АНД 6491/2016 - Разпореждане - 19-10-2016

Разпореждане по Наказателно дело 6491/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 22212

19.10.2016г., гр. Пловдив

 

ВИОЛЕТА НИЗАМОВА - районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 6491/2016г. по описа на ПРС, XXV н.с., след  като се запознах с материалите по делото, намирам, че същото не подлежи на разглеждане от ПРС, като производството по делото следва да бъде прекратено. Съображенията за това са следните:

 

В конкретния случай ПРС е сезиран с жалба, депозирана от Н.П.П., ЕГН **********, против глоба с фиш № 0002139613 от 03.10.2016г., издаден от охранител при ОП «Общинска охрана» гр. Пловдив, с който е наложена глоба в размер на 50 лева. С жалбата се оспорва законосъобразността на така издадения фиш и се иска същият да бъде отменен.

При преценката на допустимостта на така депозираната жалба, настоящият съдебен състав констатира, че същата е процесуално недопустима, тъй като жалбата е насочена срещу неподлежащ на съдебен контрол акт. Нормата на чл. 186, ал. 2 ЗДвП предвижда особена процедура при несъгласие на нарушителя да заплати наложената с фиш глоба - на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 3 ЗАНН, която предвижда, че, ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Ето защо в случая при наличното оспорване от страна на санкционираното лице е следвало да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, като въз основа на него, компетентният наказващ орган е следвало да издаде наказателно постановление, което да бъде предмет на съдебен контрол. Нормата на чл. 59, ал. 1 ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване и този обхват не може да бъде разширяван по никакъв начин. В настоящия случай не се касае за електронен фиш, следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол, което обуславя и извода за процесуалната недопустимост на така депозираната жалба, поради което същата следва да бъде върната, изпратената от ОП «Общинска охрана» гр. Пловдив преписка да бъде върната за довършване на административнонаказателното производство, а настоящето производство да бъде прекратено.

Ето защо,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ВРЪЩАМ жалбата депозирана от Н.П.П., ЕГН **********, против глоба с фиш № 0002139613 от 03.10.2016г., издаден от охранител при ОП «Общинска охрана» гр. Пловдив, с който е наложена глоба в размер на 50 лева, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 6491/2016г. по описа на ПРС, XXV н.с.

Препис от настоящето Разпореждане ДА СЕ ИЗПРАТИ на Н.П.П., ЕГН ********** и ОП «Общинска охрана» гр. Пловдив.

 

След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството, матреиалите по преписката ДА СЕ ВЪРНАТ на ОП «Общинска охрана» гр. Пловдив, за довършване на административно-наказателното производство.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 15-дневен срок от получаването му пред Административен съд – град Пловдив.   

 

                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.