АНД 5852/2016 - Определение - 18-10-2016

Определение по Наказателно дело 5852/2016г.

П Р О Т О К О Л

№ 1644

 

18.10.2016 година    

                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                ХХІ наказателен състав

На осемнадесети октомври,                                                 2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                            

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 5852 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 09:39 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД  нередовно уведомен, не се явява представител. До настоящия момент няма върната разписка от изпратената за него призовка.

ВЪЗЗ. СТРАНА:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” - ПЛОВДИВ – редовно призована, се явява юриск. М.К., която представя пълномощно в момента.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ:

Н.И. Д. – редовно призована, се явява.

Изиска се становище от страните по хода на делото.

ЮРИСК. К.: Моля да не давате ход на делото, поради следните съображения:

 Наказателно постановление № 77 от 26.08.2016 г. е връчено на нарушителя на 31.08.2016 г., видно от приложеното по делото заверено копие от известие. Същевременно жалбата, подадена от нарушителя, е заведена в деловодството на „Басейнова дирекция” с вх. № ПО-02-08 на 12.09.2016 г. С оглед изложеното считам, че така подадената жалба е недопустима, тъй като е подадена след законоустановения срок, както е видно от пощенското клеймо, в което е посочено, че същата е изпраната на 09.09.2016 г. Във връзка с изложеното моля да оставите жалбата срещу Наказателно постановление № 77 от 26.08.2016 г. без разглеждане.

Съдът счита, че ход на делото не може да бъде даден, а съдебното производство следва да бъде прекратено, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН наказателните постановления подлежат на обжалване в 7-дневен срок пред Районния съд, на територията на който е извършено  административното нарушение. Видно от материалите по делото Наказателното постановление е било връчено на упълномощено от жалбоподателя „Напоителни системи” ЕАД лице – Д.Б. на 31.08.2016 г. Жалбата е подадената на 09.09.2016 г., а 7-дневният срок за обжалване на НП № 70/26.08.2016 г. изтича на 08.09.2016 г. /петък/, което е работен ден. Ето защо Съдът счита, че жалбата е подадена извън 7-дневния преклузивен срок за обжалване на НП, което прави недопустимо нейното разглеждане. По тези съображение и следва да се прекрати настоящото съдебно производство.

Ето защо Съдът на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АНД № 5852/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд - ХХІ н. с.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за въззиваемата страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщаването за жалбоподателя пред Административен съд – гр. Пловдив по реда на чл. 230 от АПК.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Съдебното заседание приключи в 09:42 ч.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

СЕКРЕТАР:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.