АНД 7494/2016 - Мотиви - 06-01-2017

Мотиви по Наказателно дело 7494/2016г.

 

МОТИВИ към Решение от 15.12.2016г. по АНД №7494/2016г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с.

 

 

Производството е по реда на чл.378 от НПК.

Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в съда за разглеждане постановление, с което прави предложение обвиняемият Д.Ю.Т., ЕГН:********** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК, за това, че на 11.11.2016г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с рег. №*****, след употреба на наркотични вещества - канабис, установено с дрегер „DrugCheck 3000“ с фабричен номер ARJA-0071 №8325554 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Прокурорът поддържа предложението, като счита, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, като бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание – глоба, в размер, ориентиран към минималния. Пледира да бъде наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. Счита, че дрегер „DrugCheck 3000“ с фабричен номер ARJA-0071 №8325554, следва да бъде унищожен.

Обвиняемият Т. се признава за виновен, не дава обяснения по обвинението. В хода на съдебните прения поддържа изцяло казаното от защитника му, а при дадената му последна дума моли за налагане на административно наказание – глоба в минимален размер и за неналагане на наказанието лишаване от право да управлява МПС.

Защитникът му – адв. К.Т., пледира за налагане на административно наказание – глоба в минимален размер и за неналагане на наказанието лишаване от право да управлява МПС.

Нито обвиняемият, нито защитникът му вземат становище относно приложеният по делото дрегер „DrugCheck 3000“ с фабричен номер ARJA-0071 №8325554.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Д.Ю.Т. е роден на ***. в гр. ***., живущ ***, б., български гражданин, неженен, с основно образование, *****, неосъждан, ЕГН:**********.

На 11.11.2016г. свидетелите А.Т.Т. и З.Г.Т. /*** към ***/ били нощна смяна като автопатрул за времето от 19.00ч. на 11.11.2016г. до 07.00ч. на 12.11.2016г. Около 23.10ч. на 11.11.2016г. на бул.“Пещерско шосе“ в гр.Пловдив, срещу №166 свид.Т. спрял за проверка лек автомобил марка „Пежо 307“,с рег.№***, управляван от обвиняемия. Последният слязъл от автомобила и приближил полицейския патрул. Полицейските служители провели кратък разговор с обвиняемия, при който установили неадекватното му поведение и заваляния му говор. Усещайки неприятен мирис от автомобила, свид.Т. попитал обвиняемия на какво се дължи миризмата, като последният отговорил, че е пушил трева. Полицейските служители установили самоличността на водача на лекия автомобил, а именно обв.Д.Ю.Т. ЕГН:********** ***. Същият бил отведен до с-р „ПП“ в гр. Пловдив на ул. „Напредък“№2, където в 23.25 часа на 11.11.2016г. му била извършена проба с полеви тест Дрегер „Drug Chek“ 3000, c фабричен номер ARJA-0071 №8325554. Резултатът от теста бил положителен, за това че водачът е управлявал МПС под въздействието на наркотични вещества - канабис. За проверката бил съставен протокол.

На обвиняемия бил съставен АУАН с бл.№854617, като бил издаден и талон за медицинско изследване на кръвта №0031512. Обвиняемият бил отведен до УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД - гр.Пловдив, където отказал да даде кръв за медицинско изследване.

На водача била извършена и проба за наличие на алкохол в издишания въздух с Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен №ARSM 0024, като уредът отчел нулев резултат.

Впоследствие обвиняемият бил задържан за срок от 24 часа във Второ РУ-Пловдив.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – от показанията на свидетелите А. Т. и З. Т., дадени на досъдебното производство и преценени в настоящото на основание чл.378, ал.2 от НПК. Свидетелските показания са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и обективни относно релевантните факти от предмета на доказване и съответстващи на останалия, събран по делото доказателствен материал. Противоречие относно релевантните факти от предмета на доказване в събраните гласни доказателства не се наблюдава. Свидетелите по идентичен и безпротиворечив начин описват застъпените в настоящите мотиви фактически обстоятелства по делото.

Изложената фактическа обстановка се установява и от събраните по делото писмени доказателства, надлежно инкорпорирани в съвкупния доказателствен материал на осн. чл.283 от НПК – копие на АУАН с бл.№854617 /л.2 от дос.пр./, копие на Протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества /л.3 от дос.пр./, копие на талон за медицинско изследване №0031512 /л.4 от дос.пр./, заверено копие на ученическа лична карта /л.14 от дос.пр./, справка за нарушител/водач /л.15 от дос.пр./, копие на СУМПС и контролен талон /л.16 от дос.пр./, заповед за задържане на лице /л.19 от дос.пр./, характеристична справка /л.20 от дос.пр./, справка за съдимост /л.22 от дос.пр./.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка, съдът намира, че обвиняемият Д.Ю.Т., ЕГН:********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК, тъй като на 11.11.2016г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с рег. №*****, след употреба на наркотични вещества - канабис, установено с дрегер „DrugCheck 3000“ с фабричен номер ARJA-0071 №8325554.

Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба №30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява посредством използване на съответни технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания. По силата на чл.6 от Наредбата в случай на отказ да получи талон за медицинско изследване, неявяване в определеното лечебно заведение или при отказ да даде кръв за изследване употребата на алкохол и/или друго упойващо вещество от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство. Отказът да се получи талон за медицинско изследване се установява с подписа на един свидетел.

Безспорно е от доказателствата по делото, че на инкриминираната дата в гр. Пловдив обвиняемият Т. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с рег. №*****, след като е употребил наркотични вещества – канабис. Същият е бил отведен в лечебно заведение, за да даде кръвна проба, но е отказал да даде такава. Употребата на канабис е била установена посредством техническо средство -  дрегер „DrugCheck 3000“ с фабричен номер ARJA-0071 №8325554.

От субективна страна престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вина пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е желаел тяхното настъпване.

Причините за извършване на инкриминираното деяние съдът намира в ниското правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общо задължителни правила за движение по пътищата.

За престъплението по чл.343б, ал.3 от НК законодателят е предвидил наказания от една до три години лишаване от свобода и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Обвиняемият е пълнолетен, към момента на инкриминираното деяние, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност, като спрямо него не са прилагани разпоредбите на чл.78а от НК. От вмененото му във вина престъпление не са причинени имуществени вреди. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78а, ал.1 от НК и с оглед императивността на тази разпоредба съдът е на становище, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА”. При индивидуализиране размера на така посоченото наказание, съдът отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на обвиняемия, младата му възраст, учебната му ангажираност, добрата му характеристика и изразеното съжаление за стореното. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се установиха. С оглед на така изложеното и като съобрази имущественото състояние на обвиняемия, както и за да въздейства предупредително и възпитателно, съдът счита, че най-справедливо е да му се определи и наложи административно наказание в минимален размер, а именно “глоба” в размер на 1000 лв. Така определеният размер съответства, както на обществената опасност на деянието, така и на личността на виновния, като би постигнало своето поправително и превъзпитаващо въздействие спрямо него, а също така би се отразило и възпитателно и предупредително и на останалите членове на обществото.

Налице са и материално правните предпоставки на чл.78а, ал.4 от НК за налагане на кумулативно предвиденото наказание „лишаване от право да управлява МПС”. Предвид укоримото поведение на обвиняемия /управлявал е лекия автомобил непосредствено след като е употребил наркотично вещество в самото МПС/ и предвид наличните по делото доказателства за налагани на обвиняемия наказания за нарушения по ЗДвП, макар и от скоро правоспособен водач, съдът намира, че само в своята съвкупност двете наказания биха постигнали целите на специалната и генералната превенции. Ето защо на основание  чл.78а, ал.4, вр. чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК наложи на обвиняемия Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Срокът на това наказание съдът определи като отчете посочените съображения и цитираните по – горе смекчаващи отговорността обстоятелства. Кумулативно предвиденото наказание “лишаване от право да управлява МПС” в по – висок размер би се явило твърде тежко с оглед личността на дееца и отношението му към стореното. 

На основание чл.59, ал.4 от НК от така наложеното на обвиняемия Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, следва да бъде приспаднато времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.11.2016г. до влизане в сила на настоящото решение.

Вещественото доказателство – „дрегер „DrugCheck 3000“ с фабричен номер ARJA-0071 №8325554 следва да бъде унищожено като вещ без стойност, след влизане на решението в законна сила.

По делото на се направени разноски.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ