АНД 5831/2016 - Мотиви - 17-11-2016

Мотиви по Наказателно дело 5831/2016г.

МОТИВИ

към Решение № 1636 от 18.10.2016 г., постановено

по АНД № 5831/2016 г. по описа на ПРС, 26 н.с.

 

         Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

         С Постановление на РП-Пловдив се прави предложение до съда за освобождаването от наказателна отговорност на обвиняемия Н.Г.Г. за извършено от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, за това, че на 09.09.2016 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ,,Фиат'', модел ,,Браво'' с регистрационен № ***, след употреба на наркотично вещество /амфетамин/ - установено с техническо средство ,,Дрегер Драг Тест 5000'' с фабричен № ARAM-008, проба 169.

         В съдебно заседание представителят на РП-Пловдив поддържа горното предложение, като изразява становище, че обвинението е доказано по несъмнен начин и са налице предпоставките на чл. 78а НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, като предлага на обвиняемия да бъде наложено административно наказание глоба в размер от 1000 лева, като намира, че същият следва да бъде лишен  и от право да управлява МПС за срок, който е съобразен с деянието.

         Обвиняемият Г. заяви, че е съгласен с казаното от прокурора, като в последната си дума поиска налагането на минимално наказание.

         От фактическа страна се установява следното:

         Обвиняемият Н.Г.Г.  е роден на *** ***, Б., български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********.

         Бързото производство е било образувано и водено срещу Н.Г.Г. за това, че на 09.09.2016 г. в гр. Пловдив е управлявал МПС след употреба на наркотично вещество.

         Обвиняемият Н.Г. е правоспособен водач на моторно превозно. Той бил употребил наркотично вещество – амфетамин, когато около 23.30 часа на 09.09.2016 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, управлявал лек автомобил марка ,,Фиат'', модел ,,Браво'', с рег. № ***, по ул. ,,Димитър Талев'', като спрял на пътното платно на ул. ,,Славееви гори'' в близост до училище ,,Димитър Талев''. По това време, управлението на автомобила от обвиняемия и спирането му на пътното платно е било забелязано от полицейските служители при I РУ при ОД на МВР гр. Пловдив – свидетелят с.й.ю., който бил на смяна като автопатрул с колегите си Д.А. и свидетеля К.А.. Свидетелите Ю. и А. забелязали и друго лице да се доближава до шофьора на спрелия автомобил, който забелязвайки служителите на МВР, изхвърлил зад гърба си съмнителна на вид кутия. Полицейските служители установили самоличността на шофьора на автомобила – Н.Г.Г., както и самоличността на лицето, изхвърлило кутията, а именно И.Г.Н.. На свидетеля С. Ю. и св. К.А. им направило впечатление неадекватното и съмнително поведение на обв. Н.Г., който бил със забавени реакции и зачервени очи. Същият бил изпробван с техническо средство дрегер с № ARBA 0077, който отчел отрицателна проба. Впоследствие на обв. Н.Г. била извършена проверка в сектор ,,Пътна полиция‘‘ гр. Пловдив за употреба на упойващи или наркотични вещества. Използваното техническо средство ,,Дрегер Драг Тест 5000 с фабричен № ARAM-008, проба 169 отчело положителна проба – амфетамин в организма на обвиняемия Г.. На тестваното лице бил съставен протокол за извършената проверка на употреба на наркотични или упойващи вещества, както и акт за установяване на административни нарушения с бланков № 435903 и талон за медицинско изследване. Пред полицейските служители обвиняемият Г. отказал да даде кръвна проба за изследване, като допълнително и писмено е отразил в акта за установяване на административно нарушение от 10.09.2016 г., че не желае да даде кръв. Обвиняемият бил задържан за 24 часа на основание ЗМВР.

         Така възприетата от настоящия състав фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – обясненията на обвиняемия Г., както и от показанията на разпитаните свидетели – с.й.ю., К.С. А., И.Г.Н., В.И.И., както и от събраните писмени доказателства – докладни записки, справка за съдимост, характеристична справка, копия от протокол за  извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества, талон за медицинско изследване и акт за установяване на административно нарушение.

         Съдът кредитира напълно събраните в хода на досъдебното производство гласни доказателства, доколкото същите са ясни, точни, последователни и взаимодопълващи се с останалите събрани по делото доказателства и водят до несъмнен извод, че на инкриминираната дата Н.Г. е управлявал процесния лек автомобил след употреба на наркотично вещество – амфетамин.

         Съдът кредитира напълно събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството същите не са били оспорени от страните.

         От представената по делото справка за съдимост се установява, че обвиняемият Г. е неосъждан.

         От представеното копие от Протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества се установява, че обвиняемият е бил употребил амфетамин.

         От представеното копие от Талон за медицинско изследване се установява, че такъв е бил даден на подсъдимия, но по делото не са налице данни, същият да е отишъл да даде кръвна проба, като е отразено, че същият отказва да даде кръв за изследвания.

         От представената характеристична справка се установява, че обвиняемият е с добри характеристични данни.

         От представената справка за нарушител/водач се установява, че обвиняемият Г. е бил наказван и друг път по ЗДвП.

         При така установената но несъмнен начин фактическа обстановка, съдът счете, че с деянието си обвиняемият Ангел Милков Пендов е осъществил, както от обективна, така и от субективна състав на престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, а именно: на 09.09.2016 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, регистрационен номер № ***, след употреба на наркотично вещество /амфетамин/ - установено с техническо средство „Дрегер Драг Тест 5000” с фабричен номер ARAM-008, проба 169.

         От обективна страна деянието е извършено от обвиняемия, тъй като на 09.09.2016 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, с регистрационен номер ***, след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред с техническо средство – Дрегер „Драг Тест 5000”, който отчел положителна проба за употреба на наркотични вещества, а именно –амфетамин.

Амфетаминът е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно ЗКНВП и Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961 г., ратифицирана от Република България. Той е включен в Списък 1 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списък № 1 от същата, чието притежание, производство, преработване, придобиване или употреба е забранено в Р България и поради своето силно наркотично действие, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него, забравен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

От субективна страна деянието е било извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на извършеното от него деяние, предвиждал е обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване, т.е. знаел е, че е употребил наркотични вещества, които водят до нарушаване на нормалните функции на възприятията, но въпреки това е управлявал моторно превозно средство.

         По изложените съображения съдът прие за доказано, че обвиняемият  Н.Г.Г. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна, състав на престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което го призна за виновен в извършването на така повдигнатото му обвинение.

По въпроса за приложението на чл. 78а НК:

Видно от приложената по делото справка за съдимост обвиняемият не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а НК. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение е извършено умишлено и за него НК предвижда наказание „лишаване от свобода от една до три години” и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Не са налице и отрицателните предпоставки на чл. 78а, ал. 7 НК, като от престъплението, което е формално, т. нар. “на просто извършване”, не са причинени съставомерни имуществени вреди.

С оглед на изложените фактически и правни изводи са налице материалноправните предпоставки обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, като му бъде наложено административно наказание “глоба” по реда на чл. 78а НК.

По въпроса за вида и размера на административното наказание:

Разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 НК предвижда административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева. При индивидуализирането на административното наказание “глоба” съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемия ниската степен на обществена опасност на личността му, предвид чистото съдебно минало, липсата на криминална регистрация, трудовата му ангажираност и обстоятелството,  че е съдействал за разкриване на обективната истина. Като отегчаващо обстоятелство се отчете единствено наличието на предходни нарушения на Закона за движението по пътищата (видно от приложената по делото Справка за нарушител). Въпреки наличието на посоченото отегчаващо обстоятелство съдът счете, че справедливо и съответно на степента на обществената опасност на деянието и дееца е налагането на наказание глоба в предвидения в закона минимум, като наличието на посоченото по-горе отегчаващо обстоятелство, следва да бъде отчетено като се наложи и наказанието лишаване от правоуправление, въпреки законово регламентирата възможност същото да не бъде налагано.

Предвид гореизложеното съдът определи и наложи на обвиняемия административно  наказание “глоба” в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА, като счете, че именно така определеният размер на глобата, се явява справедлив и в най-голяма степен ще допринесе за постигане целите на наказанието.

По въпроса за приложението на чл. чл. 78 а, ал. 4 НК:

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б ал. 3, вр. чл. 78 а, ал. 4 НК и като отчете наличието на предходни нарушения на ЗДвП, съдът наложи на обвиняемия и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който съдът намери за съответен на обществената опасност на деянието и на дееца и достатъчен и подходящ за постигане целите на наказанието, като на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, беше приспаднато времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.09.2016 г. до влизане на решението в законна сила

По въпроса за веществените доказателства:

По делото като вещественото доказателство е приобщен Дрегер Дрегер „Драг Тест 5000”, с фабричен № ARAM-008, намиращ се на л. 33 от досъдебното производство, което съдът постанови да се унищожи като вещ без стойсност, след влизане на решението в законна сила.

По въпроса за разноските:

По делото не са направени разноски, които да подлежат на възлагане в тежест на обвиняемия.

 

По изложените мотиви Съдът постанови Решението си.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.