АНД 6176/2016 - Мотиви - 06-10-2016

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ от 05.10.2016г. по АНД 6176/2016

 

Производството е по реда на УБДХ

Образувано е по акт за констатиране на дребно хулиганство, внесен от Четвърто РУП-гр. Пловдив срещу С.С.М., за това че на 05.10.2016г., около 13,20 часа в гр. Пловдив на ул. „Алцеко” до № 6 е предизвикал конфликт и е отправял обидни думи към присъстващите ***** - М. М. и Л. К., като е заявил: „Какво се правите на ****? Да ви *** в тъпите *****. ***** ****. Ще се обадя на един човек и ще ви уволни.”

Нарушителят при личната си защита не оспорва, че между него и полицейските служители е възникнала свада, но отрича да е произнасял инкриминираните фрази. Изразява съжаление за предизвиканото пререкание с органите на реда. С последната си дума моли да бъде оправдан.

По Фактите:

Съдът като се запозна с доказателствата по делото намери за установено следното:

С.С.М. е  роден на ***г***, обл. П., ул. „П.” № **, б., български гражданин, женен, пенсионер, ЕГН **********.

На 5.10.2016г. М. бил паркирал автомобила си в района на „Капана“, гр. Пловдив. На автомобила бил залепен фиш за неправилно паркиране от ****** ****** М. М. и Л. К.. Като видял залепения фиш М. се афектирал. Около 13,20 часа в гр. Пловдив на ул. „А.” до № *, пред събралите се хора,  срещнал двамата ***** и предизвикал конфликт с тях, като заявил: „Какво се правите на ****? Да ви *** в тъпите *****. **** ****. Ще се обадя на един човек и ще ви уволни.”

По доказателствата

            Описаната фактическа обстановка съдът намира за установена по несъмнен начин от приложените по делото писмени доказателства: Докладна записка от М. М. и Л. К., обяснения на М. М. и Л. К., обяснения на С.М. /частично само в частта, относно първопричината на конфликта/. Цитираните доказателства са безпротиворечиви, по последователен, логичен и взаимнодопълващ се начин разкриват посочената фактическа обстановка, поради което изцяло се кредитират от съда. Освен това те изцяло кореспондират и с показанията на двамата свидетели М. и К. при непосредствения им разпит пред съда и на обясненията на нарушителя в съответната част относно първопричината на конфликта.

            Обясненията на нарушителя, дадени в писмен вид по преписката и непосредствено пред съда в съдебно заседание, в частта, че същият не е произнасял инкриминираните фрази,  съдът не кредитира, доколкото противоречат на показанията на кредитираните от съда свидетели- М. и К.  Освен това твърденията на нарушителя, че не е произнасял инкриминираните фрази противоречат и на вписаното от самия него възражение към акта за установяване на дребно хулиганство: „Не е вярно, че съм ги псувал, само ги обиждах с позволените от закона изрази“. Очевидно е, че в случая е налице разминаване във възприятията на нарушителя и в обществените възприятия кои са „позволените от закона изрази“ с които може да се обижда. Освен това в съдебно заседание нарушителят изрично и поименно се извини на двамата полицейски служители, което е индиция, че обидните изрази действително са били отправяни. Индиция, че нарушителят е отправил закана, че полицейските служители ще бъдат уволнени от лице, на което ще се обади- е и поведението му в съдебна зала. Същият с гордост подчертава, че синът му е Гербаджия и изрежда лицата с които се познава, включително и министър-председателя Б. Б..

От правна страна

От правна страна следва да се приеме, че установените от фактическа страна действия на нарушителя, а именно отправяне на обидните фрази „Какво се правите на *****? Да ви *** в тъпите *****. ***** ******. Ще се обадя на един човек и ще ви уволни” спрямо ****** *****  М. и К.,   доколкото са извършени на публично място, пред много хора, представляват непристойно поведение и са израз на оскърбително отношение към органите на реда, като в същото време обществената им опасност е по-малко от типичния случай на престъпление по чл. 325 НК, то те съставляват акт на дребно хулиганство, по смисъла на УБДХ, за което следва да се наложи санкция по същия нормативен акт.

По наказанието:

При определяне на вида и размера на административното наказание съдът отчете естеството на хулиганското поведение на нарушителя, съдържанието на обидните изрази отправени от него, както и личностните характеристики на нарушителя- че същият е неосъждан, без данни за криминални прояви,  че поведението му до голяма степен се дължи на афектирането в резултат от залепения фиш за неправилно паркиране докато е бил на църква,както и извинението дадено в съдебно заседание,  поради което и наказанието следва да се наложи при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че целите на административно-наказателната отговорност биха се постигнали с налагане на административно наказание глоба в размер на 300 лв. Този размер на наказанието според съда в максимална степен ще спомогне за превъзпитанието на нарушителя, като в същото време се спазва и принципа за пропорционалност между обществената опасност на деянието и тежестта на използваната репресия

 

Така мотивиран съдът постанови решението си.

 

                                             РАЙОЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.