АНД 5851/2016 - Определение - 18-10-2016

Определение по Наказателно дело 5851/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

                                                          № 1635

18.10.2016 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         VІІ наказателен състав

На осемнадесети октомври            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                            

Секретар Милена Георгиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 5851 описа за 2016 година

 

На поименното повикване в 11,27 часа се явиха:

Жалбоподателят „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

За админ.наказ.орган БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” се явява юрк. М. К., представя пълномощно.

Актосъставителят Н.И.Д. се явява лично.

 

ЮРК. К.: Да не се дава ход на делото.  Наказателно постановление № 76 от 26.08.2016г. е връчено на „Напоителни системи” ЕАД на 31.08.2016г., видно от завереното копие на известието за доставяне, което е представено. Жалбата заведена в Басейнова дирекция „Източно беломорски район” с входящ № По – 02 - 8 от 12.09.2016г. С оглед изложеното считам, че така подадената жалба е  недопустима и  подадена извън срока. Същата е изпратена на 09.09.2016г. Във връзка с изложеното моля да оставите жалбата срещу НП № 76/26.08.2016г. без разглеждане.

 

Съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава. Предвид възражението на въззиваемата страна, съдът констатира, че действително наказателното постановление - предмет на настоящото производство, е било връчено на 31.08.2016г., а жалбата срещу него е изпратена, видно от пощенското клеймо на плика на 09.09.2016г., т. е. след изтичане на седмодневния срок на обжалване. При тези данни жалбата се явява просрочена и производството по делото следва да се прекрати. Ето защо съдът

        О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по анд № 5851/2016г. по описа на Районен съд Пловдив, VІІ н.с.

ВРЪЩА жалбата на „Напоителни системи” ЕАД като просрочена.

 

Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за въззиваемата страна и от съобщението за жалбоподателя пред Административен съд Пловдив по реда на Глава 13 от АПК.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието се закри в 11,31 часа.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                        СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

МГ