АНД 6178/2016 - Разпореждане - 06-10-2016

Разпореждане по Наказателно дело 6178/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 21151

6.10.2016 г., гр. Пловдив

 

БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ- районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 6178/2016 г. по описа на ПРС, І н.с., след  като се запознах с материалите по делото, намирам, че същото не подлежи на разглеждане от ПРС, като производството по делото следва да бъде прекратено. Съображенията за това са следните:

 

В конкретния случай ПРС е сезиран с възражение против глоба с фиш № 0002136058 от 14.09.2016г.

Съгласно чл. 39, ал.2 ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш. От друга страна нормата на чл. 39, ал. 3 ЗАНН предвижда, че, ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Ето защо в случая при наличното оспорване от страна на санкционираното лице е следвало да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, като въз основа на него, компетентният наказващ орган е следвало да издаде наказателно постановление, което да бъде предмет на съдебен контрол. Нормата на чл. 59, ал. 1 ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване и този обхват не може да бъде разширяван по никакъв начин. В настоящия случай не се касае за електронен фиш, следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол.  Изпратената от Община Пловдив преписка следва да бъде върната за довършване на административнонаказателното производство по издаване на АУАН и наказателно постановление, при преценка от компетентните органи за наличие на предпоставките за това. Следва да се отбележи, че именно такова е искането отправено от глобеното лице с подаденото възражение. Настоящето производство следва да бъде прекратено.

 

 

 

 

 

 

Така мотивиран,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по делото

 

Препис от настоящето Разпореждане ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и Община Пловдив.

След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството, материалите по преписката ДА СЕ ВЪРНАТ на Община Пловдив за довършване на административнонаказателното производство.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Административен съд – град Пловдив.   

 

                                                  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.