АНД 5653/2016 - Мотиви - 26-10-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

 

по АНД № 5653/16г по описа на ПРС- ХXV наказателен състав

 

 С постановление от 09.09.2016г. РП - Пловдив е направила предложение на основание чл. 78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност Г.А.Й., ЕГН **********, за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, че на 06.03.2016г. в град Пловдив, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без необходимото свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-1030-007202/22.12.2015г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР град Пловдив, е извършил такова деяние – управлявал е лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № ..., без съответно свидетелство за управление на МПС.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, като предлага обвиняемия Й.  да бъде признат за виновен и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде определено административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият Й.  признава, че на посочената дата 06.03.2016г. е управлявал лекия автомобил,посочен от обвинението, като изразява съжаление за случилото се. Предоставя на съда да прецени размера на наказанието.

 Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства, обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

 Обвиняемия Г.А.Й. с ЕГН **********е***, ..., български гражданин, неосъждан, неженен, с начално образование, живущ ***, работещ.

Обвиняемият Г.Й. не бил правоспособен водач на моторно превозно средство и нямал съответно свидетелство за управление на такова. Същия никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС, видно от справката за нарушител/водач приложена по делото, въпреки това обстоятелство продължил да шофира за което има издаден акт за установено административно нарушение и съставено въз основа на него наказателно постановление. С Наказателно постановление № 15-1030-007202/22.12.2015г. на Началника на Сектор „Пътни полиция“ при ОДМВР град Пловдив, на обвиняемият Й.  му било наложено административно наказание глоба, тъй като управлявал моторно превозно средство без да притежава издадено свидетелство за управление на МПС. Същото било връчено на 21.01.2016г. лично на нарушителя. Описаното наказателно постановление не било обжалвано от обв. Г.Й.  и влязло в законна сила на 29.01.2016г. след изтичане на седемдневния срок, след връчването му.

На 06.03.2016г., в гр. Пловдив преди да е изтекъл едногодишния срок от наказването му по административен ред за това че управлява МПС без да има издадено свидетелство за правоуправление на МПС, обв. Г.Й., отново управлявал лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № ... Около 20.50ч. на ул. „Крайна“ № 1 в гр. Пловдив, управляваното от обв. Й.  моторно превозно средство било спряно за проверка от п. с. при група „С.“ към сектор „СПС“ при ОДМВР гр. Пловдив – свидетелите П. Л. К. и К. С. К. При извършената на обв. Й.  проверка, същия не могъл да представи свидетелство за управление на МПС и след справка в ОДЧ на сектор „Пътна полиция“ било установено че обв. Й.  бил неправоспособен водач и също така че вече бил наказван по административен ред за това че бил управлявал МПС без да притежава СУМПС, като към момента на извършената проверка не бил изминал едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние. От извършената проерка било установено че на обв. Й.  били връчени описаното по-горе наказателно постановление, с което на Г.Й.  е било наложено административно наказание за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС. За констатираното нарушение, на същата дата 06.03.2016г., св. К.в съставил на обв. Г.Й.  акт за установяване на административно нарушение с бланков номер серия „Г“, № 951550, който бил подписан без възражения от обв. Й..

 Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от обясненията на обвиняемия Й.  и от показанията на разпитаните в хода на проведеното досъдебно производство свидетели П. Л. К. и К. С. К., като и преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК събраните по делото писмени доказателства: копие наказателно постановление № 15-1030-007202/22.12.2015г. на Началник на Сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР гр. Пловдив, АУАН № с бланков № 951550 серия Т от 06.03.2015г., АУАН № 15-1030-007202, бланков № 227872, серия „Г“ от 23.09.2015г., вносна бележка, справка за нарушител водач, справка „БДС“,  свидетелство за съдимост на обвиняемият, характеристична справка, докладна записка.

Съдът възприема изцяло показанията на свидетелите, тъй като същите са ясни, обективни, правдоподобни и непредубедени досежно дееца и деянието му. Възприема напълно и обясненията на обвиняемия, който признава извършеното деяние и съжалява за същото. Възприема и споделеното от него, че към настоящия момент работи и е трудово ангажиран, както и изложеното че има четири деца за които полага грижи.

 При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че обвиняемия Г.А.Й.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК

 Обвиняемият Г.А.Й., ЕГН **********,***, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без необходимото свидетелство за управление с Наказателно постановление № 15-1030-007202/22.12.2015г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР град Пловдив, е извършил такова деяние – управлявал е лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № ..., без съответно свидетелство за управление на МПС.

 Престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК, засяга управлението на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред. В конкретния случай е доказано, че на посочената дата обв. Г.А.Й. е управлявал – лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № ... Доказано е също така, че същия е управлявал посоченото МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление, тъй като такова изобщо не му е било издавано. Като в този смисъл е налице и другия обективен елемент от деянието, а именно – обв. Й.  е управлявал моторното превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-1030-007202/22.12.2015г., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР град Пловдив, връчено му лично на 21.01.2016г., влязло в сила на 29.01.2016г. Тоест от влизане в сила на същото от дата 29.01.2016г. той отново управлява моторното превозно средство в едногодишен срок, а именно 06.03.2016г. което прави вече съставомерно поведението му по НК.

 От субективна страна деянието при това обвинение е извършено от обв. Г.Й.  след като е знаел, че е неправоспособен водач, и че няма право да управлява моторно превозно средство, наказан е за това по административен ред и въпреки това, осъзнавайки обществено опасния характер на деянието е искал настъпването на противоправния резултат.

 Съдът намира, че обвиняемия Й.  към момента на инкриминираното деяние, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, който правен извод извежда в контекста на материалите по делото, от които е видно, че има ясна представа за действията си, причинно-следствените връзки между тях и отражението им върху другите.

Съдът намира, че законосъобразно РП гр. Пловдив е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия Й.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по- горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди, и видно от справката съдимост, обв. Й.  не е осъждан. Или правният извод, който се налага е, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба.

 С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемия Й. , следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба, определена на минималният размер, предвиден в закона, а именно 1000 лева. Като за да наложи този размер, съдът прецени следните обстоятелства – признаването от обвиняемия на извършеното деяние, сравнително младата му възраст, трудовата му ангажираност и семейното му положение, като така определеното наказание се явява съобразено като размер с материалното и имотното му състояние.

 Така определеното наказание ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

 Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

 Именно по тези си съображения съдът - 25 н.с постанови своето решение.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.