АНД 7603/2016 - Мотиви - 01-12-2016

Мотиви по Наказателно дело 7603/2016г.

М О Т И В И

по АНД № 7603/2016 г. ПРС, XXVI н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от Второ РУ към ОД на МВР гр. Пловдив и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 25.11.2016 г. срещу лицето А.А.А. с ЕГН: **********, за това, че на 07.07.2016 г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, изразяващи се в грубо и неуважително отношение.

В съдебно заседание нарушителят А.А.А., се явява лично, като признава написаното в акта, изразява самокритичност и съжалява за случилото се. Иска налагането на глоба в средния ориентиран размер от 300 лева.

Упълномощеният по делото защитник – адв. К.Н. предложени на съда да наложи наказание глоба, ориентирано към средния предвиден в закона размер. Разви доводи, че поведението на неговия подзащитен е било провокирано от предхождащи действия на очевидеца Н.П..

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото доказателства – писмени, а именно: акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, обяснения, докладни записки, Постановление на РП – гр. Пловдив за отказ да се образува досъдебно производство, намери за установено следното:

Нарушителят А.А.А. е роден на *** г. в ****, б., българско и американско гражданство, неосъждан, полувисше образование, женен, безработен, живущ ***, с ЕГН: **********.

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, от обясненията, приложени по делото, както и от разпита на нарушителя в съдебно заседание се установява, че на 07.07.2016 г. около 11.40 часа в гр. Пловдив, на ул. Драган Цанков пред № 34А, на обществено място и пред повече хора е извършил непристойни действия, изразени в грубо и неуважително отношение към Н.Б.П., към която многократно се обърнал с обидни епитети, псувал я, заплашил я с физическа саморазправа и преследване, което поведение Петрова и свидетелите възприели като крайно възмутително и недопустимо, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност, не следва да се квалифицира като престъпление по смисъла на чл. 325 НК.

Горната фактическа обстановка, съдът приема за безспорно и категорично установена от обясненията на очевидците – Н.Б.П., П. Б. А., Е. А. Н., Щ. И. Щ., както и от депозираните обяснения от нарушителя в провелото се съдебно заседание.

Очевидците П., А., Н. и Щ. заявяват, че са останали силно възмутени от поведението на А..

Настоящият съдебен състав кредитира тези обяснения, доколкото същите си кореспондират и се явяват логични, последователни и безпротиворечиви. Те, заедно с приложените по делото обяснения се подкрепят и от заявеното от нарушителя, който признава изцяло написаното в акта, като признава неговите съществени обстоятелства, а именно псуването на полицейските служители.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си А.А.А. е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: че на 07.07.2016 г. около 11.40 часа в гр. Пловдив, на ул. Драган Цанков пред № 34А, на обществено място и пред повече хора е извършил непристойни действия, изразени в грубо и неуважително отношение към Н.Б.П., към която многократно се обърнал с обидни епитети, псувал я, заплашил я с физическа саморазправа и преследване, което поведение Петрова и свидетелите възприели като крайно възмутително и недопустимо, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност, не следва да се квалифицира като престъпление по смисъла на чл. 325 НК.

При определяне на наказанието, Съдът взе предвид обстоятелството, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Към смекчаващите вината обстоятелства следва да се отчетат извършените пълни самопризнания, самокритичност и изкано съжаление за извършеното. Поради всичко това съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ санкции, а именно глобата, тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция за подобно нарушение, макар и извършено за втори път.

Ето защо, съдът намира, че в случая следва да се наложи глоба в предвидения в УБДХ среден размер, а именно такъв от 300 лева. В случая не може да се наложи наказание в минимума предвиден в закона, доколкото същото би било несъразмерно леко, тъй като не се касае за една проява, а става въпрос за поредица от действия, включващи в себе си, както обидни думи, така и отправянето на закани.

Съдът намира, че така определеното по вид и размер наказание в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                           ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                           СЕКРЕТАР: Д.Д.