АНД 6654/2016 - Разпореждане - 26-10-2016

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е № 22784

 

гр. Пловдив, 26.10.2016 год.

 

Николай Петров – съдия при Пловдивския Районен съд, като съдия-докладчик по НАХД № 6654/2016г. по описа на ПРС, ХVІ н.с., след като се запознах с материалите по преписката и като обсъдих въпросите, предмет на проверка, намирам, че са налице основания за прекратяване на производството.

В РС Пловдив е депозирана жалба от Й.С.А., ЕГН **********, с която обжалва НП №16-1030-002585/11.07.2016г., издадено от Началника на Сектор Пътна полиция Пловдив против А..*** на 03.08.2016г. в пощенски плик, видно от който е, че е с дата на изпращане 02.08.2016г. С обжалваното НП се ангажира административната отговорност на А. за извършени нарушения по ЗДВП. Видно от разписката, приложена под самото НП същото е било връчено на А. лично на 25.07.2016г. В жалбата против НП не се излагат твърдения за датата на връчване на НП, различна от посочената в разписката.

При това положение съдът намира жалбата за процесуално недопустима, тъй като е подадена извън преклузивния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН. Съгласно чл. 59, ал. 2 ЗАНН, наказателното постановление може да бъде обжалвано от нарушителя в 7-дневен срок от връчването му пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. В настоящия казус жалбата против това НП е подадена един ден след изтичане на срока за това , тъй като същият е изтекъл на 01.08.2016г., присъствен ден, т.е. към 02.08.2016г.(денят когато жалбата е постъпила за изпращане в пощенски клон) се е преклудирала възможността за обжалване на НП.

С оглед на изложеното по-горе,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.А., ЕГН **********, с която обжалва НП №16-1030-002585/11.07.2016г., издадено от Началника на Сектор Пътна полиция Пловдив, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВАМ производството по НАХД № 6654/2016г. по описа на ПРС – ХVІ н.с.

Настоящото разпореждане подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Съдия-докладчик:

 

Вярно с оригинала: И.П.