АНД 5724/2016 - Мотиви - 04-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 5724/2016г.

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ОТ 30.09.2016г. ПО АНД № 5724/2016 г. ПО ОПИСА НА ПРС, НО, ПЪРВИ СЪСТАВ

 

Пловдивска районна прокуратура е внесла с мотивирано постановление предложение обвиняемият И.Й.Г., ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание по 78а НК, за това че на 11.09.2016 г. на главен път ІІ – 56 между с. Стряма и гр. Раковски, обл. Пловдивска е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда 3”, с регистрационен номер ********, след употреба на наркотични вещества, а именно: марихуана /ТХС/ и амфетамин /АМР/ - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК

Производството пред първата инстанция е протекло по реда на диференцираната процедура по глава 28 НПК

В хода на съдебните прения представителят на Пловдивска районна прокуратура поддържа повдигнатото по отношение на обвиняемия обвинение и моли същият да бъде освободен от наказателна отговорност за инкриминираното деяние, като му се наложи административно наказание глоба в рамките на предвидения в закона минимум-1000лв., както и лишаване от правоуправление на МПС в размер на 3 месеца.

Защитата на обвиняемия се солидаризира с казаното от представителя на държавното обвинение.

Обвиняемият Г. при упражняване на личната си защита и в последната си дума се признава за виновен, изразява съжаление за случилото се, декларира готовност повече да не допуска нарушения на правилата за движение по пътищата. Моли за налагане на глоба и лишаване от правоуправление на МПС в рамките на минимума, предвиден в закона.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият И.Й.Г. е роден на ***г*** **, б., български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН **********. Същият бил правоспособен водач на МПС, категория В

         На 11.09.2016г. около 11:25 часа обвиняемия И.Й.Г. след като бил употребил известно количество марихуана и амфетамини, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда 3”, с регистрационен номер ******** на главен път ІІ – 56 между с. Стряма и гр. Раковски, област Пловдивска.  По същото това време св. А. Н. и св. Г. Т. били на работа като автопатрул към РУ гр. Раковски при ОДМВР - Пловдив. Полицейските служители се намирали на изхода на гр. Раковски в посока с. Стряма, когато около 11:25 часа спрели за проверка лек автомобил марка „Мазда 3", с регистрационен номер *********, управляван от обвиняемия И.Й.Г.. В колата пътувал и свидетеля В. К. Обв. Г. бил изпробван с техническо средство - „Дрегер Алкотест 7510" за употреба на алкохол, като апарата показал  0,16 промила алкохол в издишания от Г. въздух. След това обв. Г. бил тестван по надлежния ред за употреба на наркотични вещества с техническо средство „Дрегер Дръг тест 3000" с фабр. № ARJD - 0092 и REF 8325554, като пробата му била положителна и отчела наличието на марихуана /ТХС/ и амфетамин- /АМР/. На обв. Г. бил съставен АУАН № 284472 от 11.09.2016 г. и му бил издаден талон за медицинско изследване № 0031685,  но същият отказал да дава кръв за изследване.

 

         ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

         Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните в хода на досъдебното производство и приобщени по реда на чл. 378, ал.2 вр. чл. 283 НПК доказателства- обяснения на обвиняемия, показания на свидетелите А. Н., Г. Т., В. К., справка за съдимост, характеристична справка, Акт за установяване на административно нарушение, копие от талон за медицинско изследване, копие от свидетелство за управление на МПС, справка за нарушител/водач.  

         В посочените доказателствени материали не се съдържат противоречия, същите еднопосочно и безпротиворечиво установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на мотивираното постановление и призната от обвиняемия на досъдебно производство, а и на съдебна фаза,  поради което и по аргумент за обратното от чл. 305, ал.3 НПК не се налага по-детайлното им обсъждане.

          

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че на 11.09.2016 г. на главен път ІІ – 56 между с. Стряма и гр. Раковски, обл. Пловдивска обвиняемият е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мазда 3”, с регистрационен номер *******, след употреба на наркотични вещества, а именно: марихуана /ТХС/ и амфетамини /АМР/.

Налице са всички елементи на фактическия състав на престъплението по 343б, ал.3  НК. Същото е формално престъпление, като за съставомерността му от обективна страна не се изисква настъпването на друг противоправен резултат, освен управлението на МПС след употребата на наркотични вещества или техни аналози. Установената употреба на марихуана и амфетамини покрива това изискване.

Деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вина.  Деецът е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните му последици и пряко е желаел това.

 

Доколкото предвижданото за престъплението по чл. 343б, ал.3  НК наказание е лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1500лв; обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на 78а; от деянието не са причинени имуществени вреди,  то са налице условията за освобождаването му от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК

 

 ПО РАЗМЕРА НА АМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗАНИЕ

 

При преценка на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства по делото съдът намира, че на обвиняемия следва да се наложи административно наказание глоба в рамките на минимума предвиден в чл. 78а НК, а именно 1000лв. На основание чл. 343г НК, вр. чл. 78, ал.4 обвиняемият следва да се лиши от право да управлява МПС също за минималния предвиден в закона срок, а именно 3 месеца.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете липсата на предходна съдимост и въобще на криминални прояви на обвиняемия, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, изявеното самопризнание и критичност към извършеното, проявената готовност за в бъдеще да се въздържа от нарушения на правилата на ЗДвП. Отегчаващи обстоятелства не се констатираха. Поради гореизложеното съдът намира, че определените размери на административни наказания в максимална степен кореспондират на степента на обществена опасност на деянието и дееца. Те ще съдействат за постигане целите, както на генералната, така и на специалната превенция, без същевременно прекомерно да се засягат правата на обвиняемия.

В същото време от справката за нарушител/водач е видно, че обвиняемият има 4 акта за нарушения на ЗДВП.С оглед гореизложеното и предвид естеството на нарушението- управление на МПС след употреба на наркотици, което в значителна степен застрашава обществените отношения свързани с безопасността на транспорта, съдът намира, че в случая не може да приложи правомощията си по чл. 78, ал.4 НК и да не наложи наказание лишаване от правоуправление.

На основание чл. 59, ал.4  следва да се приспадне времето през което обв. И.Й.Г. е лишен от право да управлява МПС по административен ред, а именно от 11.09.2016г. до влизане в сила на решението.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

         Вещественото доказателство по делото - плик съдържащ техническо средство „Дрегер Дръг тест 3000"следва да остане по делото.

 

 

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   ......................................

                                                                                                  

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.