АНД 6577/2016 - Разпореждане - 26-10-2016

Разпореждане по Наказателно дело 6577/2016г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ №22765 

гр. Пловдив, 26.10.2016 г.

 

МЕТОДИ АНТОНОВ - съдия при Районен съд гр. Пловдив, в качеството ми на съдия - докладчик по АНД № 6577/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд, VII н.с, след като се запознах с материалите по делото намирам, че делото не подлежи на разглеждане от Пловдивския районен съд. АНД № 6577/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд е образувано въз основа на подадена от С.К.Х., ЕГН ********** жалба срещу глоба с фиш № 0002138123 от 03.10.2016г. Чл.59 и следващи от ЗАНН дават възможност на санкционираното лице да атакува издадено срещу него НП с оглед наложеното му административно наказание. Конкретният случай обаче касае използвана възможност за наложена глоба с фиш, изрично описана в чл.39, ал.1 от ЗАНН и с оглед спецификата на установеното нарушение в чл.6, ал.2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив /НРСППППСТГП/ на Общински съвет на гр. Пловдив. Атакуваната от жалбоподателя глоба с фиш не е от кръга на актовете, визирани в ЗАНН, респективно неподлежащи на разглеждане от съд по този ред. Не съществува пречка жалбоподателят да се възползва от възможността по чл.39, ал.З от ЗАНН и с оглед конкретиката на случая по чл.42, ал.2 от НРСППППСТГП, оспорвайки нарушението, да поиска от Община Пловдив да й се състави АУАН. След влизане в сила на настоящето разпореждане да се изпрати административно - наказателната преписка на Община Пловдив за съставяне на АУАН съгласно чл.42, ал.2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив /НРСППППСТГП/ на Общински съвет на гр. Пловдив.

Предвид изложеното, образуваното пред Пловдивски районен съд съдебно производство следва да бъде прекратено с оглед недопустимостта на депозираната жалба, поради което

         Съдът

         Р А З П О Р Е Д И

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 6577/2016 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив - VII наказателен състав, поради недопустимост на депозираната от С.К.Х., ЕГН ********** жалба срещу глоба с фиш № 0002138123 от 03.10.2016г. 

       ДА СЕ ИЗПРАТИ административно - наказателната преписка на Община Пловдив.

Разпореждането подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинаала!

МГ