АНД 5727/2016 - Мотиви - 27-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 5727/2016г.

М О Т И В И

по АНД № 5727/2016 г. по описа на VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

             С Постановление от 12.09.2016 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемата З.Д.Д., родена на *** ***, ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, работеща, с ЕГН: **********, да бъде освободена от наказателна отговорност на основание чл. 78 А от НК, за това, че на 14.05.2014г. в гр. Пловдив, пред С.П.К. – служител на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, е потвърдила неистина – че при проверка на граничен пункт е установила липсата на притежавания от нея български личен документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство №****, издадено на нейно име от ОДМВР – Пловдив на 28.11.2013г., а в действителност същият й бил отнет от надлежните органи на Република Румъния, в писмена декларация по чл.17, ал.1 от Правилник за издаване на български лични документи, която по закон  - чл.160, ал.1 от Закон за движение по пътищата, вр.чл.8, ал.2  от Закон за българските лични документи, се дава пред орган на властта – Министерство на вътрешните работи на Република България, за удостоверяване истинността на посоченото обстоятелство – престъпление по чл.313, ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло предложението на РП – Пловдив и счита, че са налице основанията за освобождаване на обвиняемата Д. от наказателна отговорност с налагане на  административна такава и моли съда да й наложи административно наказание глоба, ориентирано към минималния размер, предвиден от законодателя.

Обв. З.Д.Д. не се явява в съдебно заседание, редовно призована.

За нея се явява адв. Р. Д., която от името на своята подзащитна заявява, че действително е налице състава на престъплението по чл.313, ал.1 от НК, но счита, че в конкретния случай би могло да се приложи чл.9, ал.2, вр.ал.1 от НК. Алтернативно моли да бъде приложен чл.78а от НК, като се наложи минимален размер на глобата.

     Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Съгласно установения ред за издаване на дубликат на Свидетелство за управление на МПС поради изгубване или кражба, притежателят му, наред с останалите документи, свързани с издаването на ново свидетелство за управление на МПС, подават пред служителите в Сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР и писмена Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, в която удостоверяват твърдените обстоятелства - изгубено или откраднато е СУМПС и се задължават при намиране на старото свидетелство да го представят в „Пътна полиция". Такава декларация се дава пред орган на власт - служител на МВР, съгласно разпоредбата на чл. 160, ал.1 от Закона за движението по пътищата – «..Дубликат на свидетелство за управление се издава, когато свидетелството е изгубено, откраднато, повредено или унищожено, за което притежателят подписва декларация».

На 14.05.2014 година обв. Д. се явила в сградата на Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР град Пловдив, ул. „Напредък" 2 и на гишето за подаване на документи, пред свидетелката С.П.К. -****, подписала и подала заявление за издаване на ново СУМПС, ведно с декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, дължаща се съгласно законовата разпоредба на чл.160, ал.1 от ЗДвП, в която собственоръчно вписала обстоятелството, че свидетелството й за управление на МПС №***, изд. на 28.11.2013 г. на нейно име, е установила, че липсва на граничен пункт в Румъния. Във връзка с така депозираните документи била извършена проверка в масивите на Сектор „Пътна полиция" и било установено от св. К. В. Л. - **** в Сектор „ПП" ОД МВР Пловдив, че свидетелството не се намира в Сектора и че не е било отнемано поради изтърпяване на наложена санкция за извършено нарушение по ЗДвП, след което СУМПС №***, изд. на 28.11.2013 г. на името на обв. Д., било обявено за невалидно по надлежния ред и на обв. Д. било издадено на 05.06.2014 г. от Сектор „ПП" ОД МВР Пловдив ново СУМПС с №**** - дубликат, което обвиняемата получила.

Едновременно с това на 09.10.2015 година в Сектор „Пътна полиция" при ОД МВР -Пловдив било получено писмо от Главна Дирекция „Национална полиция" при МВР -гр.София. с което било изпратено и Свидетелство за управление на МПС с №****, отнето от румънските власти и върнато впоследствие в Посолството на РБ в Букурещ. От съпроводителното писмо с изходящ № Ко-31-1734/16.12.2014 година на Посолството на Република България в гр. Букурещ, Румъния и приложения към него опис №11/16.12.2014 година е видно, че СУМПС №****, изд. на 28.11.2013 г. на името на обв. З.Д.Д. с ЕГН ********** ***, е било отнето за извършено от Д. нарушение - „нерегистрирано МПС", за което й е наложено и наказание -забрана за шофиране в Румъния за срок от 90 дни.

Видно от заключението на изготвената графична експертиза /л.35-38/: Подписът, положен в декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД с дата 14.05.2014 година от З.Д.Д. ЕГН **********, е изпълнен от лицето З.Д.Д. ЕГН **********.

Ръкописните текстове в декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД с дата 14.05.2014 година от З.Д.Д. ЕГН ********** са изпълнени от лицето З.Д.Д. ЕГН **********.

Подписът, положен в полето „подпис на заявителя" в Заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани до Сектор „Пътна полиция" Пловдив с вх. номер 62233/14.05.2014 г., е изпълнен от лицето З.Д.Д. ЕГН **********.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на обвиняемата Д., дадени в досъдебното производство, от показанията на свидетелите, дадени в досъдебното производство, от изготвената експертиза и от останалите събраните и приложените по делото писмени  доказателства.

Съдът кредитира изцяло изготвената експертиза, като извършена с необходимите познания и опит, като последователна, обоснована, непротиворечива на целия събран доказателствен материал и неоспорена от страните.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемата З.Д.Д. е осъществила съставомерните признаци на престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, за това, че на 14.05.2014г. в гр. Пловдив, пред С.П.К. – служител на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, е потвърдила неистина – че при проверка на граничен пункт е установила липсата на притежавания от нея български личен документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство № ***, издадено на нейно име от ОДМВР – Пловдив на 28.11.2013г., а в действителност същият й бил отнет от надлежните органи на Република Румъния, в писмена декларация по чл.17, ал.1 от Правилник за издаване на български лични документи, която по закон  - чл.160, ал.1 от Закон за движение по пътищата, вр.чл.8, ал.2  от Закон за българските лични документи, се дава пред орган на властта – Министерство на вътрешните работи на Република България, за удостоверяване истинността на посоченото обстоятелство.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева. Обвиняемата Д. не е осъждана за престъпление от общ характер, не е освобождавана от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, тоест налице са кумулативно предвидените в чл. 78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обвиняемата Д. да бъде наложена глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева. Така наложеното наказание е в минималния размер, предвиден в закона, и отговаря на степента на обществена опасност на деянието и най-пълно би помогнало за поправянето на дееца.

Следва обв. З.Д.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР направените на досъдебното производство разноски в размер на 100,00 /сто/ лева. 

 Причини за извършване на деянието – престъпна самонадеяност и неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ