АНД 6466/2016 - Разпореждане - 19-10-2016

Разпореждане по Наказателно дело 6466/2016г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ №22215

 

гр. Пловдив 19.10.2016 г.

 

         ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ – съдия при Районен съд гр. Пловдив, като съдия – докладчик по АНД № 6466/2016 г. по описа на ПРС – ХXVІ н. с., след като се запознах с материалите по делото приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

         Производството е образувано въз основа на жалба на А.Я.Ш. с ЕГН: ********** против Фиш за налагане на глоба № **********, издаден на 01.10.2016 г. от служител при Общинска полиция за нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 1 НРСППППСТГП на Община Пловдив в размер от 20 лева.

Така депозираната жалба, макар да е подадена от лице, сочещо правен интерес от това, се прие от съда за НЕДОПУСТИМА. С жалбата на А.Ш. се оспорва нарушението, за което е наложена глоба с атакувания фиш, поради което и съобразно изискването на чл.186 ал.2 от ЗДВП и чл.42 ал.2 от НРСППППСТОП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението, да се състави акт. Отделно от това самата норма на чл.59 ал.1 от ЗАНН не сочи в приложното поле за развитие на административното производство обжалване на наложена глоба с фиш. Именно за изпълнение на правомощието, в случай, че са налице основанията за това, по чл.186 ал.2 от ЗДВП и чл.42 ал.2 от НРСППППСТОП, както и по чл.39 ал.3 от ЗАНН, настоящият съдия – докладчик прие, че следва да прекрати производството по делото и да изпрати материалите на Общинска Полиция – Пловдив по компетентност.

Това не означава, че правото на оспорване на нарушението или размер на наложена глоба е отречено. При оспорване на нарушението, независимо дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача, се съставя акт. Правото на оспорване на вмененото нарушение и последиците от осъществено оспорване следва да бъдат обсъждани в контекста на разпоредбата на ЗДвП, регулираща отношенията при маловажни нарушения и нарушения при паркиране – чл. 186, ал.2, 3 и 7 ЗДвП: последиците от оспорване от водач, неприсъствал при съставяне на фиша се извличат от разпоредбата на чл. 39, ал.3 ЗАНН вр. с  чл. 186, ал.7 ЗДвП. Последната правна норма не разграничава фишове, съставени в присъствие или в отсъствие на водача и се прилага при незаплатена глоба – последици на влязло в сила НП, но при оспорване на фиша не се прилага, тоест оспорен фиш не може да бъде квалифициран на НП с последица - пряко обжалване пред съда. Това означава, че при оспорване на фиш, възникват последиците на процедурата по ЗАНН.

В този смисъл е и Определение № 2718/22.12.2015 г. по ЧКНАХД № 3286/2015 г. на Административен съд Пловдив.

 

С оглед на горното

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 6466/2016 г. по описа на Районен съд Пловдив – ХXVІ н. с.

         Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на А.Ш. *** за сведение.

Разпореждането подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

         След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството материалите по административната преписка ДА СЕ ВЪРНАТ на Общинска Полиция Пловдив.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

                                    Вярно с оригинала!

                                    секретар: Д.Д.