АНД 7196/2016 - Решение - 15-12-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

            № 2055

           15.12.2016г.                                               гр.Пловдив                

                  

         Пловдивски районен съд,       ДЕСЕТИ наказателен състав,

          На  петнадесети декември,                две хиляди и шестнадесета година

         В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА,

Прокурор: НИКОЛЕТА КОБУРОВА,

          като разгледа докладваното от съдията АНД № 7196/2016 г. по описа на ПРС

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА  обвиняемия М.М.А. роден на ***г***, ***, български гражданин, неженен, не осъждан, с основно образование, работещ в „Микони” ООД гр. Смолян, като ***, ЕГН- ********** за ВИНОВЕН за това, че на 25.04.2015 г. на път II-86, км. 17 /на кръстовище с път за с. Крумово/ при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 311 ЦДИ Спринтер" с регистрационен номер *** е нарушил правилата за движение, а именно:

Чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди";

Чл.5 ал.2 т.1 от ЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен: да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства";

         Чл.25 ал.1 от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение."

Чл.50 ал.1 от ЗДвП: „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство” и по непредпазливост е причинил на Б.П.С., ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на втора, трета, четвърта и пета дланни /метакарпални/ кости на лявата ръка, довело до трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник - престъпление по чл. 343 ал.1 б."б" пр.ІІ-ро вр.чл.342 ал.1 от НК,  като на основание чл.78А ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ й му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ Глоба в размер на 1500лв.,

като го ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНОВЕН за това, по същото време и на същото място да е нарушил и правилата за движение по:

Чл.6 т.1 от ЗДвП: „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка";

Чл.20 ал.1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват";

Чл.20 ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението";

Чл.37 ал.1 от ЗДвП: „При завиване наляво за навлизане в друг път, водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусна насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства";

Чл.47 от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство" и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му първоначално обвинение.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО  - 1 бр. компакдиск със аудиозапис, приложен по делото на лист 119, ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност след влизане в сила на решението.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. М.М.А.  да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив  сумата от 449,88 лв. направени разноски за експертизи.

Решението на съда подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.