АНД 6362/2016 - Мотиви - 03-11-2016

Мотиви по Наказателно дело 6362/2016г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1705/28.10.2016г., постановено по АНД № 6362/2016г. по описа на ПРС, XI н. с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу И.Г.А. -роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за това, че на 01.10.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – л. а. марка и модел „Фолксваген Голф 4” с peг. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин /АМР/ - престъпление по чл.343б ал.3 от НК.

Прокурорът поддържа повдигнатото срещу обв. А. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в минимално предвидения от закона размер и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

Защитникът на обв. А. – адв. З.Г. моли съда да наложи на подзащитния и наказания в минимално предвидените от закона размери.

Обв. А. се признава за виновен и съжалява за стореното.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Обв. И.Г.А. е роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Обв. А. е правоспособен водач на МПС за категориите В, М и АМ. Същият има регистрирани предходни нарушения на ЗДП.

Свидетелите Й.Г. и Т.Л. са *** в РУ на МВР гр. Раковски и на 01.10.2016г. двамата били на работа. На същата дата, около 17.30ч. свидетелите тръгнали със служебен автомобил от гр. Раковски за гр. Пловдив с цел да съпроводят непълнолетни лица, които трябвало да бъдат задържани в арестните помещения на Трето РУ на МВР гр. Пловдив. По пътя, на ул. „Христо Смирненски” в гр. Раковски видели пред тях да се движи л. а. „Фолксваген Голф 4” с peг. № ********. При движението си автомобилът криволичел по средата на пътното платно. Това направило впечатление на свидетелите Г. и Л. и те спрели за проверка движещия се л. а. „Фолксваген Голф 4” с peг. № ********. При проверката установили, че водач на автомобила е обв. А.. Последният бил изпробван за употреба на алкохол с „Дрегер Алкотест 7510”, като пробата отчела 0,82 промила алкохол в издишания въздух.

Тъй като по време на проверката обв. А. бил видимо напрегнат, припрян, със зачервени очни ябълки и прекомерно жестикулиране, свидетелите Г. и Л. решили да го изпробват за употреба на наркотични вещества. Пробата била извършена с техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000” с фабричен № ARDJ - 0092, № 8325554, № 25 в регистъра на РУ на МВР гр. Раковски, който реагирал за наличието на амфетамин /АМР/. С оглед отчетеното от техническото средство св. Г. съставил на обв. А. АУАН с бланков № 919143/01.10.2016г. за допуснато от последния нарушение на ЗДП. Обвиняемият се запознал със съдържанието на акта и отразил в него, че снощи бил употребил амфетамин. Със съставянето на АУАН на обв. А. бил издаден талон за медицинско изследване с бланков № 0031671/01.10.2016г., на който той отразил, че не желае да даде кръв за изследване. В последствие обв. А. бил задържан по реда на ЗМВР. Свидетелите Г. и Л., при условията на неотложност, били разпитани в това им качество и образувано настоящото наказателно производство.

Описаната фактическа обстановка се установява от обясненията на обв. А. и от показанията на свидетелите Й.В.Г. и Т.В.Л., които съдът кредитира като обективни, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи както помежду си, така и с останалите доказателства по делото.

От обективна страна фактите по делото се подкрепят и от събраните по същото писмени доказателства: справка за съдимост /л.9/, характеристична справка /л.10/, справка за нарушител/водач /л.11/, АУАН с бланков № 919143/01.10.2016г. /л.19/, талон за медицинско изследване с бланков № 0031671/01.10.2016г. /л.20/, свидетелство за управление на МПС /л.21/, контролен талон /л.22/, свидетелство за регистрация /л.23/, преводно нареждане/вносна бележка /л.24/, Решение № 316/07.10.2014г., постановено по АНД № 4760/2014г. по описа на ПРС, ХХІІІ н. с. /л.25/, мотиви към Решение № 316/07.10.2014г., постановено по АНД № 4760/2014г. по описа на ПРС, ХХІІІ н. с. /л.26-л.27/, разпореждане за присъединяване /л.28/, съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от ДОПК /л.29/, Заповед за задържане на лице /л.30/.

При така описаната фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че обв. А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б ал.3 от НК за това, че на 01.10.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – л. а. марка и модел „Фолксваген Голф 4” с peг. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин /АМР/.

От обективна страна, с действията си обв. А. е реализирал обективните признаци от състава на посоченото по-горе престъпление, тъй като е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества.

От субективна страна, престъплението е извършено с пряк умисъл. Обв. А. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. От приложената към делото справка за съдимост се установява, че обв. А. не е осъждан. Обвиняемият е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1 000 лв. с Решение № 316/07.10.2014г., постановено по АНД № 4760/2014г. по описа на ПРС, ХХІІІ н. с., но същата е била платена на 10.12.2014г., т. е. деянието е извършено след изтичане на едногодишния срок от изпълнение на наказанието. Наред с горното от деянието няма настъпили съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А от НК, съдът счита, че обв. А. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. При индивидуализация размера на така посоченото наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото – признанието на вината, съжалението за стореното, оказаното съдействие за изясняване на обективната истина, чистото съдебно минало и намира, че на същия следва да бъде наложена глоба в минимално предвидения от закона размер от 1 000 лв. Така определеният размер на глобата се явява съобразен и с имотното състояние на обвиняемия.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.3 вр. чл.78а ал.4 от НК на обв. А. следва да бъде наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС. При определяне размера на това наказание съдът отчита посочените по – горе обстоятелства, взети предвид при определяне размера на глобата и намира, че и това наказание следва да бъде определено при смекчаващи обстоятелства, като обв. А. бъде лишен от право да управлява МПС за минимален срок, а именно от три месеца, което наказание се явява справедливо. От така наложеното наказание следва да бъде приспаднато времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.10.2016г. до влизане в сила на решението.

Действително разпоредбата на чл.78а ал.4 от НК предвижда възможност за съда да наложи наказание лишаване от право за управление на МПС. Съдът обаче намира, че в случая на обв. А. за извършеното от него престъпление следва да бъде наложено и това наказание. От приложената към делото справка за нарушител/водач се установява, че обвиняемият и друг път е нарушавал правилата за движение, регламентирани в ЗДП, за което са му били налагани административни наказания, като срещу него има съставени както актове за установяване на административни нарушения, респективно издадени наказателни постановления, така и фишове.

Вещественото доказателство по делото – техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000" с фабричен № ARDJ – 0092, № 8325554, № 25 в регистъра на РУ на МВР – Раковски, следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                        

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ