АНД 5923/2016 - Решение - 27-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 1698

 

гр. Пловдив, 27.10.2016 год.

 

                                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД – 5 наказателен състав

в публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:           

                                                Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

разгледа докладваното от съдията АНД № 5923 по описа за 2016 год.

                                                                                           

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 833 от 22.08.2016г. на Заместник кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен от кмета на Община Пловдив, с което на Д.Н.Г. ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лв. за нарушение на чл. 4 ал.8 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198 взето с протокол № 10 на Общински съвет Пловдив от 28.05.2009 год. на основание чл.30 ал.2 от същата наредба.

Жалбоподателят в депозираната жалба и в с.з. представляван от адв.С. желае отмяна на наказателното постановление, тъй като не се доказва подзащитният й да е извършил административното нарушение. Алтернативно пледира за приложението на чл.28 от ЗАНН, към жалбата представя доказателства за намалена работоспособност и получаване на ниска пенсия по инвалидност.

Въззиваемата страна не взема становище относно основателността на  жалбата.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, намира и приема за установено следното:

Жалбата е подадена от правоимащо лице при наличие на правен интерес от обжалване и в срок. По този начин се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна, но не по съображенията, развити от жалбоподателя и защитата.

          С акт за установяване на административно нарушение от 03.08.2016год. било констатирано, че на същата дата около 09,35ч.  жалб.Г. *** на пл.Хан Аспарух на пейка употребявал алкохолна напитка – бира Бритос от литрова ПВЦ бутилка – извън определените за това места.

Фактическата обстановка се установява от свидетелските показания на актос.П.Б. и писмените доказателства – АУАН, оправомощителни заповеди.

В съдебно заседание актосъставителят, разпитан като свидетел относно обстоятелствата по делото поддържа констатациите, отразени в АУАН.

Съгласно Чл.4. ал.8 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198 взето с протокол № 10 на Общински съвет Пловдив от 28.05.2009 год., изм. и доп. с Решение № 427, взето с Протокол № 18 от 25.10.2012г., /наричана за краткост наредбата/,  за осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, както и за  осигуряване подгранични нива на шум в тихите зони  и урбанизираните територии, се забранява употребата на алкохолни напитки и други упойващи вещества, извън определените по съответния ред места.

Санкционната норма на чл. 30. ал.2 от същата наредба предвижда, че за нарушения на разпоредбите на чл.4, ал,7 и ал.8 на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 3000 лв., на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000лв.

Неотменен елемент от състава на визираното нарушение е извършване на противоправното действие извън определените по съответния ред места. В този смисъл чл.4 ал.8 от наредбата се явява бланкетна норма. Съдържанието й се запълва от други норми, за да се осъществи фактическият състав на нарушението, защото видно от съдържанието й не съдържа посочване на определените за това места, или респективно – не регулира кои са забраните места за консумация на алкохолна напитка. Запълването на съдържанието може да стане чрез т.нар. препращащи норми. Чл.4 ал.8 от наредбата препраща към други правила, относно регулирани обществени отношения, извън нейното съдържание, съгласно чл.39 от УКАЗ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Както в АУАН, така и в НП не е посочено въз основа на какъв акт и от какъв вид, наказващият орган извежда обстоятелството, че употребата на въпросната напитка е извършено извън определените по съответния ред места, както се цитира в самата наредба. Отделен въпрос е какво означава съответен ред и с какъв акт и на кой орган, вероятно на общинско управление това е сторено и дали изобщо е налице такава препращаща регламентация на материята. Така или иначе това не се сочи. Изводите при това положение са два – налице е необоснованост на НП. Т.е. налице е недоказаност на нарушението по същество, защото виновното поведение на правния субект, на когото е ангажирана административнонаказателната отговорност, не може да се свърже със съществен елемент от самото нарушение – а именно къде е извършено деянието и това място явява ли се забранено такова – в случая пл.Хан Аспарух гр.Пловдив на пейка. 

На следващо място   е налице съществено нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН относно липсата на задължителен реквизит от съдържанието на АУАН и НП – не е описано в пълнота нарушението и обстоятелствата, при които е осъществено от една страна, а и от друга – нарушените законови норми, защото както се посочи по-горе липсва приложимата препратена към чл.4 ал.8 от наредбата запълваща съдържанието й норма или дори акт на съответен административен орган. Налице е процесуално нарушение от категорията на абсолютните и водещи до отпадане на отговорността, защото наказаното лице е лишено от възможността адекватно и пълно да организира защитата си, незнаейки всъщност срещу какво да се защитава.

Поради изложените съображения атакуваното НП се явява неправилно и незаконосъобразно. Като такова следва да бъде отменено от съда.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – пети наказателен състав,

 

                                              Р      Е      Ш      И :

 

          ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 833 от 22.08.2016г. на Заместник кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен от кмета на Община Пловдив, с което на Д.Н.Г. ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лв. за нарушение на чл. 4 ал.8 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198 взето с протокол № 10 на Общински съвет Пловдив от 28.05.2009 год. на основание чл.30 ал.2 от същата наредба.

 

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Пловдив по реда на Гл.ХІІ АПК.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС