АНД 5610/2016 - Решение - 19-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 1641

   гр. Пловдив, 19.10.2016 год.

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №5610/2016год. по описа на ПРС, ХVІІІ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №188843-F196524 от 01.07.2016г. на Директор на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на „ФИНЕС-2006” ЕООД, ЕИК 160067741, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” №70, ет.14, ап.78, на основание чл.179, ал.1, предложение 4-то от Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.1 от ЗДДС.

По съображения, изложени в жалбата, жалбоподателят атакува наказателното  постановление и моли същото да бъде отменено. Редовно призован, в съдебно заседание се представлява от адв. Ж.Г., която поддържа жалбата и прави същото искане. 

Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт К.И., която пледира за потвърждаване на наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното юридическо лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА. 

От фактическа страна съдът установи следното:

На 15.12.2015г. в ТД на НАП – Пловдив била извършена служебна проверка в информационната система на ТД на НАП - Пловдив, при която било установено, че „ФИНЕС-2006” ЕООД, като регистрирано по ЗДДС лице, не е спазило законоустановения срок за подаване на справка-декларация по чл.125 от ЗДДС в ТД на НАП – Пловдив за данъчен период 01.11.2015г. – 30.11.2015г. – до 14.12.2015г. включително. Справката - декларация по чл.125 от ЗДДС е била подадена в ТД на НАП – Пловдив на 30.12.2015г. с вх. № 16002887908/30.12.2015г.

С оглед направените констатации на 04.01.2016г. от главен инспектор по приходите към ТД на НАП – Пловдив   Н.Б., свидетел по делото, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № F196524/04.01.2016г.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на „ФИНЕС-2006” ЕООД, ЕИК 160067741, на основание чл.179, ал.1, предложение 4-то от ЗДДС, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.1 от ЗДДС.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства и от гласните доказателства - показанията на актосъставителя Н.Б., които съдът намира за логични, вътрешно непротиворечиви, обективни и съответни на останалите събрани по делото писмени доказателства. Свидетелката Б. установява фактическа обстановка, идентична с очертаната в АУАН и НП.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното Наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение. 

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност /съгласно приложената по делото заповед/, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона. 

Съдът намира, че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършено от жалбоподателя „ФИНЕС-2006” ЕООД нарушение по чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.1 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл.125, ал.1 от ЗДДС за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124, с изключение на случаите по чл.159б. По силата на ал.5 от същия член справката - декларация се подават до 14 – то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася. По делото безспорно се установява, а и не се оспорва от жалбоподателя, че „ФИНЕС-2006” ЕООД, в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице, не е подало в ТД на НАП – Пловдив справката -декларация по чл.125 от ЗДДС за данъчен период 01.11.2015г. – 30.11.2015г. до 14.12.2015г. включително. Доколкото се касае за нарушение на дружество, за което се прилагат правилата и административните наказания за юридическите лица, не следва да се издирва въпросът за вината и при наличие на обективния факт на нарушението, правилно е бил съставен АУАН. Касае се за безвиновна отговорност, която представлява проява на превенция срещу определени деяния, нарушаващи установения ред на държавно управление и за да бъде ангажирана административната им отговорност е необходимо и достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на задължение към държавата /каквото в случая е налице/. Ето защо съдът счита, че фактът на неподаването на справката-декларация в срок до 14.12.2015г. вкл. представлява нарушение на императивните законови разпоредби на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.1 от ЗДДС.

  Ирелевантно по случая е обстоятелството, дали задълженото по ЗДДС лице извършва дейност или не, като това по никакъв начин не влияе върху задължението му да подаде справка –декларация по смисъла на чл.125 от ЗДДС. Така че неоснователни се явяват възраженията на жалбоподателя в тази посока.

Правилен е изводът на наказващия орган, че в случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното нарушение. Касае се за административно нарушение, което от обективна страна се изразява в бездействие, при наличие на нормативно задължение за действие, а като допълнителен признак е указан строго определен срок за извършване на дължимото действие. Освен това следва да се отбележи, че спрямо жалбоподателя вече е било издадено и Предупреждение № 1290 –F00504/16.02.2012г., влязло в сила на 19.07.2012г. за същото по вид нарушение, но за друг данъчен период, който факт несъмнено сочи за нееднократно нарушаване разпоредбите на ЗДДС.

С оглед извършеното нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.1 от ЗДДС законосъобразно е наложено административно  наказание на осн. чл.179,  ал.1, предложение 4-то от ЗДДС. Наложеното административно наказание е в законоустановения минимум, поради което и не подлежи на корекция от съда.

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административно - наказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяна на  наказателното постановление. 

По изложените  съображения,  предвид  липсата  на  основания  за  отменяване на  наказателното  постановление, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №188843-F196524 от 01.07.2016г. на Директор на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на „ФИНЕС-2006” ЕООД, ЕИК 160067741, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” №70, ет.14, ап.78, на основание чл.179, ал.1, предложение 4-то от Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.5, вр. чл.125, ал.1 от ЗДДС.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Пловдив.

     

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ