АНД 6734/2016 - Решение - 24-11-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

 

НОМЕР 1900                          24.11.2016 г.                 Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ                             ХVІІ наказателен състав

 На двадесет и четвърти ноември   хиляди и шестнадесета година

                           В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

ПРОКУРОР:  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

след като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер    6734  по описа за 2016  година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  Г.М.П. -  роден на  *** ***, *********, б., български гражданин, неженен, с полувисше образование, работещ, неосъждан,  ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2015 г. в гр. Пловдив при управляване на моторно превозно средство - специален автомобил „Мерцедес Спринтер 308 ЦДИ" с рег.№****,  е нарушил правилата за движение:

         - чл. 5 ал. 1 т. 1 от ЗДП - Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди.

         - чл. 5 ал. 2 т. 1 от ЗДП - Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства.

         -чл. 20 ал. 2 от ЗДП - Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случая на необходимост да спрат когато възникне опасност за движението.

         - чл. 116 от ЗДП - Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун и към слепо-глухите, които се движат с червено- бял бастун, и към престарелите хора.

-        чл. 117 ал.1 от ЗДП - При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост  и да спре.;

и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Л.К.К. ЕГН **********, изразяваща се в счупване на лъчевата и лакътната кости на левия горен крайник в тяхната долна част, довело до трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник,  поради което и на основание  чл. 378 ал.4  вр. с ал.1 от НПК  вр. чл. 78А ал.1   във вр. чл.343 ал. 1 б. ”Б” пр. ІІ  вр. с чл.342 ал.1 от НК  ГО    ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и  му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1100 /хиляда и сто / лева.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА  обвиняемия Г.М.П. /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на  363.88 /триста шестдесет и три лева и осемдесет и осем ст./  лева по сметка на ОД на МВР Пловдив.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.