АНД 5997/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Наказателно дело 5997/2016г.

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1665

гр. Пловдив, 24.10.2016 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 14.10.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря Катя Чокоевска, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5997/2016г. по описа на ПРС, I наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0273-000401, издадено от началник РУП- Хисар към ОДМВР-Пловдив, с което на К.И.М. е наложена глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 182, ал.1, т.6 ЗДВП вр. чл. 21, ал.1 ЗДвП и глоба от 10 лв. на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП, вр. чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП.  

          Жалбоподателят, К.М., обжалва цитираното НП като навежда конкретни доводи за незаконосъобразност на същото, а именно неправилно приложение на чл. 34 ЗАНН.   

          Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт подлежащ на обжалване по съдебен ред, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.  

          Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

           При извършена служебна проверка съдът установи, че при издаване на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения, които съществено опорочават развитието на цялото административно-наказателно производство.

         Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушението. Видно от приложения по административно наказателната преписка АУАН к-387/16  същият е издаден на 2.6.2016г.г. В самия акт е посочено, че нарушението е извършено на 28.02.2016г. Тоест АУАН е издаден след изтичане на три месеца от извършване на нарушението. В АУАН, в НП и никъде по преписката не са изложени твърдения, че собственикът  е разкрит на дата по късна от извършване на нарушението. Точно обратното в самия АУАН е посочено, че нарушението изразяващо се в превишаване на разрешената скорост в населено място е констатирано със система за видеоконтрол TFR-1 M на 28.02.2016г. Пак в  самия АУАН е отразено, че водачът при извършена проверка не е носел контролен талон към СУМПС. От извършената констатация, че водачът на лекия автомобил не е носел контролен талон е видно, че нарушителят е бил известен на контролните органи още към датата на извършване и установяване на нарушението, изразяващо се в управление на МПС с превишена скорост- 28.02.2016г.

         Нещо повече за пълнота на изложението, следва да се отбележи, че по преписката е приложен клип 14354 от 28.02.2016г, с който е установено нарушението, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост в населено място от същата дата. На клипа ясно се вижда регистрационния номер на автомобила- *******. В чл. 188 ЗДвП е предвидено, че в общия случай за нарушение извършено с МПС се наказва собственикът на същото. Задължителен реквизит на свидетелството за регистрация на  МПС, издавано от органите на КАТ, е информация за собственика на автомобила. Контролните органи, оправомощени да издават АУАН по ЗДвП имат служебен достъп до база данни, съдържаща информация за собствениците на всеки автомобил с даден регистрационен номер. При заснемане на регистрационния номер на автомобила, с който е извършено нарушението, собственикът на МПС (който е и  презумптивен нарушител съгласно чл. 188 ЗДвП) може да бъде открит чрез извършване на служебна справка в базата данни от контролните органи. Забавянето от страна на контролните органи неопределено дълго време да не извършват справка и по този начин да установят личността на собственика на МПС не може да бъде във вреда на наказваното по административен ред лице, поради което следва да се приеме, че в общия случай, когато нарушението и регистрационния номер на МПС са заснети със средство за видеоконтрол три месечният срок по чл. 34 ЗАНН започва да тече от момента, когато контролните органи реално са разполагали с възможността чрез служебна справка да установят нарушителя, тоест от деня на извършване на нарушението, а не от деня, когато правомощието за извършване на служебна справка и установяване на нарушителя реално е упражнено. Приемането на противното противоречи на давностния характер на срока, посочен в чл. 34 ЗАНН и на характера на давността като санкция за неоправдано бездействие от страна на оправомощения субект. Приемането, че давностния срок тече от датата на реално упражняване на правомощието да се извърши служебна справка, по същество би поставило началото на давностния срок, в зависимост от едностранната воля на контролния орган, санкциониране на чието бездействие цели разпоредбата на чл. 34 ЗАНН.  В изречение второ на чл. 188, ал.1 ЗДвП е предвидена възможност собственикът на МПС да отклони административно наказателната отговорност от себе си като посочи лицето, което действително е управлявало МПС по време на извършване на нарушението. Това се извършва с подаването на нарочна декларация. Следва да се отбележи, че подаването на декларацията е право, а не и задължение на собственика на автомобила.В тази декларация на първо място собственикът може да посочи себе си като извършител на нарушението. По същество това съставлява признание за извършване на нарушението.  С Тълкувателно постановление 1/27.2.2015 г на ВАС и ВКС се потвърди не само давностния характер на сроковете по чл. 34 ЗАНН, но и че за тях важат общите правила за спиране и прекъсване на давността. С признанието на нарушението давността се прекъсва и от признанието започва да тече нова давност. В този смисъл при подадена декларация по чл. 188 ЗДвП, в която собственикът посочва себе си като нарушител, давността се прекъсва и от момента на подаване на декларацията започва да тече нова тримесечна давност за издаване на АУАН. Ако в декларацията по чл. 188 бъде посочено друго лице като нарушител, различно от собственика, то действителната самоличност на нарушителя се открива едва с подаването на декларацията и от този момент следва да се счита, че тече давностния срок по чл. 34 ЗАНН. Във всеки случай съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест в административно наказателния процес, в тежест на административно наказващия орган ще бъде да представи доказателства за наличие на обстоятелства изместващи срока на откриване на нарушението, каквото обстоятелство би се явило подаването на декларация по чл. 188 ЗДвП.  В този смисъл като краен резултат, макар и без изложение на теоретичните постановки е и трайната практика на съдилищата от страната- Решение № 67 от 13.01.2016 г. по н. д. № 3078/2015 г. на Административен съд – Пловдив, Решение № 3751 от 03.6.2013 г. по адм.д. № 13746/2012 г. на Административен съд – София, Решение № 3445 от 11.07.2011 г. по адм.д. № 2656/2011 г. на Административен съд - София  Решение № 1673 от 30.12.2011 г. по н. д. № 990/2011 г. на XIV състав на Административен съд – Бургас, Решение № 1332 от 11.07.2014 г. по н. д. № 561/2014 г. на Административен съд – Бургас,

 

В настоящия случай, както се спомена не само, че не са представяни доказателства за обстоятелства изместващи момента на откриване на нарушителя, а точно обратното нарушителят е разкрит непосредствено от контролните органи при проверка, извършена в деня на установяване на управлението с превишена скорост, когато е установено и второто нарушение- водачът не носи контролен талон към СУМПС.

С оглед гореизложеното следва да се приеме, че датите на извършване на нарушението и на откриване на извършителя съвпадат, а АУАН е издаден повече от три месеца след откриване на нарушителя. Нарушаването на разпоредбата на чл. 34 ЗАНН е самостоятелно формално основание за отмяна на наказателното постановление.

           

           

Мотивиран от горното Пловдивският районен съд, І н. с.,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯ    Наказателно постановление № 16-0273-000401, издадено от началник РУП- Хисар към ОДМВР-Пловдив, с което на К.И.М. е наложена глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 182, ал.1, т.6 ЗДВП вр. чл. 21, ал.1 ЗДвП и глоба от 10 лв. на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП, вр. чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП. 

 

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.