АНД 806/2016 - Решение - 05-05-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

05. 05.2016 г.

      802                                                                                  гр. Пловдив                 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пловдивски районен съд,       ДЕСЕТИ наказателен състав,

          На  първи април,                две хиляди и шестнадесетата година,

          В публично съдебно заседание  в следния състав:

 

                                                         

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Методиева

 

Секретар Петя Колева,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 806 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Обжалвана е глоба от 50 лева, наложена с фиш № 0002105920 от 24.11.2015 г., издаден от полицай Е.М. ***, за нарушение с автомобил “Фиат Добло” с рег.№ *** .

          Жалбоподател е “България Вендинг Сървисиз” ООД гр.София, представлявано от В. П. и И. П., легитимирано като дружество-собственик на автомобила.

 С жалбата се моли за отмяна на фиша, като се излагат доводи по същество. В съдебно заседание, редовно призован, жалбоподателят не е изпратил представител.

          Въззиваемата страна, редовно призована, също не е изпратила представител в съдебно заседание за вземане на устно и непосредствено становище.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима, което следва и от разрешението дадено от Конституционния съд с Решение №1/2012 г. по к.д.№ 10/2011 г..

          Обжалваният фиш е издаден за това, че на датата на издаването му 24.11.2015 г. в 00,30 часа е извършено нарушение на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП, като е отразено, че описаният във фиша лек автомобил е паркирал неправилно в гр.Пловдив в зоната на кръстовище на бул.”Македония” и ул.”Лазар Маджаров”.  Наложената глоба е посочено в екземпляра от фиша, изпратен от въззиваемата страна, да е определена на основание чл.182, ал.4, т.8 от ЗДвП.

          В качеството на свидетел е разпитан съставителят на фиша М., който е посочил принципния ред за съставяне на фишове в отсъствие на водача.

 Съдът кредитира показанията на свидетеля като дадени добросъвестно и логични.

          Съгласно разпоредбата на чл.188 от ЗДвП се наказва собственикът на МПС, ако не посочи на кого е предоставил превозното средство, а съобразно с ал.2 на същия текст, когато МПС е собствено на юридическо лице, се наказва физическото лице, което го представлява. В случая като собственик на автомобила се легитимира дружеството - жалбоподател, видно от изисканата от съда справка за регистрация, като в тази връзка е и отразяването в приложената административна преписка от извършената служебно от административния орган проверка относно регистрацията на МПС, с което е извършено нарушение, като е видно, че е приложен отделен лист, прикрепен към изпратения екземпляр от фиша, със записани данните на ООД жалбоподател – фирмено наименование, адрес на управление и ЕИК. Обаче, в самия фиш, в графата за име на нарушител липсва каквото и да било отразяване, като така изпратеният на съда екземпляр не е с попълнени реквизити относно нарушител,  а следва да се има предвид, че след като с фиша се налага глоба, то би следвало да са посочени данни на конкретно физическо лице, в случая представляващ дружеството. Тази непълнота, а именно липсата на посочване на конкретен субект на административната отговорност води до абсолютна незаконосъобразност на обжалвания фиш и е основание за неговата отмяна.

Отделно от това, твърди се извършено нарушение на разпоредбата на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП, която въвежда забрана за паркиране на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях. Разпоредбата, която предвижда санкция за такова нарушение е тази на чл.183, ал.4, т.8, пр.последно от ЗДвП. Обаче, в обжалвания фиш, приложен към изпратената на съда административна преписка е посочен чл.182, ал.4 от ЗДвП, а тази норма предвижда санкция за повторно нарушение, свързано с превишаване на разрешената максимална скорост. В текста на екземпляра от фиша, представен пък с жалбата от жалбоподателя е видно, че е записано като основание за налагане на глоба разпоредбата на чл.185 от ЗДвП, но тя няма ал.4. Следователно и по начина, по който е процедирано, съществено е нарушено правото на защита, доколкото е налице несъответствие между нарушената и санкционната разпоредба, а това също е отделно основание за отмяна на фиша.

          Ето защо и   Съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Глоба от 50 лева, наложена с фиш № 0002105920 от 24.11.2015 г., издаден от полицай Е.М. ***, за нарушение с автомобил “Фиат Добло” с рег.№ *** .

         

          Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

                                                             

    Районен съдия:/п/

    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

    СЕКРЕТАР: Т.М.