АНД 6105/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Наказателно дело 6105/2016г.

                                                            РЕШЕНИЕ

 

№ 1707                                     28.10.2016 година                       град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  двадесет и осми октомври                                                             2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

                                     

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ЧОБАНОВ

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  АНД  6105 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Н.Х.Г., ЕГН **********, родена на *** ***, омъжена, **, живуща ***, б., български гражданин, със завършено средно образование, за ВИНОВНА в това, че на 09.12.2014г. в гр. Пловдив, пред служител на Териториално поделение на НОИ - гр. Пловдив, при условията на посредствено извършителство чрез М.Х.И., ЕГН **********, съзнателно се е ползвала от неистински официален документ: Удостоверение образец УП-3 с изходящ № **/06.02.2001 г.. посочен като издаден от ЦДГ „Светлина" - гр. Пловдив на Н.Х. С., когато от нея за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. с чл. 308 ал. 1 вр. с чл. 78а ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Н.Х.Г. от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, обвиняемата Н.Х.Г., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР гр.Пловдив направените в досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 200  (двеста) лева.

          Решението подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!ЙТ