АНД 6931/2016 - Мотиви - 28-12-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

към решение по АНД № 6931/2016 г. по описа на ПРС IХ н. с.

Районна прокуратура Пловдив е внесла за разглеждане в Районен съд Пловдив досъдебно производствобързо производство 347/2016г. по описа на РУ „Полиция“ – гр.Стамболйиски при ОД МВР – гр.Пловдив, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78 А от НК спрямо обвиняемия К.К.А. – роден на *** г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, с начално образование, неработещ, неосъждан (реабилитиран), ЕГН ********** за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. чл.26, ал.1 НК, за това, че за периода от 23.10.2016 г. до 25.10.2016 г. в с. Кадиево, обл. Пловдив и с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление – на 23.10.2016 г. в землището на с. Кадиево, обл. Пловдив на път „III – 375 км 27 + 900 Пещера – Пловдив”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ – Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с регистрационен номер *** без съответно свидетелство за управление, и на 25.10.2016 г. в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ – Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с регистрационен номер *** без съответно свидетелство за управление.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение, като сочи, че от събраните в хода на досъдебното производство доказателства по един безспорен и категоричен начин се установява, че обвиняемият К.К.А. е извършил от обективна и от субективна страна престъплението по чл. 343в, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, а именно управлявал е на 2 пъти МПС след като е бил наказан по административен ред с НП за управление без съответното свидетелство. Поддържа още, че са налице всички предпоставки, предвидени в чл. 78 а от НК обвиняемият К.К.А. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание „Глоба”, доколкото за така извършеното престъпление законодателят е предвидил наказание „Лишаване от свобода” от 1 до 3 години и глоба от 500 лева до 1200 лева, А. към настоящия момент е реабилитиран, от извършеното деяние не са настъпили съставомерни вреди, подлежащи на възстановяване. Предлага обвиняемият К.А. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание „Глоба”, като посочва, че деянието е извършено от житейски и битови подбуди, но от друга страна обвиняемият упорито нарушава закона, поради което предлага да му бъде определено наказание „Глоба” в размер на 1500 лева.

Обвиняемият А., заявява, че е съгласен с предложеното от прокурора да му се наложи глоба, съжалява и няма какво друго да добави. В последната си дума посочва,че от съда очаква това, което е най-доброто, защото ако го няма него, децата му умират.

Съдът като съобрази и анализира доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият К.К.А. е роден на *** г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, с начално образование, неработещ, неосъждан (реабилитиран), ЕГН **********.

Съдът намира за установено, че обвиняемият К.К.А. бил неправоспособен водач на моторно превозно средство. Въпреки това същия управлявал МПС, като срещу него било издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.

На 23.10.2016 г. свидетелите Т. Д. М. - *** в РУ - Стамболийски, и А. Х. К. - *** в група „ОП" при РУ - Стамболийски, по утвърден план график работели по безопасността на движението като *** на път „III - 375 км 27 + 900 Пещера - Пловдив". Около 10:40 ч. на 23.10.2016 г. те спрели за проверка лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, собственост на „Джи си ди" ООД - гр. Ракитово, който бил управляван от обвиняемият К.К.А.. Полицейските служители поискали документите за самоличност на водача, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, лична карта и валидна полица „Гражданска отговорност" на МПС. В хода на проверката се установило, че обвиняемият К.А. не може да представи свидетелство за управление на МПС, тъй като не притежавал такова - същият е неправоспособен водач. Била извършена справка в АНД в АИС на МВР и се установило, че обвиняемият А. има издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2 пр. 1 ЗДвП. На обвиняемият А. бил съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков номер 863058/23.10.2016 г. от свидетеля Т. М. - *** при РУ на МВР гр. Стамболийски.

На 25.10.2016 г. свидетелите Т. Д. М. - *** в РУ - Стамболийски, и Т. В. К. - *** в група „ОП" при РУ - Стамболийски, по утвърден план график работели по безопасността на движението като *** в с. Йоаким Груево. Около 16:20 ч. на същата дата те спрели за проверка лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, собственост на „Джи си ди" ООД - гр. Ракитово, който отново бил управляван от обвиняемият К.К.А.. Полицейските служители поискали документите за самоличност на водача, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, лична карта и валидна полица „Гражданска отговорност" на МПС. В хода на проверката се установило, че лицето К.А. не може да представи свидетелство за управление на МПС, тъй като не притежавал такова - същият е неправоспособен водач. Била извършена справка в АНД в АИС на МВР и се установило, че обвиняемият А. има издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2 пр. 1 ЗДвП. На обвиняемият А. бил съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков номер 863068/23.10.2016 г. от свидетеля Т. М. - *** при РУ на МВР гр. Стамболийски.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът намира за установено въз основа на доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът преценява на основа ние чл.378, ал.2 от НПК, както следва:

Възприетата фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите Т. Д. М., А. Х. К. и Т. В. К..

Свидетелят Т. Д. М. сочи, че на 23.10.2016г., заедно със свидетеля А. Х. К., работели по безопасност на движението на път „III - 375 км 27 + 900 Пещера - Пловдив", като около 10:40 ч. спрели за проверка лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, собственост на „Джи си ди" ООД - гр. Ракитово, който бил управляван от обвиняемият К.К.А.. На последният били поискани документите за самоличност на водача, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, лична карта и валидна полица „Гражданска отговорност" на МПС, като в  хода на проверката се установило, че обвиняемият К.А. не може да представи свидетелство за управление на МПС, тъй като не притежавал такова - същият бил неправоспособен водач. Била извършена справка в АНД в АИС на МВР и се установило, че обвиняемият А. има издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г..

Свидетелят М. посочва още, че на 25.10.2016г., заедно със свидетеля Т. В. К., работели по безопасност на движението в с. Йоаким Груево, като около 16:20 ч. на същата дата те спрели за проверка лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, собственост на „Джи си ди" ООД - гр. Ракитово, който бил управляван от обвиняемият К.К.А.. На последният били поискани документите за самоличност на водача, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, лична карта и валидна полица „Гражданска отговорност" на МПС, като в  хода на проверката се установило, че обвиняемият К.А. не може да представи свидетелство за управление на МПС, тъй като не притежавал такова - същият бил неправоспособен водач. Била извършена справка в АНД в АИС на МВР и се установило, че обвиняемият А. има издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г.. Съдът преценява показанията на същия свидетел като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява, че обвиняемият *** управлявал МПС – лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер *** на 23.10.2016г. и 25.10.2016г., не представил свидетелство за управление на МПС, признал, че няма такова.

Свидетелят А. Х. К. посочва, че на 23.10.2016г., заедно със свидетеля  Т. Д. М., работели по безопасност на движението на път „III - 375 км 27 + 900 Пещера - Пловдив", като около 10:40 ч. спрели за проверка лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, собственост на „Джи си ди" ООД - гр. Ракитово, който бил управляван от обвиняемият К.К.А.. На последният били поискани документите за самоличност на водача, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, лична карта и валидна полица „Гражданска отговорност" на МПС, като в  хода на проверката се установило, че обвиняемият К.А. не може да представи свидетелство за управление на МПС, тъй като не притежавал такова - същият бил неправоспособен водач. Била извършена справка в АНД в АИС на МВР и се установило, че обвиняемият А. има издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г.. Съдът преценява показанията на същия свидетел като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява, че обвиняемият *** управлявал МПС – лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер *** на 23.10.2016г., не представил свидетелство за управление на МПС, признал, че няма такова.

Свидетелят Т. В. К. посочва още, че на 25.10.2016г., заедно със свидетеля Т. Д. М., работели по безопасност на движението в с. Йоаким Груево, като около 16:20 ч. на същата дата те спрели за проверка лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, собственост на „Джи си ди" ООД - гр. Ракитово, който бил управляван от обвиняемият К.К.А.. На последният били поискани документите за самоличност на водача, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, лична карта и валидна полица „Гражданска отговорност" на МПС, като в  хода на проверката се установило, че обвиняемият К.А. не може да представи свидетелство за управление на МПС, тъй като не притежавал такова - същият бил неправоспособен водач. Била извършена справка в АНД в АИС на МВР и се установило, че обвиняемият А. има издадено НП № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г.. Съдът преценява показанията на същия свидетел като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява, че обвиняемият *** управлявал МПС – лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер *** на 25.10.2016г., не представил свидетелство за управление на МПС, признал, че няма такова.

Така описаната възприета от съда фактическа обстановка се установява и от дадените в хода на досъдебното производство и пред съда обяснения на обвиняемия А. който сочи, че действително управлявал лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер *** на 25.10.2016г., защото му се налагало, както и че няма пари за шофьор, а му се налага да се придвижва във връзка с работата си, за да издържа децата си. Последните обяснения напълно кореспондират с останалата доказателствена съвкупност по делото и следва да бъдат кредитирани от съда като правдиви. От тях се установява обстоятелството, че на обвиняемия А. управлявал лек автомобил - марка „Форд", модел „Транзит", с регистрационен номер ***, макар и неправоспособен.

 На основание чл.378 ал.2 от НПК, съдът преценява и събраните по досъдебното производство писмени доказателства, както следва – заверени копия от АУАН с бланков номер 863058 от 23.10.2016г. и АУАН с бланков номер 863068, от който се установява факта на сторените на същата дата проверки от служители на ОД МВР – Пловдив на обвиняемия А., справка за нарушител/водач, от която се установява, че обвиняемият А. не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, , както и че Наказателно постановление №  16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив е влязло в сила, заверено копие от заверено копие от наказателно постановление Наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ - Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, от което се установява факта на наказване на обвиняемия А. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, както и това, че същото наказателно постановление е връчване на обвиняемия на 21.09.2016г..

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО:

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема, че със своите действия обвиняемият К.К.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК, както следва:

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА:

За това, че за периода от 23.10.2016 г. до 25.10.2016 г. в с. Кадиево, обл. Пловдив и с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление – на 23.10.2016 г. в землището на с. Кадиево, обл. Пловдив на път „III – 375 км 27 + 900 Пещера – Пловдив”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ – Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с регистрационен номер *** без съответно свидетелство за управление, и на 25.10.2016 г. в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ – Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с регистрационен номер *** без съответно свидетелство за управление.

         ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:

         Деянието е извършено от обвиняемият А. при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същият напълно е съзнавал противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвал, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието. В случая е очевидно, че обвиняемият е нямало как да не знае, че не притежава СУМПС, както и че е за последното му е наложено административно наказание, доколкото съгласно установеното, лично му е в бил връчен препис от същото.

         Следва да се посочи още, че престъплението е извършено в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, доколкото двете деяния, осъществяват поотделно един състави на едно и също престъпление – това по чл.343в, ал.2 от НК, извършени са през непродължителни периоди от време – в рамките на два дни, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Ето защо съдът призна обвиняемия К.К.А. – роден на *** г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, с начално образование, неработещ, неосъждан (реабилитиран), ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от 23.10.2016 г. до 25.10.2016 г. в с. Кадиево, обл. Пловдив и с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление – на 23.10.2016 г. в землището на с. Кадиево, обл. Пловдив на път „III – 375 км 27 + 900 Пещера – Пловдив”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ – Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с регистрационен номер *** без съответно свидетелство за управление, и на 25.10.2016 г. в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0333-000554/23.08.2016 г. на Началника на РУ – Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив, връчено лично на 21.09.2016 г. и влязло в законна сила на 29.09.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с регистрационен номер *** без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 вр. чл.26, ал.1 НК.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.78А ОТ НК

         Установява се още, че обвиняемият К.К.А. не е осъждан /като реабилитиран/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава ХХVІІІ от НПК. В този смисъл следва да се отбележи, че съгласно приложената справка за съдимост, и трите деяния, за които на същият обвиняем са били наложени наказания по НОХД 2159/2004/2004г. по описа на РС-Пловдив, в сила от 20.01.2005г., НОХД 1327/2004/2004г. по описа на РС-Пловдив, в сила от 21.02.2005г. и по НОХД 994/2005/2005г. по описа на РС-Пазарджик, в сила от 09.03.2006г. са осъществени в условията на реална съвкупност по смисъла на чл.23, ал.1 от НК, поради което и макар да не е приложен реда на чл.25, ал.1 от НК, вр. чл. 23, ал.1 от НК до доколкото се касае за едновременно търпене на наказания „лишаване от свобода, изпълнението на които е отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК, то обвиняемият А. е реабилитиран на основание чл.86, ал.1, т.1 от НК към 25.03.2009г.. Също така, предвиденото в НК наказание за престъплението по чл.343в, ал.2 от НК е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева. При осъществяване на престъплението не са причинени съставомерни  имуществени щети, които да подлежат на възстановяване.

С оглед на така посочената правна квалификация на извършеното от страна на обвиняемия А. инкриминирано деяние – престъпление по смисъла на чл.343в, ал.2 от НК, съдът прие, че са налице основанията на чл.78 А от НК, във вр. с чл.343в, ал.2 от НК, както следва – обвиняемият А. е пълнолетен, предвиденото наказание за деянието по чл.343в, ал.2 от НК е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, обвиняемият А. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК, посредством деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, както и не се налице предвидените в чл.78а, ал.7 от НК изключения от приложното поле на чл.78А, ал.1 от НК. Поради това обвиняемият А. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба”, по реда на чл.78А от НК.

ПО НАКАЗАНИЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ.78А ОТ НК

При определяне размера на наказанието глоба, в предвидените съгласно чл.78А, ал.1 от НК граници, съдът отчете като отегчаващо отговорността обстоятелство фактът, че се касае за две отделния деяния, които съдът, съобразно разпоредбата на чл.26, ал.2 от НК следва да отчете в тяхната съвкупност, и с причинения от тях общ престъпен резултат. Следва да се отбележи още, че двете деяния са извършени през един твърде кратък период от време – два дена, което показва определена упоритост у подсъдимия в престъпната проява по чл.343в, ал.2 от НК. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете признанието на вината и изразеното съжаление, затрудненото материално и социално положение на обвиняемия, в която насока обясненията на последния следва да се кредитират.

При посочения баланс на отегчаващите и смекчаващите обстоятелства, включително и затрудненото материално положение на обвиняемия, предвид целите на наказанието, съдът намери, че на обвиняемият А. следва да бъде административно наказание „глоба” в размер, ориентиран близо до минималния, но не равен на него, поради което и определи такова в размер на 1500 лева, като счете, че същото ще бъде справедливо, съответстващо на извършеното деяние и ще съдейства в максимална степен за осъществяване предупредителното и превъзпитаното въздействие на наказанието спрямо дееца.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.                         

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.