АНД 6726/2016 - Мотиви - 28-10-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

към решение по АНД № 6726/2016г. по описа на ПРС - IХ н.с.

 

          Производството е по реда на чл. 4 и следващи от УБДХ.

Образувано е въз основа на акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 26.10.2016г. срещу Д.Й.П. – роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, средно спортно образование, не работи, осъждан, ЕГН **********, за това, че на 26.10.2016г., около 17.00 часа в гр. Пловдив, на ул. „Македония”, в близост до пазар пред Първо РУП на ОДМВР гр. Пловдив е извършил непристойна проява, изразена в употреба на ругатни и псувни на публично място пред повече хора, към гражданите и към органите на властта, а именно е отправил думите: *** към К. Г. Г., думите *** към Д. Д. К., както и е отправил псувни към служители на Първо РУП на ОДМВР гр. Пловдив.

Районна прокуратура – Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Нарушителят Д.Й.П. се явява в съдебно заседание. Заявява, че употребил голямо количество алкохол, като няма спомен за действията си след 14,00 часа някъде, няма спомен какво е правил. Сочи, че си спомня когато вече бил в килията и обиждал полицаите, за което се извинява.

Съдът, като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Д.Й.П. е роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, средно спортно образование, не работи, осъждан, ЕГН **********

От фактическа страна съдът намира, че на 26.10.2016г. в гр.Пловдив нарушителят Д.Й.П. употребил алкохол, като около 17,00 часа на същия ден, на ул. „Македония”, в близост до пазар пред Първо РУП на ОДМВР гр.Пловдив нарушителят П., във видимо нетрезво състояние, започнал да отправя ругатни и псувни към преминаващите на мястото граждани. При това, нарушителят П. забелязал на същото място напълно непознатия му и преминаващ от там свидетел К. Г. Г. и отправил към последния думите ***. П. отправил и към намиращата се на мястото, и също непозната му свидетелка Д. Д. К. израза ***. Поведението на нарушителя наложило намесата на служители на Първо РУ „Полиция“ при ОД МВР – Пловдив, при чието пристигане П. оправил към последните изразите „***“ и „***“, след което продължи да използва ругатни и псувни към служителите на Първо РУП на ОДМВР гр.Пловдив и след задържането му в сградата на полицейското управление. С така описаните си действия нарушителя П. нарушил обществения ред и спокойствието на посоченото място.

Така възприетата фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от цялата доказателствена съвкупност по преписката – обяснения от Д. Д. К. и К. Г. Г., докладни записки на полицай при Първо РУ „Полиция“ при ОД МВР – Пловдив, както и от обясненията на нарушителя П..

Свидетелите Д. Д. К. и К. Г. Г.  в писмените си обяснения подробно описват действията на нарушителя П., а именно как докато преминавали на посоченото място в гр.Пловдив, на улица „Македония“, същия нарушител отправил към тях изложените като възприети съгласно описаната фактическа обстановка ругатни и псувни, както и че останали възмутени от поведението на нарушителя. Съдът преценява показанията на същите свидетели като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От същите се установява осъществената от нарушителя непристойна проява, с която нарушил обществения ред и спокойствието.

Така възприетата от съда фактическа обстановка напълно се подкрепя и от обясненията нарушителя П., който заявява, че употребил голямо количество алкохол, няма спомен за действията, но помни, че е обиждал полицейските служители в сградата на управлението на полицията. Същите обяснения следва да бъдат кредитирани като достоверни, доколкото добре кореспондират с останалата доказателствена съвкупност по делото.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът прие, че с действията си нарушителят срещу Д.Й.П. – роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, средно спортно образование, не работи, осъждан, ЕГН **********, е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2, във вр. ал.1 от УБДХ, за това, че на 26.10.2016г. около 17,00 часа в гр. Пловдив, на ул. „Македония”, в близост до пазар пред Първо РУП на ОДМВР гр. Пловдив е извършил непристойна проява, изразена в употреба на ругатни и псувни на публично място пред повече хора, към гражданите и към органите на властта, а именно е отправил думите: *** към К. Г. Г., думите *** към Д. Д. К., както и е отправил псувни към служители на Първо РУП на ОДМВР -гр.Пловдив, с което е нарушил обществения ред и спокойствието, но поради по-ниската степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по смисъла на чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено от дееца, като П. е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици от поведението си и е целял тяхното настъпване. Същият е знаел и не е могъл да не знае както обществено неприемливия характер на действията си, така и че осъществява същите на публично място, при възприемането им от неограничен кръг лица.

Същото така, от субективна страна, се установява и специалния субективен признак - хулиганския мотив. Следва да се има предвид, че не се установява каквато и да е повод за личен конфликт или дори познанство между нарушителя П. от една страна лицата, към които е отправял ругатни и псувни - Д. Д. К., К. Г. Г. и служителите на Първо РУП на ОДМВР -гр.Пловдив. Напротив, установява се, че мотива на нарушителя П. е именно да се осъществи една открита демонстрация на незачитане на установения ред, както в частност в лечебното заведение, така и в обществото като цяло.

Така установеното деяние обаче не следва да бъде преценено като престъпление по смисъла на чл. 325 от НК, доколкото разкрива една значително по-ниска степен на обществена опасност от тази, предвидена от законодателя в съставна на престъпното деяние, описано от в последната разпоредба на НК. В случая се касае за отправяне на псувни, обиди и закани на обществено място, които обаче, с оглед възприетия и описан характер на деянието, не мотивират извод за засягане на обществения ред в тежка степен, съответстваща на понятието за престъпление по смисъла на чл.9 от НК.

         При определяне на наказанието, Съдът взе предвид обстоятелството, че се касае за проява на дребно хулиганство, която се характеризира с умерен интензитет, намираща израз в поведение изразяващо се в отправяне на ругатни и псувни на публично място, включително и към служители на полицията, при и по повод изпълнение на служебните им задължения. От друга страна следва да се отчетат и смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно - обстоятелството, че се за деяние, изразяващо се в отправяне на словесни изрази, които не са прераснали във действия на физическо посегателство от страна на нарушителя срещу друг субект, което от своя страна налага заключение за една относително по-ниска степен на обществена опасност на деянието. С оглед на това съдът счита, че от двете алтернативно предвидени наказания, задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежко наказание за настоящото нарушение, макар същото да е осъществено спрямо полицейски служители. Ето защо съдът намира, че на нарушителя следва да бъде наложено наказание „глоба“, ориентирано към средния размер, предвиден от законодателя, като счита сумата от 300 лева за съответстваща на нарушението.

         Настоящият съдебен състав намира, че така определеното по вид и размер наказание в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

         По изложените  мотиви съдът постанови решението си.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.