АНД 735/2016 - Решение - 18-05-2016

Решение по Наказателно дело 735/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 877

гр. Пловдив, 18.05.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД, I н. с-в открито съдебно заседание на двадесет и пети април март две хиляди и шестнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

          при участието на секретаря Боряна Козова, като разгледа докладваното от съдията АНД735/2016 г. по описа на ПРС, 1 нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Обжалвано е Наказателно постановление № 691/2015/14.01.2016, издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на „Меркури” ЕООД, ЕИК 102237725 за нарушение на чл. 94а ал.1 от ЗАДС, на основание чл. 117 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв., постановено е да бъдат отнети стоките, предмет на нарушение- акцизна стока „котелно гориво” общо 24240 кг. в полза на държавата на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС, а тъй като стоката предмет на нарушението липсва е присъдено да се заплати нейната стойност в размер на 20 240 лв. на основание чл. 107а ал.2 от ЗАДС.

          Жалбоподателят, чрез процесуалните си представители, адв. С. и адв. К. атакува посоченото НП с доводи за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост.

Въззиваемата страна Митница Пловдив оспорва основателността на жалбата, като моли обжалваното НП, като правилно и законосъобразно, издадено при спазване на изискванията на ЗАНН, да бъде потвърдено.

Жалбата е допустима, а разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна се установява следното:

          В Митница Русе била извършена проверка на факти и обстоятелства на „Полисан” АД гр. Русе, касаеща изведени енергийни продукти за отопление през данъчни периоди 01.01.2015-31.05.2015 г. от данъчен склад с ИДС BGNCA 00049001.

През проверявания период лицензирания складодържател  „Полисан” АД издал на получателя „Меркури”ЕООД акцизен данъчен документ (АДД) №2000014990/26.01.2015г. с УКН 0000000001250638 и документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка (ДУПАС)№2-14990/26.01.2015г. за количеството от 24240 кг. „котелно гориво" с код по КН 27101964 с посочен краен потребител „Д. и ко” ООД, ЕИК 040240284.

В хода на проверката на 13.08.2015г. от „Д. и ко” ООД в качеството на краен потребител на енергиен продукт за отопление   били представени документи - фактура № 0000007782/26.01.2015г.; АДД № 2000014990/26.01.2015r с УКН 0000000001250638, кантарна бележка № 5709/26.01.2015 г.; ДУПАС № 2-14990/26.01.2015г.; Декларация за съответствие на течните горива № 645/23.01.2015г.; придружително писмо, ведно с писмени обяснения.

При проверка на представените документи било установено, че „Д. и ко” ООД в качеството на краен потребител  получил с доставка на 26.01.2015г. количеството от 24240 кг. „котелно гориво" с код по КН 27101964. При справка в информационна система „Контрол на горивата" е установено, че извършената на 26.01.2015г. доставка на количеството от 24240 кг. „котелно гориво" с код по КН 27101964 е доставено на адрес гр.Пловдив, Пазарджишко шосе 11-ти километър - Асфалтова база, стопанисвана от „Д. и ко” ООД.

На 02.11.2015г. са представени писмени обяснения от Н. З.- ****** на асфалтова база, в които е посочил, че заявка за доставка на „котелно гориво" се прави няколко дни по рано в устен разговор (по телефон) на доставчика "МЕРКУРИ" ЕООД, като се уточнява деня на доставка и точния адрес на доставка: гр. Пловдив. Пазарджишко шосе 11-ти километър - Асфалтова база. В представеният ДУПАС № 2-14990/26.01.2015г в кл.6 бил посочен точен адрес на мястото на доставка: гр. Пловдив, ул."Васил Левски"№56, т.е. различен от адреса, на който реално е доставено горивото -гр.Пловдив, Пазарджишко шосе 11-ти километър - Асфалтова база.

С цел изясняване на фактическата обстановка, относно извършените доставки било изискано да бъде представена допълнителна информация. На 13.10.2015г. с писмо рег.№32-208915/13.10.2015г. било изпратено Искане за представяне на данни, сведения и други доказателства № BG004000-PK5-H89/12.10.2015г. до "МЕРКУРИ"ЕООД в качеството му на получател по АДЦ№2000014990/26.01.2016г. с което била изискана информация относно начина на подаване на заявки касаещи доставки към „Д. и ко” ООД. Писмото било получено на 15.10.2015г. На 22.10.2015г. били представени копия от изисканите документи и писмени обяснения. В писмените си обяснения управителя на дружеството посочил подробна информация относно цялостният ред и процедура по която протича всяка доставка, като посочил, че получава заявка от съответния клиент чрез телефонно обаждане, след което организира доставката на исканото гориво и осигурява специализирания транспорт за неговото превозване. Дружество "МЕРКУРИ"ЕООД подавало заявка по имейл към „Полисан"АД, в която се уточнявало количеството, вида на горивото, автомобила и шофьорът, които ще го превози, датата на неговото натоварване и крайната дестинация на разтоварване.

На 13.10.2015г. с писмо рег.№32-208731/13.10.2015г. било изпратено Искане за представяне на данни, сведения и други доказателства №BG004000-PK5-H90/12.10.2015r. до „Стан" ООД, ЕИК 102717090 в качеството му на превозвач на горецитираната стока. На 23.10.2015г. били представени документи и писмени обяснения от С. К.-***** на „Стан" ООД в които посочил, че през проверявания период дружеството е извършвало транспортна услуга за превоз на „мазут" по направена заявка от МЕРКУРИ ЕООД по телефона през м.01.2015г.

С цел установяване на начина на подаване на заявка за извършване на доставка на 26.10.2015г. контролните органи връчили писмо с рег. №32-219588/26.10.2015г. на „Полисан" АД и с протокол №BG004000-1650/26.10.2015г.,  били иззети копия от АДД №2000014990/26.01.2015г с УКН 0000000001250638; ДУПАС № 2-14990/26.01.2015г.; заявка за товарене на горива с автоцистерна №1 /23.01.2015г.; кантарна /експедиционна бележка № 5709; писмени обяснения от Д.  К. в качеството му на търговски директор. В писмените си обяснения К. посочил, че заявките се получават по електронен път и в конкретният случай за извършената на 26.01.2015г. доставка заявката е подадена от „Меркури" ЕООД.

От събраните доказателства по преписката контролният орган заключил, че "МЕРКУРИ" ЕООД е пряк доставчик на акцизната стока към крайния потребител „Д. и ко” ООД като е организирал транспорта от данъчния склад до крайния потребител. Дружеството е подало заявка към "Полисан"АД като е посочило за място на доставка гр.Пловдив, ул.„Васил Левски"№56. Поради това е съставен АУАН против жалбоподателя за нарушение на разпоредбата на чл.94а от ЗАДС, която забранява доставката на енергийни продукти по чл.ЗЗ, ал.1, т. 1—4 от ЗАДС да става на място различно от точния адрес удостоверен в издадения ДУПАС. АУАН №262/04.11,2015г. е съставен в присъствието на Г. Г. - ***** на "МЕРКУРИ"ЕООД и в присъствието на свидетеля А.М. ***, и е връчен на същата дата - 04.11.2015г. В законоустановения срок не постъпило писмено възражение на основание чл.44, ал.1 от ЗАНН. С писмо рег.№32-238841/16.11.2015г. началникът на Митница Русе, на основание чл.48, ал.1 от ЗАНН предал материалите по случая на началника на Митница Пловдив.

Със Служебна бележка рег.№32-257052/03.12.2015г. сектор „АНДРО" в Митница Пловдив отправил молба до Комисия за определяне стойността на иззети, предадени или изоставени стоки по реда на ЗАДС за определяне на пазарната цена на акцизна стока „котелно гориво", с код по КН 27101964-общо 24240 кг. За общо 24249 кг. котелно гориво, предмет на нарушението, е определена пазарна цена в размер на 20 240 лева /двадесет хиляди двеста и четиридесет/ лв.

Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП, за това че МЕРКУРИ ЕООД, ЕИК 102237725 на 26.01.2015г. в гр.Пловдив, е допуснало количеството от 24 240 кг. „котелно гориво" с код по КН 27101964 да се достави на място - гр.Пловдив, Пазарджишко шосе 11-ти километър - Асфалтова база, различно от точния адрес удостоверен в издадения ДУПАС № 2-16755/29.04.2015г. , което е  в гр.Пловдив,ул .„Васил Левски"№56. Поради това е нарушило разпоредбата на чл.94а, ал.1 от ЗАДС, и е осъществило състава на чл.117, ал.1 от ЗАДС.

Описаната по - горе фактическа обстановка се установява от  показанията на актосъставителя, св. Г.К., както и от показанията на св. А.М., които съдът кредитира като логични, подробни и последователни. Освен това кредитират се и всички писмени доказателства – приети на съдебното производство и неоспорени от страните0 АУАН, ДУПАС № 2-14990/26.01.2016г., Служебна бележка рег.№32-257052/03.12.2015г., протокол за определяне на пазарна цена на стоки, задържани на основание чл. 107а ал.3 от ЗАДС, Искане за представяне на данни, сведения и други доказателства № BG004000-PK5-И89/12.10.2015г., искане № BG004000-PK5-И75 / 28.07.2015г., искане № BG004000-PK5-И90 / 12.10.2015г.,  АДД №2000014990/26.01.2015г. с УКН 0000000001250638; фактура № 0000007782/26.01.2015г.; Декларация за съответствие на течните горива №645/23.01.2015г.; Експедиционна бележка №5709/26.01.2015г., придружителни писма и кореспонденция между МУ Русе и Пловдив, протоколи, обратни разписки, товарителници, фактури с превозвач  Стан ООД, кантарни бележки, писмени обяснения.

Липсва спора по фактите че МЕРКУРИ ЕООД на посочената в НП дата, чрез превозвача „Стан”ООД е доставило посоченото по-горе котелно гориво в гр. Пловдив, Пазарджишко шосе 11-ти километър - Асфалтова база, което място е различно от точния адрес, удостоверен в издадения ДУПАС -гр.Пловдив,ул.„Васил Левски"№56.

От правна страна, съдът намира следното:

По силата на разпоредбата чл. 117от ЗАДС,  юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 94 и чл. 94а, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. - за юридическите лица. Съгласно нормата на Чл. 94а. от същия закон пък се забранява  доставката на енергийни продукти  по чл. 33 ал.1 т.2 и 4 на места, различни от точния адрес, удостоверен в ДУПАС. Касае се за продукт - „котелно гориво" с код по КН 27101964, което попада в обхвата на чл.33 ал.1 т.2 от ЗАДС. Изпълнителното деяние на нарушението, предмет на установяване и доказване в настоящото административнонаказателно производство е  доставката  на продукт по чл.33 ал.1 т.2 от ЗАДС на място, различно от посоченото в документа по чл.33 ал.3 от същия закон – ДУПАС /в конкретния казус това е издаденият ДУПАС №2-14990/26.01.2015г. Субектът на нарушението, предвиден в чл.94а ал.1 предл.2 от ЗАДС. е доставчикът на процесния продукт. Безспорно е, че последният неправомерно, чрез ангажиран от него превозвач е доставил котелно гориво на адрес, различен от посочения  в съответния ДУПАС. Принципно положение обаче е, че административнонаказателната отговорност е лична. В ЗАНН е предвидена отговорност за допустителство, когато наред или въпреки извършителя на деянието, даден правен субект е допуснал осъществяването на запретеното от закона действие или бездействие. Но тази отговорност е предвидена по силата на чл.24 ал.2 от ЗАНН за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации. В такива случаи, отговарят ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. В случая не е наказан ръководителят на „МЕРКУРИ” ЕООД, който да е допуснал извършването на незаконната доставка, а е наказано самото дружество. Освен това, при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ /чл.10 от ЗАНН/. В разпоредбата на чл. 94а от ЗАДС е предвидена административно- наказателна отговорност за доставчикът на акцизна стока, но не е предвидена отговорност за допустителя. При това положение дружеството жалбоподател не е извършило вмененото му административно нарушение, допускайки осъществяването на такова. Ето защо се прие, че издаденото НП е незаконосъобразно-  посочен е състав на административното нарушение за извършител, но е описано, че  санкционираният субект е допустител. Тази неяснота се засилва още повече, като се има предвид, че физически доставката е осъществена от дружество- превозвач- „Стан” ООД- т.е. не става ясно, дали волята на АНО е била да се санкционира „Меркури” ЕООД като допустител на действията на „Стан” ООД.

 Така или иначе- налице е несъответствие между фактическо и правно формулиране на нарушението, предмет на обжалваното НП. Нарушаването на процесуалните права на страна в процеса всякога е съществено, когато нарушава правото на защита. Жалбоподателят не е бил наясно с вмененото му нарушение и елементите от фактическия му състав.

По изложените съображения, наказателното постановление следва да бъде отменено.

Ето защо и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН,

Съдът

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 691/2015/14.01.2016, издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на „Меркури” ЕООД, ЕИК 102237725 за нарушение на чл. 94а ал.1 от ЗАДС, на основание чл. 117 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв., постановено е да бъдат отнети стоките, предмет на нарушение- акцизна стока „котелно гориво” общо 24240 кг. в полза на държавата на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС, а тъй като стоката предмет на нарушението липсва е присъдено да се заплати нейната стойност в размер на 20 240 лв. на основание чл. 107а ал.2 от ЗАДС.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                                                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ

 

 

Вярно с оригинала.
Секретар: К.Ч.