АНД 7197/2016 - Мотиви - 10-01-2017

Мотиви по Наказателно дело 7197/2016г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ N 2048/15.12.2016г.,

 постановено по АНД № 7197/2016г. по описа на ПРС, VI н. с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение срещу М.В.Д. - роден на ***г***, **** български гражданин, разведен, неосъждан,  живущ ***, работи като ****** в „Технофлуид“ ООД, гр.Пловдив, с висше образование, с ЕГН: *********, за това, че през м.януари 2015 г. в гр.Пловдив,  сам е съставил неистински частен документ – заявление за заем към Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив за сумата от 12 000 лева, като е положил подписите за поръчителите от името на Е.П.Д., ЕГН: **********, М.К.В., ЕГН: **********, В.М. Д., ЕГН: ********** и Д.В.Д., ЕГН: ********** и на 22.01.2015 г. в гр.Пловдив го е употребил пред Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив, за да докаже, че съществува задължение за поръчителите Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д. и Д.В.Д. да отговарят солидарно с другите поръчители за погасяването на гарантираната от тях част от заема  – престъпление по чл.309, ал.1 от НК.

 

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Пловдив поддържа така повдигнатото обвинение, като предлага обвиняемия да бъде признат за виновен. Счита, че фактическата обстановка, изложена в постановлението му се подкрепя изцяло от събраните в хода на досъдебното производство доказателства. Тъй като обвиняемият е с чисто съдебно минало, няма причинени имуществени вреди от престъплението и същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, счита, че са налице предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК. Ето защо предлага на Съда да освободи обв.Д. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „глоба“, ориентирано над минималния предвиден в закона размер.

 

Упълномощеният от обвиняемия защитник – адв. З.К. моли съда с оглед пълните самопризнания на подзащитният му, изразеното от него съжаление, липсата на вредни последици и чистото съдебно минало да приложи разпоредбата на чл.78а от НК, като наложи минималното предвидено по размер наказание.

 

         Обвиняемият се признава за виновен и изразява искрено съжаление за стореното. Към настоящият момент е трудово ангажиран с месечно възнаграждение в размер на 540 лева и процент, различен в отделните месеци.

 

          Съдът, въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

М.В.Д. е роден на ***г***, живущ ***, **** български гражданин, с висше образование, работещ, разведен, не осъждан, с ЕГН: **********.

 

Взаимоспомагателната каса на учителите /ВСКУ/ представлявала корпоративна учителска взаимоспомагателна каса, която отпускала материални и финансови възмездни и безвъзмездни помощи на нуждаещи се нейни членове, формирани от средства, набирани от техните доброволни месечни вноски при минимални отчисления, необходими за издръжка на сдружението и за реализиране на неговите цели. Средствата на касата били набирани от встъпителни вноски, месечни лични вноски, отчисления при отпускането на заемите, неустойки от просрочване на заеми, непотърсени в петгодишен срок суми, след прекратяване на членството и дарения. Членове на касата можели да бъдат дееспособни физически лица – педагогически и непедагогически персонал от учебни и детски заведения, преподаватели и служители на ВУЗ, научни и културни институти, и обществени организации от гр.Пловдив и областта. Всеки, който желаел да членува в Касата, трябвало да заяви желанието си при касиер-счетоводителя на съответното заведение. За кандидатстване за заем следвало да се подаде заявление за заем по образец, в което се посочвали и поръчителите. За отпускане на заем в размер на 12000 лева се изисквало да се посочат четирима поръчители, като кредитополучателят и поръчителите трябвало да бъдат членове на ВСКУ. За членство във ВСКУ се изисквало да бъде внесена встъпителна вноска в касата на ВСКУ или същата да бъде удържана от касиера на мястото, на което работил кандидата. При внасяне на членски внос в касата на ВСКУ била издавана квитанция.

Обвиняемият Д. станал член на ВСКУ през месец януари 2015 г., след което подал заявление по образец за отпускане на заем. За поръчители на заема обв.Д. посочил следните четири лица: баща му - св.В.М. Д., сестра му - св.Д.В.Д. /с настояща фамилия – Д./ и двама свои бивши колеги, с които работил в издателство „Вион“ ООД – св.Е.П.Д. и св.М.К.В.. На 22.01.2015 г. обвиняемият внесъл встъпителна членска вноска в размер на 10 лева в касата на ВСКУ в гр.Пловдив, както и встъпителни членски вноски и за четиримата поръчители. На същата дата подал пред ВСКУ в гр.Пловдив заявление по образец за отпускане на заем, в което посочил, че поръчителите по заема са №1 – В.М. Д., № 2 – Е.П.Д., № 3 – Д.В.Д. и № 4 – М.К.В.. В заявлението обв.Д. положил подписи вместо поръчителите. В частта на поръчителите в заявлението за заем било посочено, че всеки от тях отговаря солидарно с другите поръчители за погасяването на гарантираната от тях част от заема. Свидетелите Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д. и Д.В.Д. не били уведомени, че обв.Д. има намерение да взима заем и да ги посочи като поръчители по заема, нито били давали съгласието си да поръчителстват заема на обвиняемия.

По делото е изготвено заключение по назначената в хода на досъдебното производство съдебно-почеркова експертиза, от което се установява, че ръкописният текст, без текста в разписка за получен  заем, е изпълнен от М.В.. Подписите, положени за „Счетоводител/касиер на уч.заведение“, за „Получател/подпис“ в разписка за получен заем, за „Поръчител“ под № 1, № 2, № 3 и № 4 са изпълнени от обв.М.В.Д..

Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице като пълно, обективно, съобразено изцяло с поставените задачи и специалните знания на вещото лице, неоспорено от страните по делото.

         Изложената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от обясненията на обвиняемия М.В.Д. и от показанията на свидетелите Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д., Д.В.Д., Т.К.П. и В.С.В., дадени в хода на досъдебното производство.  Съдът кредитира показанията на цитираните свидетели в цялост като последователни, непротиворечиви, незаинтересовани и в съответствие с останалите доказателства по делото. Описаната по – горе фактическа обстановка се потвърждава и от приложените по делото писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.

          

При така установената по несъмнен и категоричен начин фактическа обстановка по делото, Съдът прави извода, че обвиняемият М.В.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението чл.309, ал.1 от НК за това, че през м.януари 2015 г. в гр.Пловдив,  сам е съставил неистински частен документ – заявление за заем към Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив за сумата от 12 000 лева, като е положил подписите за поръчителите от името на Е.П.Д., ЕГН: **********, М.К.В., ЕГН: **********, В.М. Д., ЕГН: ********** и Д.В.Д., ЕГН: ********** и на 22.01.2015 г. в гр.Пловдив, го е употребил пред Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив, за да докаже, че съществува задължение за поръчителите Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д. и Д.В.Д. да отговарят солидарно с другите поръчители за погасяването на гарантираната от тях част от заема.

 

От обективна страна се събраха достатъчно доказателства за това, че обв.М.Д. е осъществил изпълнителното деяние на престъплението, за което му е повдигнато обвинение – чл. 309, ал.1 от НК. От събраните в хода на досъдебното производство гласни и писмени доказателства, както и от обясненията на обвиняемият, се установява, че последният е съставил  неистински частен документ – заявление за заем към Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив за сумата от 12 000 лева, като е положил подписите за поръчители от името на Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д. и Д.В.Д.. Налице е и вторият обективен признак на престъплението по чл.309, ал.1 от НК, а именно това, че на 22.01.2015 г. в гр.Пловдив обв.Д. е употребил неистинския документ пред Взаимоспомагателна каса на учителите – гр.Пловдив, за да докаже, че съществува задължение за поръчителите Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д. и Д.В.Д. да отговарят солидарно с другите поръчители за погасяването на гарантираната от тях част от заема.

 

         От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл. Обвиняемият е бил наясно, че съставя неистински документ, като след това е употребил същият, за да докаже, че съществува задължение за поръчителите Е.П.Д., М.К.В., В.М. Д. и Д.В.Д. да отговарят солидарно с другите поръчители за погасяването на гарантираната от тях част от заема. Съзнавал е противоправността на извършеното от него, като е целял настъпването на вредоносния резултат.

 

За извършеното от обвиняемият М.Д. престъпление, се предвижда наказание лишаване от свобода до две години. Видно от приложената по делото справка за съдимост обв.Д. не е осъждан, не е освобождаван по реда на чл.78А от НК и от деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване. Предвид това са налице материалноправните предпоставки за приложението на чл.78А, ал.1 от НК и обв.Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание ГЛОБА. При определяне на наказанието, Съдът отчита всички обстоятелства по делото – чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, оказаното съдействие на разследването, трудовата му ангажираност, които следва да бъдат отчетени като смекчаващи отговорността обстоятелства. Отегчаващи такива не бяха констатирани. Ето защо Съдът счита, че на обв.М.Д. следва да му се определи и наложи административно наказание ГЛОБА в минималния предвиден от закона размер, а именно 1000 лева. По този начин целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК ще се изпълнят. Обвиняемият ще има възможност да преосмисли поведението си и да се поправи.

На осн. чл.189, ал.3 от НПК обв.М.Д. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР – Пловдив сумата от 240 лева, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.

По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.