от просеките при оглед с бинокъл забелязах двама човека с пушки. Разделихме се с Т.П. и Аз проследих тези които видях с бинокала. При преследването ми двамата пред мен ловци се разделиха и Аз продължих след единият който влезе в гората. При излизането ми от гората ловецът вече не се виждаше и Аз продължих по неговите стъпки. Стигнах до реката дълга вода и на едната страна на брега забелязах трима човека, от които двама бяха с пушки, третият беше без пушка. Легитимирах се и поисках ловни билети и разрешително за лов. Такова не ми беше представено. Повиках колегите и заедно с нарушителите отидохме до Горското в гр.Хисар. Ловен билет с № 000816 бе представен от М.К. надлежно заверен. Съгласно КП, „ С настоящия протокол са задържани следните документи и вещи: Се задържа билети за лов № с В 000816 и № 290704 на името на М.К.К. с ЕГН **********”. КП е подписан от неговия съставител Е.И., участвалите лица Е.Г. и Г.Т. и М.К..  Били снети саморъчно написани обяснения от лицата.

            За проверка на пушките са били извикани служители от служба „КОС” при РУП гр.Хисаря.

            На 08.01.2016г. от свидетел Е.И. бил съставен Рапорт до Директора на ТП ДГС Хисар гр.Хисар, в който по идентичен с КП начин е описано установеното от свидетел И., като свидетел И. е посочил, че: „ На 07.01.2016г. при подаден сигнал от 112 за извършване на незаконен лов в гората на с.Чернозем, общ.Калояново. Аз и колегите Е.Г., Г.Т., Т.П. извършихме проверка в гората на с.Чернозем и констатирах следното при пристигането ми открихме следи от хора в снега, разделихме се на две групи – АЗ и Т.П. и Е. и Т.. След като проследихме дирите оставени от хората на една от просеките в гората при оглед с бинокал забелязах двама човека с пушки които ловуваха. Разделихме се с Т.П. и Аз поех след тях. При продължително преследване в гората нарушителите се разделиха и Аз продължих след единият. Бях стигнал почти до с.Бегово когато в далечината забелязах Джип предположих че този който преследвах ще отиде до този Джип, и тръгнах към него. При приближаването ми, забелязах трима човека и два от тях бяха с пушки. Легитимирах се и поисках ловни билети и Разрешително за лов. Бе ми представен ловен билет един на брой от лицето М.К.К. ЕГН ********** и ловен билет № 000818 № 290704. Разрешително за лов не ми бе представено. Другия с оръжието Н.С. с  ЕГН ********** не ми представи ловен билет, не ми представи Разрешително за лов. Третия П.Х. с ЕГН ********** не носеше оръжие и се представи като **** на ловната дружинка с.Бегово. Повиках колегите и заедно с нарушителите отидохме до Горското в Хисар. Констатира се че едната пушка която беше в Н.С. не е негова и няма разрешително за нея. Повиках ме полицая служба КОС. Съставих три броя Констативни протоколи, с поредни № 013785, № 013786, № 013787. Прилагам обяснения на лицата М.К.К., Н.И.С., П.Х.Х..

          Срещу М.К.К. от свидетел Е.И. е бил съставен акт № 007730 серия ЮЦДП 2016 за нарушение законови разпоредби чл.84, ал.1,2 във връзка чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД – закона за лова и опазването на дивеча, като нарушението е описано по следния начин: ловува без писмено разрешително за лов, в не ловен ден, със сглобена и заредена пушка, № на патроните №5,№7, в ловен район на с.Бегово по течението на река Дълга вода, м.Воденицата, с дата на извършване 07.01.2016г., с час на откриване на нарушението 07.01.2016г. 16,00 ч. Свидетели на извършването или установяване  на нарушението, (съставянето на акта ) са лицата Е.Г. и Г.Т.. Актът е подписан от лицата посочени в него.

         Относно датата на съставянето на акта е посочено и прието по делото/ съгласно издаденото НП че е 21.01.2016г./, но при отразяване на установеното съдът намира, че е коректно да посочи, че в приложения по делото акт има поправки на датата на неговото съставяне, състоящи се на надписване над други цифри на дата 21, с надебелявания, без тези поправки, които са на три места в акта – а именно като дата на съставяне, дата когато нарушителя се е запознал с акта и дата на получаване на преписа, да са подписани и обозначени от кого са направени, както и че това е станало със знанието на лицето посочено в акта като нарушител, както и на другите двама свидетели. Това обстоятелство съдът намира, че подлежи на коментар по долу, тъй като съгласно показанията на свидетел Е.И. дадени в съдебно заседание същия е съставил акта една седмица след установяване на нарушението., т. е   на 14.01.2016г. , която дата е особено добре видима на втората поправка а именно където нарушителя се запознава с акта по поражда въпроси дали при съставянето му са присъствали посочените в акта свидетели и нарушителя.

         След законоустановения три дневен срок за представяне на писмени възражения относно съставения акт, от АНО – директора на ТП ДГС Хисар, на 27.01.2016г. въз основа на акт сериен № 007730 от 21.01.2016г. и констативен протокол № 013785 от 07.01.2016г. е издадено НП № 33 срещу М.К.К. за това, че на ловува без писмено разрешително за лов със сглобена и  заредена пуша, номера на патроните № 5, № 7 в ловен район на с.Бегово по течението на река Дълга вода, местност „Воденицата”, нарушението е извършено на 07.01.2016г. и открито на същата дата в 16,00 ч. местност „Воденицата”, землище на с.Бегово, община Калояново, телитория на ТП ДГС Хисар, с което е нарушил чл.84, ал.1, вр. чл.43, ал.3, т.1 от Закона за лова и опазването на дивеча. На основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД  и чл.53 ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания са наложени две административни наказания глоба по чл.84, ал.1 от ЗЛОД в размер на 150 лева и Лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД.

          Разпитан като свидетел в съдебно заседание актосъставителят Е.И. посочи, че видял как три лица слезли от джип и че са извадили ловно оръжие което е било сглобено. В момента когато се приближили към него се е легитимирал и е извършил проверка на документите на лицата, както и че само К. е имал заверен ловен билет за 2016г. Свидетелят посочи, че след като е задължал ловния билет поискал да се отворят оръжията, които били заредени с патрони № 7. Свидетелят посочи, че разпоредил лицата да бъдат откарани в ДГС Хисар, както и че в ДГС е съставил констативни протоколи. Свидетелят посочи, че е извикан служител от служба”КОС”  като от службата са констатирали нарушението, в което се усъмнил. Свидетелят посочи, че акта е съставил една седмица по – късно, не в същия ден.

         Разпитан като свидетел в съдебно заседание Т.В. П. посочи, че във връзка с подаден сигнал с негови колеги Е.И., Е.Г. и Г.Т. извършили проверка в землището на с.Чернозем. Били забелязани двама ловци които се скрили. Свидетелят посочи, че И. тръгнал след тях и че след 15 минути се е обадил че са заловили нарушителите. При отиването на място, поляна, близо до рекичка, на 50-100 метра от с.Бегово, свидетелят и другите двама негови колеги Г. и Т. видели четири лица – И., Х., К. и С., както и че И. извършва проверка на документите на тези лица. Пушките били на рамо, като пушката на К. била в калъф. Свидетелят отрече на място да е правена проверка на оръжията. При проверката от служба „КОС” не е било установено с оръжието да са произвеждани изстрели.

         Разпитан като свидетел в съдебно заседание П.Х. Х. посочи, че е извел М.К. и Н.С. на обучение като млади ловци, на поляна до село Бегово, която не е в ловния район на селото, на 50-70 метра от последните къщи. Свидетелят посочи, че тъй като са били видени калъфите на пушките са дошли при тях служителите на ДГС Хисаря, извършили проверка и тъй като се стъмвало били отведени в Хисар за съставяне на констативни протоколи. Свидетелят посочи, че пушките са били в калъфи.

 

           Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Пловдивски районен съд,  достигна до следните правни изводи:

             Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

             Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА.

          Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество. 

           При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Настоящото производство е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. В случая въпроса за вината не може да бъде изследван, тъй като нарушителят е юридическо лице – правно образование, което не може да има собствено психическо отношение към деянието.

            Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл.14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

            С оглед изложеното,  съдът  след запознаване с приложените по дело АУАН и НП намира, че съставеният АУАН и обжалваното НП отговарят на формалните изисквания на ЗАНН като съставени от компетентни за това лица. Материалната компетентност на административнонаказващия орган /АНО/ следва от така представената Заповед РД 49-199 от 16.09.2011г. на министъра на земеделието и храните, а тази на актосъставителя – от разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗЛОД. Атакуваното НП е издадено в срок но въпреки това същото следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно поради следните основания:

          Както се посочи по – горе, актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила. Законодателят е определил, че по съставянето на актовете за установяване на административни нарушения по този закон се прилагат разпоредбите на ЗАНН. Това означава, че за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно  е необходимо стриктно спазване на изискванията на ЗАНН, относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление и в тежест на наказващия орган и задължение на съда е да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин, че това е точно така.

           Във връзка с посочено съдът констатира, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от свидетел Е.И. е допуснато нарушение на процесуалните правила, като няма ясно посочена дата на неговото съставяне. Както се посочи в началото на това решение при служебната проверка на АУАН се констатира че в същия имаме направени поправки, добавяне на цифрата 21, след което същата е била повтаряна, надебелявана, без тези поправки да бъдат отбелязани от кого са направени, както и положен подпис че са известни на лицето посочено в акта като нарушител – в случая като от М.К..  В показанията си дадени като свидетел Е.И. посочи, че Акта е съставен една седмица след нарушението, т.е на 14.01.2015г., която дата 14 е особено добре видима при втората поправка на дата 21 на мястото където е посочено запознаването на нарушителя със съдържанието на акта. За нито една от поправките  не е отбелязано от кого и кога са направени. Поправките засягат съществени елементи, имащи значение за законосъобразното протичане на административнонаказателното производство, каквито са датата на съставяне на АУАН, датата на неговото подписване от жалбоподателя и датата на връчване на преписа от акта, както и дали са присъствали на датата на неговото съставяне лицата посочени в него и дали тези лица са били запознати с посоченото като административно нарушение. Тези нарушения са нарушили и ограничили правото на защита на жалбоподателя, същите са съществени по своята правна същност, не подлежат на саниране в съдебната фаза на процеса и са довели до издаване на обжалваното НП при незаконосъобразно протичане на административно наказателното производство.

           На следващо място, съдът счита, че посоченото като нарушение в атакуваното НП не се доказва по безспорен и категоричен начин от събраните в рамките на съдебното следствие доказателства. Съставеният констативен протокол, който служи като доказателство за извършена проверка, не отразява като установено носене на сглобена и заредена пушка от страна на М.К., както и номера на патрони 5 и 7. В показанията си в съдебно заседание свидетел И. посочи, че пушката която проверил била с патрони № 7, което е в противоречие с посочените номера на патрони в Акта а именно 5 и 7, но които обстоятелства не са били както се посочи в съставения КП който протокол е акта в който се отразят констатациите от проверката, и които констатации след това противоречат или не съществуват с отразените в съставения от свидетел И. Акт. За да обоснове недоказаност на нарушението съдът взе предвид и не наличието на каквато и да е индивидуализация на пушката в акта, определяща че същата представлява ловно оръжие.  Ноторно известно е, че ловното оръжие се дели на хладно и огнестрелно оръжие, както и че огнестрелното също има своите под видове, като основните класове са: гладкоцевно, като всяка гладкоцевна ловна пушка се регистрира задължително с вписване големината на калибъра ѝ; нарезно и комбинирано (от двете).  Ноторно известно е и че някои видове от т.н. въздушни пушки  с мощност над 24 джаула се използват за лов, поради което спрямо тяхното притежание се прилага уведомителен режим – писмо до началника на РУ на МВР.

         Във връзка с така изложено съдът не кредитира достоверност на посоченото от свидетел И., че е извършил проверка на пушките както  и че е констатирал че същите са заредени. Не посочването както в КП, така и в съставения Акт на индивидуализиращите белези на пушката, а имено какъв вид огнестрелно оръжие е , какъв калибър, както и какви боеприпаси ползва  не  потвърждава казаното от свидетел И. за установено нарушение. Посочването на патрони с номера 5 и 7, без приложени надлежно описание на същите като производител / или саморъчно напълнени, което е често срещано явление сред българските ловци / , калибър, номер на сачмите в тях, както и брой на боеприпасите които са били у проверяваните лица определя заключение за непълно извършена проверка, довело до вписване на недоказуеми факти в акта. Както се посочи вече, актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила и в тежест на АНО да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин нарушението посочено в него, съгласно направеното описание на фактите.

           На следващо място съдът констатира от приетите по делото доказателства мястото на проверка осъществена от свидетел И. ***.

           Ловната площ на страната се разпределя на ловностопански райони, независимо от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и ловните площи, като площта на ловностопанските райони зависи от основния вид дивеч и се определя при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона. В землището на едно населено място – село, не се обособява повече от един ловностопански район, като границите му се определят по трайни теренни форми и съоръжения, съобразени със землищните граници, като се утвърждават със заповед на Министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. На първо място от събраните по делото доказателства в настоящето производство не са налице данни, включително и официални документи относно границата на ловния район на с.Бегово и  относно съответните граничещи местности, т.е. дали местността „Воденицата” попада в ловния район на селището.  Посоченото, че нарушението е извършено и открито в местността „Воденицата” по течението на река Дълбока вода не конкретизира точно мястото на извършване на нарушението, което пък от своя страна е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.  От разпита на свидетелите П. и Х. се установи, че мястото на което е била извършена проверката е непосредствено до последните къщи на село Бегово, че същото не е поляна. Свидетел Х. който като *****на ловната дружинка на селото познава добре района, отрече в съдебно заседание поляната да влиза в ловния район на селото. От събраните по делото доказателства относно поведението на жалбоподателя не се установява същият да е извършил лов в ловен район на с.Бегово със сглобена и заредена пушка, т.е. ловуване по смисъла на закона. От гореизложеното следва съдът да приеме, че не са доказани обективните признаци от състава на административното нарушение по чл.84, ал.1, вр. чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД, за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя М.К.К..  В подкрепа на този извод е и факта, че последният не е бил санкциониран по чл.95, ал.1 от ЗЛОД с издаденото срещу него НП.  Съгласно разпоредбата на чл.95, ал.1 от ЗЛОД при нарушенията по чл.84, 85 и 86 оръжието и другите средства за ловуване се отнемат в полза на държавата, а незаконно придобитите дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти се предават на органите на Изпълнителната агенция по горите.

           Установените нарушения при провеждане на административнонаказателното производство по издаването на НП № 33 от 27.01.2016г. на директора на ТП ДГС Хисаря срещу жалбоподателя М.К. са съществени, нарушили са и са ограничили правото му на защита, и същите не подлежат на саниране в съдебната фаза на процеса. Допускането им е довело до незаконосъобразност и неправилност на обжалваното НП поради което и следва да се отмени изцяло.

        Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл.3 от ЗАНН, съдът

           

                                                  Р  Е  Ш  И:

 

             ОТМЕНЯ Наказателно постановление 33 от 27.01.2016г. на Директора на РДГ Пловдив, с което на М.К.К. ЕГН ********** за административно нарушение по чл.84, ал.1, във вр. с чл.43, ал.3, т.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание по чл.84, ал.1 от ЗЛОД  „Глоба” в размер на 150 лева и на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3 години.

 

             Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив по реда  на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

             

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.