АНД 6017/2016 - Мотиви - 21-11-2016

Мотиви към решение № 1659 по АНД № 6017/2016г

Мотиви към решение № 1659 по АНД № 6017/2016г. по описа на ПРС, XXV н.с.

Районна прокуратура – гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу С.С.З. за извършено престъпление по  чл. 343б, ал.3 от НК, за това, че на 09.09.2016г. в град Раковски, област Пловдив е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ модел „318 И“ с рег. № ** след употреба на наркотични вещества, а именно ТНС /марихуана/, установено по надлежния ред – с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № АRJD – 0092 и REF 8325554 – престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК,.

 В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. По отношение на индивидуализиране на наказанието предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание глоба в минимален размер и да бъде лишена от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Обвиняемият в съдебно заседание признава вината си, лично и чрез защитника си адв. К. пледира за налагане на минимално наказание и да не бъде лишен от право да управлява МПС.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

С.С.З. е родена на ***г***, ***, българска гражданка, живуща ***, със средно образование, понастоящем студентка 4-ти курс в ПУ „Паисий Хилендарски“ град Пловдив, неосъждана, неработеща, неомъжена, ЕГН **********.

Обвиняемата З. е правоспособен водач на моторно превозно средство. На 08.09.2016г. около 17.00 часа тя изпушила една цигара с марихуана. Около полунощ обвиняемата, след приключване на трудовите си задължения, се качила в лек автомобил марка „БМВ", модел „318И" с per. № ** и го привела в движение. На съседната седалка пътувал нейният приятел М.С.К..

По същото време по утвърден план график на работа били свидетелите С.П. и Т.Л. - полицейски служители при РУ на МВР гр. Раковски. Около 00.15 часа на 09.09.2016г. те работели по безопасност на движението в гр. Раковски, ул. „Никола Вапцаров". Двамата полицейски служители спрели за проверка обвиняемата З., управлявайки горепосочения лек автомобил. Първоначално обвиняемата била тествана за употреба на алкохол, но техническото средство - „Дрегер Алкотест 7510" отчел отрицателен резултат, след това свидетелите П. и Л. извършили проверка на обвиняемата и за употреба на наркотични вещества. Пробата била извършена с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000", с № ARJD - 0092 и REF 8325554 и била положителна. Апаратът реагирал на употреба на марихуана, като отчел наличие на тетрахидроканабинол в организма на обвиняемата. Свидетелите издали талон за медицинско изследване с бланков № 0431163, върху който, обвиняемата написала, че отказва да даде кръвна проба. На обвиняемата З. бил съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков номер 284414 от свидетеля Т.Л. - младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Раковски. С.З. била задържана за 24 часа по реда на ЗМВР в арестното помещение на 06 РУ на МВР гр. Пловдив.

Марихуаната е наркотично растение и подлежи на контрол съгласно ЗКНВП и Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961 г., ратифицирана от Република България. Тя е включена в Списък 1 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, в сила от 10.11.2011 г., приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г, обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г., издадена на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗКВНВП, като растение с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Гореописаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от следните, събрани по делото доказателствени материали - от показанията на всички свидетели, разпитани в хода на разследването, както и от всички писмени доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл. 283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – АУАН, талон за медицинско изследване, Заповед за задържане по ЗМВР, за обиск, справка за извършител на престъпление, справка от АИС "БДС", справка за собственост на МПС, протоколи за разпити на свидетели, справка съдимост, характеристична справка.

 Показанията на свидетелите разпитани на досъдебното производство – Т.Л. С.П. са обективни, непротиворечиви и взаимно допълващи се, същите са в унисон с останалите доказателства, включително и вещественото доказателство по делото – 1 бр. проба от „Дрегер дръг чек 3000", с № ARJD - 0092 и REF 8325554.

 При така установената по категоричен и безспорен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

 С гореописаното деяние подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по  чл. 343Б, ал.3 от НК.

 От обективна страна, на 09.09.2016г. в град Раковски, област Пловдив е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ модел „318 И“ с рег. № ** след употреба на наркотични вещества, а именно ТНС /марихуана/, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер дръг чек 3000“ с № АRJD – 0092 и REF 8325554.

 От субективна страна престъплението е извършено виновно, при пряк умисъл, като обв. З. е съзнавала техния общественоопасен характер, предвиждал е и е желаела настъпването на общественоопасните последици.

 Съдът счита, че в настоящия казус РП Пловдив основателно и законосъобразно е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

 Видно от материалите по делото С.С.З. към момента на извършване на деянието не е осъждан. Спрямо обвиняемия не е прилагана друг път разпоредбата на чл. 78а от НК. За извършеното престъпление по  чл. 343б, ал. 3 от НК законодателят е предвидил наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева, няма причинени съставомерни имуществени вреди.

 Съдът намира, че на обвиняемата следва да бъде наложено наказание глоба в минималния размер предвиден от законодателя, а именно - 1000 лв., което намира за справедливо и съответно на обстоятелствата по делото и имущественото състояние на обвиняемия. Касае се за млад човек в работоспособна възраст, студентка която работи за да се издържа, осъзнал противоправното си поведение, признава вината си. Наказанието следва да е в минималния размер от 1000 лева глоба и по този начин се явява справедливо. Съдът е на мнение, че именно това наказание би изпълнило целите на генералната и индивидуалната превенция, ефективно и би било изпълнимо като размер на глобата.

 Следва на осн.чл. 343г от НК, обвиняемиата З., да бъде лишена от право да управлява МПС за срок от четири месеца, тъй като е правоспособен водач на МПС към момента на извършване на деянието, като поради същите съображения следва и това наказание да е ориентирано към минималния размер, но в никакъв случай не следва напълно да се освобождава деецът от изтърпяване на това наказание. Следва да се отбележи, че именно и наказанието лишаване от право да управлява МПС в случая по отношение на виновния водач на МПС, употребил наркотик, същото има превъзпитателен и възпиращ ефект. Следва на основание чл. 59, ал. 4 от НК да се приспадне времето през което обв. З. е била лишена от това право по административен ред, считано от 09.09.2016г. до влизане на решението в сила.

Приложеното по делото веществено доказателство - 1 бр. употребен „Дрегер дръг чек 3000", с № ARJD - 0092 и REF 8325554,  следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

 В хода на наказателното производство не са направени разноски.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС