АНД 6504/2016 - Мотиви - 19-10-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

 

към Решение по АНД № 6504  по описа на ПРС – Х н.с. за 2016г.

 

         Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт № 432000-14464/19.10.2016г. по описа на І РУП-Пловдив, за констатиране на проява на дребно хулиганство срещу лицето Д.М.Ф. ***, ЕГН – **********.

Нарушителят Ф. се явява в съдебно заседание и не оспорва изложените в акта факти и обстоятелства. Моли съда да му наложи наказание глоба.

Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

Нарушителят е роден на ***г***, ***, български гражданин, разведен, осъждан, със средно - специално образование, не работещ, пенсионер по болест, ЕГН-**********. На 18.10.2016 година,  нарушителят Ф. след като употребил значително количество алкохол започнал да се държи агресивно с живущите в същото жилище негови родители, като нанесъл удари по тялото на баща му М. Ф.. Във връзка с получен сигнал от телефон 112 на мястото на семейния скандал били изпратени полицейските служители от І РУП Пловдив А. и Д.. И в тяхно присъствие нарушителят продължил с грубото и агресивно поведение към своите родители, като ги псувал и обиждал и когато полицаите му направили забележка, нарушителят насочил агресията си към тях, като започнал да ги нарича „п.”, „н.”, заявил им да се махат от там и започнал да ги псува. Поведението предизвикало възмущение, както у полицейските служители, като и у родителите на нарушителят. Със заповед по реда на ЗМВР Ф. бил задържан за срок от 24 часа в І РУП Пловдив.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по преписката доказателства, а именно от обясненията на свидетелите, приложените АКПДХ, заповед за задържане на лице, докладна записка, протокол за обиск на лице, справка за лице – установен извършител на престъпление и справка за регистрация на лице в ЦПР.

 При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът прие, че с действията си нарушителят Д.М.Ф. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 1, ал. 2 от УБДХ, защото на 18.10.2016 г. в гр.Пловдив, около 23:30 ч. е извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на ругатни, псувни и неприлични изрази и оскърбително отношение към органите на властта –полицейски служители от І РУ „Полиция” гр.Пловдив, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. Извършеното от Ф. е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение със сходни случаи, поради което не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено от дееца, като той е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици от поведението си и е целял тяхното настъпване.

За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителя Съдът намери, че на същия следва да бъде наложено на основание чл. 1, ал. 1 т.2 от УБДХ по-лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – „Глоба”. Този извод на съда се обосновава от характера на извършената му непристойна проява, която не е със значителен интензитет, а също и от изразеното днес съжаление на нарушителят за постъпката му. Относно размерът на наказанието „глоба” съдът се съобразява от една страна с обстоятелството, че нарушителят е пенсионер по болест, а от друга, че непристойното му поведение е било насочено към органите на властта, към които се дължи обществено уважение. Освен това оскърбителното  отношение към полицейските служители е станало достояние и на други лица, които са се възмутили от постъпката на нарушителя, а вида на проявата е довел до уронване престижа на полицейската институция, като цяло. Ето защо глобата се определи над минималния размер, а именно в размер на 250 лева.

Водим от горното, Съдът се произнесе с решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.