АНД 6624/2016 - Мотиви - 06-12-2016

Мотиви към Решение № 1775 от 08

Мотиви към Решение № 1775 от 08.11.2016г. по Н.А.Х.Д.№ 6624/2016г., Наказателно отделение, 4-ти състав

Пловдивска районна прокуратура е внесла Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а спрямо обвиняемата В.Р.К. по бързо производство № 698/2016 г. по описа на 01 РУ на МВР Пловдив за престъпление по чл.354а ал.5 вр. ал. 3 т.1 от НК за това, че:

На 03.10.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държала наркотично вещество - високорисково наркотично вещество -марихуана с нето тегло 6,838 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 8,4 тегловни процента, на стойност 41,028 лв. съгласно Приложение №2 от Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за набедите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай  - престъпление по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 НК.

Престъплението по чл.354а ал.5 вр. ал. 3 т.1 от НК, за което е повдигнато обвинение срещу В.Р.К. предвижда наказание „Глоба до 1000 /хиляда/ лева.” Обвиняемата К. не е осъждана и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от Глава Осма, от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, което дава възможност за прилагане на приоритетната разпоредба на чл.78а от НК. Предвид това и на основание чл.252 във вр. с чл. чл.248, ал.2, т.4 и чл.376, ал.1 от НПК настоящият състав разгледа обвинението срещу К. по реда на особеното диференцирано производство по чл.375 и сл. от НПК.

В съдебно заседание ПРП, редовно призована, изпраща представител. Поддържа предявеното обвинение. Взима становище, че от събраните по делото доказателства може категорично да се направи извод, че В.К. е осъществила престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 т.1 от НК. Поради ниската степен на обществена опасност на дееца счита, че следва да се наложи глоба ориентирана към минимума.

Обвиняемата К. редовно призована, се явява лично. Признава се за виновен. Изразява съжаление за случилото се. Не държи да бъде представлявана от упълномощения на досъдебното производство адвокат В.В..

СЪДЪТ след като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства по бързо производство № 698/2016 г. по описа на 01 РУ на МВР – гр. Пловдив, намира за установено следното от фактическа страна:

На 03.10.2016 г. обвиняемата В.Р.К. около 21.30 ч. се намирала в купето на лек автомобил „БМВ 525Д" с per. номер ******** заедно с приятелите си - свидетелите Й.С.М. и Д.Г.В., като моторното превозно средство било паркирано в гр. Пловдив на ул. „Студенец" до номер 47. Обвиняемата седяла на задна лява седалка в автомобила, а св. М. седял на предна дясна седалка. Водачът на автомобила - св. В. била на предна лява седалка. Обвиняемата държала в себе си в този момент найлонов черен разкъсан плик, съдържащ зелена суха тревиста маса, оформена на няколко главички. Този плик обвиняемата закупила малко по-рано на същия ден като марихуана от непознато за нея лице от мъжки пол за сумата от 100 лева. Когато се намирала вътре в купето на горепосочения лек автомобил, обвиняемата поставила плика в джоб, намиращ се отзад на предна лява седалка. За обстоятелството, че обвиняемата държала марихуана свидетелите М. и В. не знаели. Около 21.30 ч. на 03.10.2016 г. полицейските служители при 1 РУ ОД МВР Пловдив - свидетелите А.Н.Д. и С.В.В., изпълнявали служебните си задължения като автопатрул, когато забелязали на ул. „Студенец" до номер 47 паркирания лек автомобил „БМВ 525Д" с per. номер ******** и решили да извършат проверка на тримата намиращи се в него младежи. В хода на проверката обв. К. признала, че в джоба отзад на предна лява седалка в купето на автомобила била оставила найлонов черен разкъсан плик, съдържащ марихуана, която била закупила по-рано на същия ден от непознато лице от мъжки пол за сумата от 100 лева. Обвиняемата изразила готовност да предаде доброволно наркотика. При така създадената ситуация бил съставен на основание чл. 159 НПК протокол за доброволно предаване /л. 21 от делото/, с който обвиняемата, в присъствието на две поемни лица, предала на св. В. гореописания черен найлонов плик, съдържащ зелена суха тревиста маса, оформена на няколко главички. Относно намерения в нейно владение и иззет като веществено доказателство гореописан обект обв. К. заявила в протокола за доброволно предаване, че представлява марихуана.

С изготвена химическа експертиза № 1376 от 05.10.2016 г. по описа на Сектор „БНТЛ" ОД МВР Пловдив /л. 24/, по делото е било установено, че съдържанието на иззетото по доброволен начин от фактическата власт на обвиняемия К. найлоново пликче, съдържащо зелена суха тревиста маса, оформена на няколко главички, е марихуана с общо нето тегло 6,838 гр. От заключението на същата експертиза, което следва да се кредитира като пълно, ясно, обективно и изготвено от компетентно вещо лице, е видно, че марихуаната е със съдържание на активен компонент 8,4 тегловни проценти тетрахидроканабинол /ТХК/. След извършване на експертните изследвания остатъкът от наркотика с тегло 5,859 гр. е бил изпратен на Главна дирекция „Митници" София - Отдел за борба с наркотрафика, за унищожаване по надлежния ред /писмо на л. 26 от делото/.

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, марихуаната представлява растение с висок риск за общественото здраве, забранена за приложение.

Съгласно Постановление на МС №23/1998 г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводство е било установено, че общата стойност на наркотичното вещество марихуана, иззето по делото от обв. К., възлиза на 41,028 лева.

По доказателствата:

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена въз основа самопризнанието на обвиняемата К., дадено в хода на съдебните прения (л.10 от делото) и нейните обяснения, дадени в досъдебното производство, показанията на св. Й.С.М. (л.17 от досъдебното производство) св. Д.Г.В. (л.18 от досъдебното производство), св. С.В.В. (л.19 от досъдебното производство),  св. А.Н.Д. (л. 20 от досъдебното производство), Протокол за обиск на лице 03.10.2016 г. (л.7 от досъдебното производство), протокол за проверка на лични вещи на лица и предмети / л. 8 от досъдебното производство/, протокол за доброволно предаване, заключение на съдебно-химическа експертиза албум, характеристична справка, свидетелство за съдимост.

Така възприетата фактическата обстановка се установява от признанието на обвиняемата, която изрично не оспорва фактите и обстоятелствата изложени в постановлението на РП – Пловдив, с което се предлага освобождаването й от наказателна отговорност с налагането на административно наказание. Обвиняемата К. изразява съжаление за случилото се. В настоящият случай съдът изцяло кредитира нейното признание, тъй като то се подкрепя и от останалите събрани по делото доказателства.

Механизмът на престъплението и участието на обвиняемата в него се установява от свидетелските показания по делото и от извършената химическа експертиза.

Така от показанията на свидетеля Й. М. се установява, че при извършване на полицейската проверка на дата 03.10.2016г. на лекия автомобил с марка БМВ 525Д с рег. № *******, в който обвиняемата и останалите свидетели са се возили, К. е заявила, че притежава марихуана, която била закупила преди малко за сто лева от район „Изгрев“ в гр. Пловдив. Преди проверката  обвиняемата К. не била споделяла, че носи в себе си марихуана.

Свидетелят Д. В. си спомня, че на 03.10.2016г. с нейния приятел св. М. излезли да покарат новозакупения лек автомобил с марка БМВ 525Д с рег. № ******* като взели обв. К. от кафене „Ф.“  до търговски център „Г.“. При извършената проверка от полицейските служители св. В. излага, че обв. К. е заявила, че притежава марихуана, която била закупила преди малко за сто лева от район „Изгрев“ в гр. Пловдив. Марихуаната била скрита от обв. В.К. в в джоба зад шофьорската седалка. Преди проверката  обвиняемата К. не била споделяла, че носи в себе си марихуана.

От показанията на св. С. В. и св. А.Д. се установява, че на 03.10.2016г.  при извършване на обход по ул. „Студенец“ в гр. Пловдив пред № 47 било забелязано съмнително престояващо МПС марка БМВ 525 с рег. № ******* с водач св. Д. В., пътник на предната дясна седалка св. Й. М. и обв. В.К., която седяла на задната седалка зад водача на МПС. На въпроса на св. В. към пътуващите дали притежават вещества забранени от закона, св. М. и св. В. отговорили отрицателно, а обв. К. е заявила, че притежава марихуана, която била закупила преди малко за сто лева от район „Изгрев“ в гр. Пловдив, която марихуана се намира в джоба зад шофьорската седалка. Свидетелите В. и св. Д. докладвали незабавно на ОДЧ при 01 РУП на МВР – гр. Пловдив след което довели лицата за продължаване на работата по случая. В управлението обв. К. предала с Протокол за доброволно предаване черното пликче от джоба на шофьорската седалка, което съдържа зелена тревиста маса.

Настоящият съдебен състав кредитира изцяло показанията на свидетелите, тъй като са обективни, последователни, непредубедени. Същите са логични и кореспондират, както с признанието на обвиняемата, така и с останалия доказателствен материал по делото. Съдът счита, че са налице онези съвпадения на свидетелски показания, които изясняват в цялост осъщественото престъпно деяние. Тези съвпадения между показанията им разкриват онази достоверност на случилото се, която води съда до извода, че те са напълно обективни и може да се има доверие за всички факти, съобщени в тях.

От извършената по делото химическа експертиза се установи, че сухата, зелена растителна маса иззета от черно на цвят, оформено от полиетиленово парче „топче“, която е иззета като вещетствено доказателство, е марихуана с нето тегло 6, 838 гр. и съдържание активен компонент тетрахидроканабинол ТХК 8.4 тегловни %.  Марихуаната (коноп, канабис) е включена в Приложение № 1 към чл.3 т.1 от Списък I от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве. Съдът кредитира експертизата като обоснова, научно и метологически правилна.

Чистото съдебно минало на обв. К. съдът констатира от свидетелството за съдимост на л.33 от досъдебното производство.

На основата на така описаната фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Обвиняемата В.Р.К. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 т.1 от НК.

От обективна страна  обвиняемата В.Р.К., в маловажен случай, на 03.10.2016г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително, е държала високорискови наркотични вещества – марихуана, с нето тегло 6.838 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХТ/ 8.4 % /тегловни/ на стойност 41.028 лева по цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. Поведението на обвиняемата е изцяло съставомерно по този състав. На първо място същата е осъществил действия, които са се изразили в държане на марихуаната с поставянето им задния джоб на шофьорската седалка на лекия автомобил БМВ 525Д с рег. № *******, в който обв. К. се е возела. Безспорно е, че се касае за високорискови наркотични вещества, за които е необходимо съответното разрешение по държането им. Такова разрешение по съответния ред не е било издавано на обвиняемия.

Налице е маловажен случай на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК /по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК с оглед на количеството установено наркотично вещество – марихуана. Същевременно обаче се установи, че това количество е със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХТ/ 8.4 % /тегловни/ на стойност 41.028, което не допуска квалифициране на случая по чл. 9, ал.2 НК, тъй като активното съдържание е значително, а последното прави въздействието на наркотика по-силно и съответно по-опасно за здравето

От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината на обвиняемата. Същата е съзнавала последиците от неправомерното си поведение, като е предвиждала настъпването на противоправния резултат и е била съгласна с последиците от него. В случая от събраните доказателства, съдът приема, че субективните представи на обвиняемата са за това, че държи без разрешение съответните наркотични вещества, като е налице в него и намерение да ги употреби, без необходимо разрешение за това. Нейното поведение е било насочено към нарушаване на установения правов ред за охрана на здравето на личността.

По изложените съображения обвиняемата В.Р.К. на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във вр. с чл. 78а, ал.1 от НК следва да бъде призната за виновна по повдигнатото й обвинение за извършено престъпление по чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 т.1 от НК. 

По наложеното наказание:

Районният съд в този му състав намира, че са налице задължителните предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.78а от НК, предвид императивния характер на същата, като обв. К. следва да бъде освободена от наказателна отговорност и да й бъде наложено административно наказание за извършеното от нея престъпно деяние по смисъла на чл. 354а ал.5 вр. ал. 3 т.1 от НК.

За стореното от обв.К. законодателят е предвидил наказание „Глоба” в размер до 1000 /хиляда/ лева която разпоредба е специална по отношение на административното наказание по чл. 78а, ал.1 вр. с ал. 5 при което максималният размер на глобата не може да надвишава сумата от 1000 лева.

Съдът отчита, че деецът не представлява голяма обществена опасност. Към деня на извършване на деянието обвиняемата К. не е осъждана, не е освобождавана от наказателна отговорност по реда, прилаган в настоящето производство спрямо нея, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди, предвид на което не е налице материално-правна пречка за прилагането разпоредбата на чл.78а от НК. Извършеното деяние не попада под ограничителната норма на чл.78а, ал.6 от НК.

При индивидуализация размера на административното наказание, съдът прие като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на обвиняемата, съдействието на правоохранителните органи, младата възраст на дееца. Не се отчетоха отегчаващи вината обстоятелства. Затова на обвиняемия при условията на чл.78а, ал.5 вр. с чл. 354а, ал.5 от НК, като най-съответно на извършеното следва да се наложи административното наказание "глоба", което да е ориентирана към средния размер, а именно сума в размер на 500 /петстотин/ лева. При индивидуализацията на наказанието съдът взе в предвид обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от НК и отчете тези по чл. 47, ал. 1 от НК. Съдът е убеден, че така определения размер на административното наказание ще спомогне в най-пълна степен да се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 от НК, ще спомогне да се поправи обвиняемата към спазване на законите и добрите нрави, ще и се отнеме възможността да извърши и други подобни престъпления, ще въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция. Определеният размер на глобата е съобразен с дохода на обвиняемата като в съдебно заседание същата даде обяснения, че месечните й доходи самежду 600 и 1000 лева. Глоба в по-нисък размер не би допринесла за постигане целите на наказанието и най-вече индивидуалната превенция, като размерът на глобата се определя като такъв с оглед на евентуален бъдещ контрамотив при извършване на повторно такова престъпление.

По разноските, веществените доказателства и причините за извършване на престъплението: 

С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът осъди обвиняемата В.Р.К. да заплати направените в рамките на наказателното производство разноски в размер на 70 /седемдесет/ лева по сметка на ПРС.

Веществените доказателства по делото – 5.859 марихуана запечатана в отделен плик със силиконов печат „РДВР Пловдив 053“ предадена на ГД „Митници“ – гр. София следва да се унищожат, а празните опаковки да останат по делото.

Престъпното деяние е осъществено от обвиняемите поради незачитане на установения правов ред в страната.

Мотивиран от гореизложените съображения, СЪДЪТ постанови съдебния си акт.

            

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.