АНД 6682/2016 - Разпореждане - 26-10-2016

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 22806

 

Гр. Пловдив, 26.10.2016г.

 

ТЕОФАНА СПАСОВА – районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 6682/2016г. по описа на ПРС-ХХІІІ н.с., след като се запознах с материалите по делото, намирам за установено следното:

         Постъпила е жалба от В.Т.З. против наложена Глоба с фиш с № 0297607 от 18.08.2016г., от ПП Пловдив, с който, на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50лв.

Жалбата е процесуално недопустима и като такава, следва да бъде оставена без разглеждане, съответно образуваното въз основа на същата съдебно производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено.

С жалбата се формулира претенция за отмяна на наложената глоба като се оспорва фактическата обстановка, при която е осъществено твърдяното нарушение и в частност твърди се липса на такова, сочат се допуснати процесуални нарушения.

В случая се касае за особена процедура, при която констатирането на извършено административно нарушение и наказването му са обективирани в единен акт на държавната администрация – фиш. Тази възможност, т.е. производството по налагане на административно наказание да започне и да се развие без съставяне на акт за установяване на административно нарушение, законът изрично е уредил като изключение от общото правило, указвайки в разпоредбата на чл. 39 ал. 2 от ЗАНН, че за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ /в случая е предвидено в чл. 189 ал. 4 от ЗДвП/, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. Характерното за издадения фиш е, че той едновременно има значението и на съставен акт, и на наказателно постановление, и на изпълнителен титул за събиране на  глобата. Фишът, който  направо се оформя от контролния орган, действащ в тази хипотеза и като наказващ орган, замества наказателното постановление и влиза в сила веднага щом като нарушителят се съгласи да плати определената глоба, а ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, контролният орган следва да състави акт за нарушение и да го изпрати на компетентния административнонаказващ орган заедно с възраженията на нарушителя. 

         ЗАНН не е предвидил изрично възможност за съдебен контрол относно правилността и законосъобразността на издаден фиш, като съгласно разпоредбата на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението подлежат наказателните постановления. Същевременно, всяко оспорване на фиш по смисъла на АПК попада извън обхвата на глава трета, раздел V от ЗАНН и правомощията на настоящия районен съд.

Ето защо, подадена жалба се явява на този етап недопустима /липсва изобщо образувано административнонаказателно производство, започващо със съставянето на акт/, което налага да бъде оставена от съда без разглеждане, респ. образуваното съдебно производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено, след което жалбата, ведно с цялата преписка, да бъде изпратена по компетентност на Кмета на Община Пловдив.

Ето защо съдът

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.З. против наложена Глоба с фиш с № 0297607 от 18.08.2016г., от ПП Пловдив, с който, на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50лв., като недопустима.

          ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 6682/2016г. по описа на ПРС – ХХІІІ н.с.

ИЗПРАЩА жалбата на В.Т.З. ***.

 

           Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на жалбоподателя и на ПП Пловдив.

         

Разпореждането подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

                                   

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно, секретар Н.Т.