АНД 7004/2016 - Мотиви - 06-12-2016

Мотиви към решение по НАХД № 7004 /2016г

Мотиви към решение по НАХД № 7004 /2016г. по описа на ПРС, V н.с.

 

            Районна прокуратура – гр. Пловдив е внесла материалите по воденото досъдебно производство срещу Т.Н.Т. за извършено престъпление по чл.343б ал.3 от НК с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, за това, че на 28.10.2016 год., в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Нубира” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества – опиати, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Дръг тест 5000” с фабричен № ARAМ 0008.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. По отношение на индивидуализиране на наказанието предлага на подсъдимия да  бъде наложено наказание глоба около минималния размер и се лишава от право да управлява МПС за шест месеца.

            Обвиняемият  в съдебно заседание признава вината си,  лично и чрез защитника си адв.Г.Б. пледира за налагане на минимално наказание и да не бъде лишен от право да управлява МПС.

 

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

 

Т.Н.Т. е роден на *** ***, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН: **********. Т. е правоспособен водач на моторно превозно средство. На 28.10.2016г., около 23:45ч. управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Шевролет", модел "Нубира" с peг. № *** в гр.Пловдив на кръстовището на бул."Цариградско шосе" с ул."Лев Толстой" след като бил употребил наркотично вещество. На същата дата/28.10.2016г./ свидетелите П.П. и Г. М.- *** в Сектор „Пътна полиция"- ОДМВР- гр. Пловдив били на работа и изпълнявали служебните си задължения по контрол на пътното движение съгласно утвърден график за времето от 19:00ч. на 28.10 2016г. до 07:00ч. на 29.10.2016г. Около 23:45ч. на 28.10.2016г. полицейските служители се намирали на кръстовището на бул."Цариградско шосе" с ул. "Лев Толстой" в гр. Пловдив, когато забелязали лек автомобил марка "Шевролет", модел "Нубира" с per. № *** да преминава на червен сигнал на светофара и подали сигнал за спиране на същия със стоп палка. Свидетелите П. и М. установили, че водач на лекия автомобил бил именно обвиняемия Т.Н.Т., ЕГН:********** ***. В хода на извършената проверка на документите и проведения разговор с обвиняемия, на полицейските служители им направило впечатление, че същият се държи неадекватно. Поради което свидетелите П. и М. придружили обв. Т. до сградата на Сектор „Пътна полиция"- ОДМВР- гр. Пловдив, където съшият бил изпробван за употреба на наркотични вещества с техническо средство-„Дрегер Дръг тест 5000", с фабричен №ARAM 0008. Резултатите от пробата били положителни, като отчели наличие на наркотично вещество-опиати в организма на обв. Т.. За извършения тест бил съставен Протокол от 29.10.2016г за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества. Св. Г. М. съставил на обв. Т. Акт за установяване на административно нарушение с бл. №406609/29.10.2016г. и му издал Талон за медицинско изследване с бл. №0039785.

Обв. Т. подписал съставения му АУАН без възражения, като изрично заявил, че не желаел да му бъде взета кръвна проба. Със съставянето на АУАН, на обз. Т. му било иззето СУМПС ***, контролен талон *** и СРМПС ***. По случая било образувано и досъдебно производство - БП № 507/2016г. по описа на 06 РУ - ОДМВР - Пловдив, пр. пр. № 9627/2016 год. по описа на Районна прокуратура, гр. Пловдив. Впоследствие обв. Т. бил отвелен в сградата на 06 РУ- ОДМВР- Пловдив, където бил задържан по реда на ЗМВР.

Гореописаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от следните, събрани по делото доказателствени материали - от показанията на всички свидетели, разпитани в хода на разследването, както и от всички писмени доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – Протокол за разпит на обвиняем /л. 9 ДП/;Протоколите за разпит на свидетелите П.М. П./л. 10 ДП/ и Г. В. М./л. 11 ДП/; Акт за установяване на административно нарушение /л.12 ДП/; Талон за медицинско изследване /л. 13 ДП/; Протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества /л.\4 ДП/; Справка от КАТ - ОДМВР -Пловдив за нарушител по ЗДвП /л.22 ДП/; Характеристична справка /л. 27 ДП/, Справка за съдимост /л.29 ДП /. Показанията на свидетелите разпитани на досъдебното производство – П. и М. са обективни, непротиворечиви и взаимно допълващи се, същите са в унисон с останалите доказателства, включително и вещественото доказателство по делото – 1 бр. Проба № 189 от 29/10/2016г. „Дрегер Дръг чек 500” с фабр.№ ARAM - 0008.

 

При така установената по категоричен и безспорен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

С гореописаното деяние обв.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343Б ал.3 от НК.

             От обективна страна, на 28.10.2016 год., в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Нубира” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества – опиати, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Дръг тест 5000” с фабричен № ARAМ 0008.

 

От субективна страна  престъплението е извършено виновно, при пряк умисъл, като обв.Т. е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е и е желаел настъпването на общественоопасните последици.

 

Съдът счита, че в настоящия казус РП – Пловдив основателно и законосъобразно е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

Видно от материалите по делото обв.Т. към момента на извършване на деянието е реабилитиран по право и се счита неосъждан. Спрямо  обвиняемия не е прилагана друг път разпоредбата на чл. 78а от НК. За извършеното престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК законодателят е предвидил наказание от една до три години  лишаване от свобода и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева, няма  причинени съставомерни имуществени вреди.

 Съдът намира, че на обвиняемия следва да бъде наложено наказание глоба в минималния размер предвиден от законодателя, а именно  - 1000 лв., което намира за справедливо и съответно на обстоятелствата по делото и имущественото състояние на обвиняемия.  Касае се за млад човек в работоспособна възраст, но за момента е безработен, осъзнал противоправното си поведение, признава вината си. Наказанието следва да е в минималния размер от 1000 лева глоба и по този начин се явява справедливо. Съдът е на мнение, че  именно това наказание би изпълнило целите на генералната и индивидуалната превенция ефективно и би било  изпълнимо като размер на глобата.

Следва на осн.чл.343г от НК обвиняемият Т. да се лиши от право да управлява МПС за срок от ТРИ месеца, тъй като е правоспособен водач на МПС към момента на извършване на деянието, като поради същите съображения следва и това наказание да е ориентирано към минималния размер, но в никакъв случай не следва напълно да се освобождава деецът от изтърпяване на това наказание. Следва да се отбележи, че именно и наказанието лишаване от право да управлява МПС в случая по отношение на виновния водач на МПС, употребил наркотик, същото има превъзпитателен и възпиращ ефект. Следва на основание чл. 59 ал. 4 от НК да се приспадне времето през което обв. Т. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.10.2016 г.

Приложеното по делото веществено доказателство - 1 бр. употребен „Дрегер Дръг чек 5000” с фабр.№ ARAM- 0008 – проба № 189 следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

В хода на наказателното производство не са направени разноски.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС