АНД 5849/2016 - Мотиви - 25-11-2016

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1651 от дата: 20

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1651 от дата: 20.10.2016г. по АНД № 5849/2016г. по описа на Пловдивски районен съд, IV н.с.

 

РП – Пловдив е внесла постановление, ведно с досъдебно производство  - бързо производство № 638/2016г. по описа на  01 РУП на МВР – гр. Пловдив  с предложение обв.  М.В.Х. да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание по реда на чл. 78 А от НК затова, че на 06.09.2016г. в гр. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното СУМПС – с наказателно постановление № 16-1030-001880/13.06.2016г. издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Пловдив връчено на 29.06.2016г. и влязло в законна сила на 07.07.2016г. е извършил такова деяние  - управлявал е МПС – лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег. № ******** без съответното свидетелство за правоуправление – престъпление по чл.343в, ал.2 НК.

В открито съдебно заседание представителят на РП Пловдив поддържа постановлението и иска освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, а именно глоба, ориентирана към минималната такава.

          Обвиняемото лице в открито съдебно заседание се явява лично. Признава вината си, моли Съда за снизхождение и налагането на по-леко наказание – минималното такова.

          Защитникът адв. А.В. счита, че са налице предпоставките за освобождаване на обвиняемия Х. от наказателна отговорност и налагането на административно наказание – глоба, която да бъде в минимален размер.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по отделно и в съвкупност намира за установено следното:

          От фактическа страна:

          Обвиняемия М.Х. е правоспособен водач на МПС за категориите В, М и АМ. СУМПС на същия било отнето на 04.12.2015г. със съставения му АУАН по който е била издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка ЗППАМ № 15-1030-002105/04.12.2015г. по чл. 171, т.1, буква „б“ ЗДвП. Към дата 06.09.2016г. СУМПС на обв. М.Х. все още е било отнето. Обв. Х. има множество регистрирани предходни нарушения на ЗДвП.

          С наказателно постановление от 13.06.2016г. в сила от 07.07.2016г. обв. Х. е бил наказан по административен ред за извършено нарушение по чл. 150, ал.1 ЗДвП – управлява МПС без да е правоспособен водач – не притежава съответното свидетелство за правоуправление тъй като е лишен от това право по административен ред и същото е било иззето.

          Обв. Х., който урпавлявал МПС марка „Фолксваген Голф“ с рег. № ******** бил спрян за проверка от св. Т.М. и И.К. служители в 01 РУП на МВР – гр. Пловдив на кръстовището на бул. Македония с ул. Георги Кондолов в гр. Пловдив, тъй като се движел в нарушение на знак „В1 – забранено влизането на ППС“. Било установено, че обв. Х. е лишен от правоуправление и не притежава съответното свидетелство, тъй като същото му е било отнето на 04.12.2015г. в която връзка бил съставен АУАН № 286679/06.09.2016г.  по чл. 150 ЗДвП. Обв. Х. бил отведен в 01 РУ на МВР – гр. Пловдив, където бил задържан по реда на ЗМВР и било образувано настоящето наказателно производство.

          Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приобщените доказателствени източници: АУАН № 286679/06.09.2016г., свидетелските показания на И.В.К. / л. 12 от досъдебното производство/ и тези на Т.К.М. / л.13 от досъдебното производство/, както показанията на св. И.С.Г., справка за съдимост, наказателно постановление в сила от 09.03.2016г., АУАН от 04.12.2015г., наказателно постановление в сила от 17.08.2016г., АУАН от 21.06.2016г., наказателно постановление от 07.07.2016г., АУАН от 15.05.2016г., справка за нарушения на обв. Х. по ЗДвП., признание на вината в протокол за разпит на обвиняемия от 17.09.2016г.

          Безспорно се установява, че обв. Х. е управлявал процесното МПС – „Фолксваген Голф“ с рег. № ******** на дата 06.09.2016г. – този извод следва както от гласните доказателствени източници – показанията на св.К., св. М. и св. Г., така и се потвърждава от АУАН от 06.09.2016г. Видно от наказателно постановление № 16-1030-001880/13.06.2016г. в сила от 07.07.2016г. обв. Х. е наказан по административен ред с административно наказание глоба в размер от 300 лева заради това, че управлява МПС след като е лишен от това право по административен ред.

Очевидно е че административното наказание не е изпълнило функциите си да възпре обв. Х. от управление на МПС предвид на обстоятелството, че е лишен от това право и същият е управлявал отново МПС на процесната дата 06.09.2016г. – месец след като е бил наказан за такова деяние. С това фактическият състав на престъплението по чл. 343в, ал.2 НК е завършен, поради което съдът намира от  правна страна следното:

 Обв. Х. е годен субект на престъплението, защото към момента на извършването му е действал в състояние на вменяемост, като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръкови постъпките си.

          От обективна страна действията на обвиняемия са се изразили с това, че е управлявал МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, а именно с наказателното постановление влязло в сила от 07.07.2016г. обвиняемият бил наказан по административен ред с глоба заради това, че управлява МПС без съответното свидетелство за правоуправление, с В рамките на едногодишния срок е извършил повторно нарушение, което е въздигнато от закона в престъпление, като е управлявал МПС на 06.09.2016г. – процесния „Фолксваген Голф“ с рег. № ********

От субективна страна деянието е извършено виновно при пряк умисъл като форма на вината на обвиняемия, съзнавал е общественоопасните последици, предвиждал е общественоопасния характер и е целял настъпването на същите. В тази връзка следва да се посочи, че обв. Х. е знаел, че е наказан по административен ред с глоба заради това, че управлява МПС след като е лишен от това право по административен ред /отнето СУМПС на 23.12.2015г./ и въпреки знанието повторно е управлявал МПС в едногодишен срок от наказването си като е целял настъпването на общественоопасните последици. Поведението му е укоримо, общественоопасно и не се констатират обстоятелства, които да доведат до отпадане виновността на престъплението.

            

          По наказанието:

Престъплението, което е извършено е с предвидено наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от 500 до 1200 лева.

По отношение приложението на чл.78 а от НК и индивидуализиране на наказанието:

В конкретния случай са налице предпоставките на чл. 78а от НК. За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода, което е до три години за умишлено престъпление, няма причинени от престъплението имуществени вреди, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78 а от НК, поради което няма пречки да бъде заменена наказателната с административно – наказателна отговорност.

При индивидуализиране на наказанието и предвид  невъзможността да се приложи ал.5 на чл.78а от НК / тъй като за престъплението е предвидено освен наказание глоба и наказание лишаване от свобода/, следва да се наложи глоба в минимален размер от 1000 лева с оглед постигане на целите, визирани в чл. 36 от НК. При така наложения размер, Съдът следва да отчете като смекчаващи обстоятелства:  чистото съдебно минало на дееца, признанието му че е виновен за извършеното, съдействието му за разкриването на обективната истина, цялостното му процесуално поведение, липсата на други несъставомерни вредни последици. Отегчаващи обстоятелства не се констатират. Не следва да се налага и глоба в по – тежък размер, тъй като същата би било неоснователна репресия спрямо обвиняемото лице Х.. Настоящата инстанция намира, че глоба от 1000 лева би допринесла за личната и генерална превенция и същевременно би била контрамотив за извършване на други такива престъпления против транспорта.  

          По делото не са направени разноски и такива не се присъждат, няма и веществени доказателства, поради което съдът не се произнася в тази насока. 

          Така мотивиран съдът постанови своето решение.

 

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.