АНД 6015/2016 - Мотиви - 28-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 6015/2016г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1668/24.10.2016г., постановено по НОХД № 6015/2016г. по описа на ПРС, XI н. с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу Г.Й.И. – роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за това, че на 20.09.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал МПС – л. а. марка „Шкода”, модел „Фабия”, с регистрационен номер ********, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин /АМР/ - престъпление по чл.343б ал.3 от НК.

Прокурорът поддържа повдигнатото срещу обв. И. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в минимално предвидения от закона размер.

Защитникът на обв. И. – адв. А.Б. моли съда да наложи на подзащитния и наказания в минимално предвидените от закона размери.

Обв. И. се признава за виновен и моли съда да му наложи лишаване от право да управлява МПС за минимален срок.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Обв. Г.Й.И. е роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Обв. И. е правоспособен водач на МПС. За времето от 19.00ч. на 20.09.2016г. до 07.00ч. на 21.09.2016г. свидетелите Т.В.Л. и С.А.П. - *** при РУ на МВР гр. Раковски по утвърден план-график работели по безопасността на движението като автопатрул на територията на гр. Раковски, обл. Пловдив. Около 23.00ч. на 20.09.2016г. те забелязали автомобил, който се движел по средата на пътното платно на ул. „Г. С. Раковски” гр. Раковски. Двамата *** спрели за проверка въпросния автомобил - марка „Шкода”, модел „Фабия”, с регистрационен номер ********, който бил управляван от обв. И.. Полицейските служители поискали документите за самоличност на водача, но същият заявил, че ги е забравил в дома си, поради което обв. И. бил поканен да придружи *** до сградата на РУ гр. Раковски, за да бъде установена самоличността му. По показания на свидетелите Л. и П., обв. И. имал неадекватен вид, очите му били зачервени и завалял думите при проведения разговор. В сградата на полицейското управление обвиняемият бил тестван за употреба на алкохол, но техническото средство - „Дрегер Алкотест 7510” отчело отрицателен резултат, след което свидетелите Л. и П. извършили проверка на обвиняемия и за употреба на наркотични вещества, предвид неадекватното състояние на водача И.. Пробата била извършена с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000”, с № ARJD - 0092 и REF 8325554, заведен под номер 22 от регистъра на РУ Раковски и била положителна. Апаратът реагирал на употреба на амфетамин /АМР/. Свидетелите издали талон за медицинско изследване с бланков № 0431166, върху който обвиняемият написал, че отказва да даде кръвна проба. На обв. И. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с бланков номер 919056/20.09.2016г. от свидетеля Г.Т.Т. - *** при РУ на МВР гр. Раковски. Обв. И. бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР в арестното помещение на Трето РУ на МВР гр. Пловдив.

Описаната фактическа обстановка се установява от обясненията на обв. И. и от показанията на свидетелите Т.В.Л., С.А.П. и Г.Т.Т., които съдът кредитира като обективни, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи както помежду си, така и с останалите доказателства по делото.

От обективна страна фактите по делото се подкрепят и от събраните по същото писмени доказателства: справка за съдимост /л.9/, характеристична справка /л.10/, АУАН с бланков номер 919056/20.09.2016г. /л.17/, талон за медицинско изследване с бланков № 0431166 /л.18/, Протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества от 20.09.2016г. /л.19/, справка за нарушител от региона /л.20-л.21/, свидетелство за регистрация част ІІ /л.23-л.24/, свидетелство за управление на МПС /л.25/, Заповед за задържане на лице рег. № 329зз № 55/20.09.2016г. /л.27/.

При така описаната фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че обв. И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б ал.3 от НК за това, че на 20.09.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал МПС – л. а. марка „Шкода”, модел „Фабия”, с регистрационен номер ********, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин /АМР/.

От обективна страна, с действията си обв. И. е реализирал обективните признаци от състава на посоченото по-горе престъпление, тъй като е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества.

От субективна страна, престъплението е извършено с пряк умисъл. Обв. И. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. От приложената към делото справка за съдимост се установява, че към момента на извършване на престъплението обв. И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. Наред с горното от деянието няма настъпили съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А от НК, съдът счита, че обв. И. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. При индивидуализация размера на така посоченото наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото – признанието на вината, съжалението за стореното, оказаното съдействие за изясняване на обективната истина, чистото съдебно минало и намира, че на същия следва да бъде наложена глоба в минимално предвидения от закона размер от 1 000 лв. Така определеният размер на глобата се явява съобразен и с имотното състояние на обвиняемия.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.3 вр. чл.78а ал.4 от НК на обв. И. следва да бъде наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС. При определяне размера на това наказание съдът отчита посочените по – горе обстоятелства, взети предвид при определяне размера на глобата и намира, че и това наказание следва да бъде определено при смекчаващи обстоятелства, като обв. И. бъде лишен от право да управлява МПС за минимален срок, а именно от три месеца, което наказание се явява справедливо. Действително разпоредбата на чл.78а ал.4 от НК предвижда възможност за съда да наложи наказание лишаване от право за управление на МПС. Съдът обаче намира, че в случая на обв. И. за извършеното от него престъпление следва да бъде наложено и това наказание. От приложената към делото справка за нарушител/водач се установява, че обвиняемият и друг път е нарушавал правилата за движение, регламентирани в ЗДП, за което са му били налагани административни наказания, като срещу него има съставени както актове за установяване на административни нарушения, респективно издадени наказателни постановления, така и фишове.

Вещественото доказателство по делото - техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000”, с № ARJD - 0092 и REF 8325554, следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                        

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ