АНД 5933/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1712    гр.Пловдив, 31.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 28.10.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №5933/2016г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № НП - 207/08.09.2016г. издадено от Началник Второ РУ гр.Пловдив, с което на Х.А.Т., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 30/тридесет/ лева за нарушение на чл. 7, ал.1 от Закон за българските лични документи /ЗБЛД/, на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН и  чл.81, ал.2, т.2 от ЗБЛД.

            По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят Т. моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.Изтъква наличие на предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.

            Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

             На 23.08.2016г. около 12.50ч. жалбоподателят Т. посетил второ РУ в гр.Пловдив, находящо се на ул.Волга №70.При снемане на самоличността му актосъставителя Ш. установил, че личната карта на жалбоподателя с №*** е повредена.Повредата се изразявала в спукване на картата в горния десен ъгъл.Тази повреда не попречила да се снеме самоличността на нарушителя тъй като не указвала влияние върху реквизитите на картата.Независимо от това актосъставителя Ш. съставил Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 580572/23.08.2016г., с който нарушението било квалифицирано по чл. 7, ал.1 от ЗБЛД.

             Въз основа на съставения акт било издадено обжалваното постановление, с което на Х.Т. е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл. 7, ал.1 от ЗБЛД, на основание  чл. 81, ал.2, т.2 от ЗБЛД.

             Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на св.Т.Ш. – актосъставител, които съдът кредитира като единни и непротиворечащи на другите писмени доказателства по делото.Съдът кредитира и приложените към административната преписка и надлежно приобщени към доказателствения материал по делото писмени доказателства.Нарушените правни норми са правилно определени, нарушителя е точно индивидуализиран и няма допуснати процесуални нарушения при издаване на АУАН и НП довели до нарушаване правото на защита.

              При така установената фактическа обстановка съдът приема, че като е повредил личната си карта жалбоподателят Т. е нарушил разпоредбата на чл. 7, ал.1 от ЗБЛД, съгласно която гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване.Съдът извърши оглед на личната карта на жалбоподателя с №***.При огледа се установи, че действително е налице спукване на картата в горен десен ъгъл и същата е залепена с тиксо от жалбоподателя.Това спукване е около половин сантиметър, същото не пречи на цялостта на картата, дори и без залепеното тиксо от жалбоподателя същата не би се счупила или част от нея не би се отлепила.Спукването е на място, което не засяга по никакъв начин индивидуализиращи лицето данни, както и снимката му.По делото са представени извлечения от банкови сметки и преводни нареждания с дати след 23.08.2016г. извършени от жалбоподателя.Представена е и издадена скица на недвижим имот, както и удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по искане на жалбоподателя.От тези писмени доказателства съдът достига до извода, че спукването в горен десен ъгъл на личната карта на жалбоподателя не му пречи да я използва пред банки и държавни органи и длъжностните лица не срещат затруднение или отказват да обслужат Х.Т..

               При получаване на съставения акт, ведно с преписката към него, както и запознаване със събраните доказателства, наказващият орган е длъжен, на първо място, на основание чл. 53, ал.1 от ЗАНН да извърши проверка дали са налице условията за прилагане на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и едва след това, ако те не са налице, да издаде наказателно постановление.В конкретния случай установеното в чл. 53, ал.1 от ЗАНН изискване не е спазено. Съгласно Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. по тълк. н. д. № 1/2005 г. преценката на административнонаказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. С оглед ниската степен на обществена опасност на нарушението, липсата на настъпили вредоносни последици, това, че е извършено за първи път, както и че въпреки повредата на личния документ, това не пречи на фактическото му използване, наказващият орган е следвало да съобрази, че се касае за маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и да предупреди писмено нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание.Независимо от този пропуск на АНО съдът също е компетентен да намери за приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, ако са налице предпоставките за приложението й, а издаденото наказателно постановление в този случай следва да бъде отменено. В ЗАНН липсва определение на "маловажен случай" и предвид разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН, съгласно която норма, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, доколкото в този закон не се предвижда друго, за "маловажен случай" следва да се приеме този, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид (чл. 93, т.9 от НК).Както бе отбелязано по-горе от извършеното нарушение липсват настъпили вредни последици, същото е извършено за първи път, повредата на личния документ не пречи на фактическото му използване пред юридически лица и държавни органи, както и за индивидуализиране на притежателя на документа.Всички тези обстоятелства категорично сочат на наличие на маловажност на случая по смисъла на чл.28 от ЗАНН във вр. с чл.93, т.9 от НК, поради което издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

            Предвид гореизложеното съдът

 

                                                Р   Е   Ш   И:

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП - 207/08.09.2016г. издадено от Началник Второ РУ гр.Пловдив, с което на Х.А.Т., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 30/тридесет/ лева за нарушение на чл. 7, ал.1 от Закон за българските лични документи /ЗБЛД/, на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН и  чл.81, ал.2, т.2 от ЗБЛД като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

            Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.