АНД 7197/2016 - Решение - 15-12-2016

Решение по Наказателно дело 7197/2016г.

                                   

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 2048.                   15.12.2016г.                       гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                             VІ наказателен състав

На петнадесети декември                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: ГИНКА ЛАЗАРОВА

като разгледа докладваното от съдията

АНД №7197 по описа за 2016 г.

 

                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.Д., роден на ***г***, ***, български гражданин,  с висше образование, работещ, разведен, не осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че през м.януари 2015г., в гр.Пловдив сам е съставил неистински частен документ – заявление за заем към Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив за сумата от 12 000 лв., като е положил подписите за поръчителите от името на Е.П.Д., ЕГН: **********, М.К.В., ЕГН: **********,  В.М.Д. ЕГН: ********** и Д.В.Д., ЕГН: ********** и на 22.01.2015г. в гр.Пловдив, го е употребил пред Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив, за да докаже, че съществува задължение за поръчителите Е.П.Д., М. К. В., В. М.Д. и Д.В.Д. да отговарят солидарно с другите поръчители за погасяването на гарантираната от тях част от заема – престъпление по чл.309 ал.1 НК и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/ хиляда/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.В.Д. ДА ЗАПЛАТИ сумата от  240,00 /двеста и четиридесет/ лева по сметка на ОД НА МВР - Пловдив, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.