АНД 5992/2016 - Мотиви - 25-11-2016

Мотиви по Наказателно дело 5992/2016г.
МОТИВИ

към

Решение по НАХД № 5992/2016 год. по описа на ПРС, ХХІІ н.с.

 

          Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С постановление от 21.09.2016 год. Районна прокуратура гр. Пловдив е внесла в ПРС материалите по досъдебно производство № 96/2015 г. по описа на IІ РУ на МВР – гр. Пловдив, водено срещу М.К.В., А.И.П. и Х.Б.М. за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т.1 и т. 12, пр.І-во, вр.чл. 130, ал. 1, вр.чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 07.02.2015 г. в гр. Пловдив, в съучастие, като извършители и със С. С.С., също извършител, са причинили лека телесна повреда - контузия на лицето и на носа, кръвотечение от носа, контузия на главата и леко мозъчно сътресение, които поотделно и по съвкупност са довели до разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК на длъжностно лице при изпълнение на службата му - Д. Ц. Ц., ЕГН **********, **** към фирма **** - гр. Пловдив, като деянието е извършено по хулигански подбуди, с Предложение ПРС да освободи обвиняемите от наказателна отговорност като им наложи административно наказание по смисъла на чл. 78а от НК.

          В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Пловдив поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието, считайки го за доказано, като предлага на съда да признае обвиняемите за виновни, и с оглед наличието на материално-правните предпоставки същите да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъде наложено административно наказание по смисъла на чл. 78а от НК, а именно глоба в минимален размер.

          Обвиняемите, редовно призовани, се явяват лично в съдебно заседание, признават вината си, потвърждават верността на описаните в обстоятелствената част на постановлението факти и обстоятелства, както и изразяват искрено съжаление за стореното. Относно реализацията на наказателната им отговорност и тримата обвиняеми изразяват съгласие с пледираното от прокурора и защитниците им, като молят за налагане на минимално наказание, като защитниците им изтъкват доводи за наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

          Обвиняемият М.К.В. е роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН **********.

Обвиняемият А.И.П. е роден на ***г***, т. 3, б., български гражданин, неженен, със средно образование, студент, неработещ, неосъждан, ЕГН **********.

Обвиняемият Х.Б.М. е роден на ***г. в ****, живущ ***, неженен, с основно образование, работещ, ****** ***, ЕГН **********.

Свидетелят Д.Ц. работел като **** в **** - гр. П. /** Местоработата на същия бил ресторант „М.", находящ се в гр. П.. Съгласно длъжностната характеристика на свид. Ц., част от основните задачи били свързани с опазване на вътрешния ред, имуществото и осигуряване на спокойна работа на персонала. С оглед на това обстоятелство, свид. Ц. има качеството на длъжностно лице, съобразно разпоредбата на чл.93 т.1 б."б" от НК. За времето от 21:30 часа на 06.02.2015 г. до 06:30 часа на 07.02.2015 г. свид. Ц. бил на работа в посоченото заведение. Около 00:30 часа на 07.02.2015 г. в заведението пристигнали обвиняемите М.В., А.П., Х.М., както и С. С. /спрямо същия наказателното производство е приключило със споразумение/. Още с влизането в заведението посочените лица се настанили на маса, на която имало табелка „Резервация". Свид. С. С., по прякор „Д.", смачкал табелката с надпис „Резервация", както и още няколко табелки, сложени на съседни маси. Персоналът на заведението познавали обвиняемите лица и свид. С. като проблемни клиенти, затова решили да не ги обслужват. Сервитьорката, свид. М.Л., която обслужвала района, видяла, че лицата са алкохолно повлияни и се държат нагло и арогантно. Тя не ги познавала дотогава, но тъй като имала предварителна информация от управителката на заведението, че обвиняемите лица са проблемни клиенти, взела решение да не ги обслужва. Свид. Л. се приближила до масата, на която се били настанили обвиняемите, и им казала, че не са желани в заведението и няма да бъдат обслужени. С оглед на така направеното изявление тримата обвиняеми, както и свид. С. започнали да се държат грубо със свид. Л., в резултат на което същата споделила на своята колежка - свид. Д., и на управителката на заведението С.П. за поведението на тези клиенти. Свид. П. заедно с ****я, а именно свид. Ц., са приближила до компанията и културно ги поканила да напуснат заведението, без да ги провокира по какъвто и да било начин. В този момент зад гърба на свид. Ц. се намирал обв. Х.М., а около него били останалите обвиняеми, като обв. А.П. на висок глас разговарял със свид. П. относно напускане на заведението, като заплашително размахвал ръце. Свид. Ц. се опитал да го успокои, но в този момент, без да бъде провокиран по какъвто и да било начин, незачитайки установения в страната законов ред и порядки, както и личната неприкосновеност на индивида, обв. М. нанесъл удар с юмрук в гърба на пострадалия. Виждайки това останалите обвиняеми - П. и В., както и свид. С. се нахвърлили върху свид. Ц., подтикнати от същите хулигански подбуди, а именно незачитане на личната неприкосновеност и установения в страната правов ред, като всички нанасяли удари с юмруци по тялото и главата на свид. Ц.. В резултат на това свид. Ц. паднал на земята, а тримата обвиняеми и свид. С. продължили с нанасянето на побоя, изразяващ се в ритници по тялото на пострадалия. Служителите на заведението сигнализирали за случая както на полицията, така и на „Бърза помощ". Обвиняемите лица и свид. С. прекратили нанасянето на удари и напуснали района на заведението.

Видно от заключението на съдебно-медицинската експертиза, на свид. Ц., в резултат на нанесения побой от обвиняемите лица и свид. С. било причинено контузия на лицето и носа, контузия на главата, леко мозъчно сътресение, които травматични увреждания поотделно и в съвкупност са довели до разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, което представлява лека телесна повреда по смисъла на чл.130 ал.1 от НК.

          Гореописаната фактическа обстановка се установи по безсъмнен начин от следните събрани по делото доказателствени материали – от писмените доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – свидетелските показания, заключение на СМЕ, протоколи за оглед на веществени доказателства, справка от Дирекция “Национална система 112”, трудов договор, длъжностна характеристика, график, протокол за доброволно предаване, справки за лица – АИС “БДС”, справки за съдимост, извлечение от трудова книжка и студентска книжка, характеристика и уверение.

          От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото  производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

          Това е така тъй като свидетелите Д. Ц. Ц., И.Л. Д., С.Г. П., Д.Б.Н., В.С.Г., Д.П.Д., Д.Ц.О., Т.М.В., С.В.С., Б.С.Б., С.С.Н., Д.Т.Т. и М.Д. Л. подробно, обективно и достоверно пресъздават всички факти и обстоятелства, относими към предмета на доказване в съответствие с времето и мястото, на които същите са били очевидци или са им станали известни, поради което и съдът кредитира показанията им в цялост.

          Съдът възприе и кредитира заключението на вещото лице като изготвено обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същото не се оспорва от страните.

          ОТ ПРАВНА СТРАНА

          При тази фактическа обстановка Съдът зае становище, че с деянието си обвиняемите са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 131, ал. 1, т.1 и т. 12, пр.І-во, вр.чл. 130, ал. 1, вр.чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 07.02.2015 г. в гр. Пловдив, в съучастие, като извършители и със С. С.С., също извършител, са причинили лека телесна повреда - контузия на лицето и на носа, кръвотечение от носа, контузия на главата и леко мозъчно сътресение, които поотделно и по съвкупност са довели до разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК на длъжностно лице при изпълнение на службата му - Д. Ц. Ц., ЕГН **********, **** към фирма **** - гр. Пловдив, като деянието е извършено по хулигански подбуди.      От обективна страна обвиняемите с действията си, ведно с тези и на С. С., са причинили на Д.Ц. телесни увреждания на инкриминираната дата в гр. Пловдив, в следствие на което му е било причинена лека телесна повреда, тъй като нападайки Ц., му нанесли удари с юмруци и ритници в областта на лицето, главата и тялото. Така извършеното от обвиняемите посегателство срещу телесния интегритет на потърпевшия е било продиктувано от хулигански подбуди, и в тази насока е безспорната установеност на липса на каквито и да било лични мотиви, а именно фактът че пострадалия по никакъв начин не е провокирал обвиняемите. Действията на обвиняемите са били реализирани на обществено място, станали са достояние на други граждани, предизвикали са тяхната реакция, смущение, напрежение и тревоги. С поведението си обвиняемите са афиширали незачитане към личната неприкосновеност и общоприетите правила на поведение в обществото, както и демонстрация на превъзходство над пострадалия. Всъщност обвиняемите съвсем целенасочено дават проявление на усещането си за надмощие, знаейки, че физически не могат да им противостои пострадалия, въпреки служебните му задължения като ****, но именно заради числовото, а следователно и физическо, превъзходство над него. Обвиняемите са били наясно и с друг обективен съставомерен признак, а именно обстоятелството, че пострадалият Ц. в момента на инцидента е на работа, като е изпълнявал функциите си по длъжностна характеристика по охрана на обекта – живота, здравето на персонала и посетителите на заведението, както и целостта на имуществото. Тоест те са били наясно с качеството му на длъжностно лице, като са причинили леката телесна повреда при изпълнение на службата му като такова лице.

          От субективна страна, деянието, извършено от обвиняемите, е осъществено при форма на вина пряк умисъл с целени и настъпили вредни последици, като същите са съзнавали общественоопасния му характер. Умисълът е обективиран от действията им, описани по-горе, и се доказва от съвкупната доказателствена маса.

ПО НАКАЗАНИЕТО

Съобразно възприетата от съда правна квалификация на осъщественото от обвиняемия престъпление, предвиденото в особената част на НК наказание за същото е лишаване от свобода до три години. Обвиняемите, които са пълнолетни лица, не са осъждани до момента за престъпление от общ характер, както и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на раздел IV на гл. VIII от НК и от престъплението не са настъпили материални щети, които да са съставомерни. Ето защо Съдът зае  становище, че са налице основанията на чл. 78А от НК, поради което освободи обвиняемите от наказателна отговорност като им наложи административно наказание ГЛОБА. При обсъждане на размера на наложената на обвиняемите глоба съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства ниската степен на обществена опасност на дейците и деянието, добрите им характеристични данни, критичното отношение към стореното и проявеното съдействие за разкриване на обективната истина. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се установяват. Съобразявайки посоченото дотук, както и обстоятелствата, че се касае за млади хора, чийто социален статус, особено при неработещия обв.В. и студента – обв.П., сочи за затруднено финансово положение, то Съдът счете, че целите на наказанието, предвидени в чл. 12 от ЗАНН и чл. 36, ал. 1 от НК биха могли да се постигнат чрез определяне размера на глобата в минималния такъв, предвиден в чл. 78а от НК, при граници от 1000 лв. до 5000 лв., поради което и им наложи „Глоба” в размер на 1000 лв за всеки от тримата обвиняеми.

Според преценката на Съда именно това наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца и изпълняващо целите на наказанието, поради което е и справедливо.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения законов ред, занижен самоконтрол и ниска правна култура.

          По делото като веществено доказателство е бил приобщен компактдиск, приложен на лист № 135 от ДП, който поради отпадналата необходимост от същия и съдържащата се в него информация следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът присъди обвиняемите М.К.В., А.И.П. и Х.Б.М., да заплатят по сметка на ОТ на МВР гр.Пловдив, направените по делото разноски в размер от по 26.67 лв. за всеки от тях.

 

          По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.