АНД 5532/2016 - Решение - 24-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                       Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                 № 1670

В ИМЕТО НА НАРОДА

28.09.2016 г.                                                                                     гр. Пловдив                               

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 5532 по описа за 2016 година

 

   Р      Е      Ш      И :

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление  /НП/ №209 от 01.12.2015г., издадено от Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 15ОА3156/24.11.2015г. на кмета на Община Пловдив, с което на ,,ДЖЕЙ ТИ ГЛОБАЛ” ЕООД, ЕИК 202887341, на основание чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /съкр. НРПОТДОДЕГОТОП/, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер от 200.00 /двеста/ лева, за  нарушение по чл.48 от НРПОТДОДЕГОТОП. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 М    О    Т    И    В    И:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е НП №209 от 01.12.2015г., издадено от Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 15ОА3156/24.11.2015г. на кмета на Община Пловдив, с което на ,,ДЖЕЙ ТИ ГЛОБАЛ” ЕООД, ЕИК 202887341, на основание чл.48 от НРПОТДОДЕГОТОП, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер от 200 лева, за  нарушение по чл.48 от НРПОТДОДЕГОТОП. 

Жалбоподателят в депозираната до съда жалба моли за отмяна на процесното наказателно постановление по съображения, изложени в нея.   Редовно призован, в съдебно заседание се представлява от адв. И.Й., който поддържа жалбата.  

Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Е. К., който пледира за потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно и правилно.      

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, от правоимащо лице, поради което е допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 10.08.2015г. била извършена проверка от инспектори към Пловдивски общински инспекторат, сред които и свидетелят В.К., на обект - Павилион, находящ се в гр. Пловдив, бул. ,,Македония”, на спирка № 369, стопанисван от ,,ДЖЕЙ ТИ ГЛОБАЛ” ЕООД, ЕИК 202887341, с начален час 10.00 часа и в присъствието на служителя Т. Т.. При проверката било установено, че около проверявания обект на тротоара, който е имот общинска собственост, били разположени 42 броя маси за открито сервиране със 122 броя столове на обща площ 70,58 кв.м., 3 броя хладилни витрини  на площ от 3 кв. м., измерено с ролетка от 5 м., използвани за извършването на търговска дейност и за разположението, на които дружеството жалбоподател нямало одобрена схема.  

 Констатациите от проверката били обективирани в Протокол Серия А №104848/10.08.2015г. с указание на 18.08.2015г. дружеството жалбоподател да представи одобрена схема за разполагане на масите, столовете и хладилните витрини за открито сервиране върху общински имот, Разрешение за ползване на общинския имот, Договор за работа, Концесия и скица, включително Удостоверение за категоризация.

След като това не било сторено, на 01.09.2015г. бил съставен АУАН  в присъствието на представляващия дружеството Ж. П. Т., която се запознала със съдържанието на акта и го подписала с възражение. От страна на жалбоподателя постъпили писмени възражения срещу акта по смисъла на чл.44 ал. 1 от ЗАНН. Административно – наказващият орган счел възраженията за неоснователни и въз основа на така съставения акт, издал процесното наказателно постановление. Нарушението и в двата акта било квалифицирано по чл.48 от НРПОТДОДЕГОТОП, като въз основа на същата разпоредба на жалбоподателя било наложено административно наказание  имуществена санкция в размер на 200 лева. Междувременно след съставяне на АУАН, бил извършен последващ контрол в администрацията на район „Южен, от който било установено,че впоследствие жалбоподателят подал искане за одобряване на схема за разполагане на преместваемите обекти.  

Така установената фактическа обстановка се установява от приложените в административно – наказателната преписка писмени доказателства, както и от разпитания в съдебно заседание актосъставител В.К.. Съдът кредитира показанията на свидетеля като достоверни, логични, последователни и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

 При така изложената по делото фактическа обстановка се установява следното от правна страна:  

 Настоящият съдебен състав намира,че по делото се установи осъщественото от страна на жалбоподателя административно нарушение по  НРПОТДОДЕГОТОП, като е разположил 42 броя маси за открито сервиране с 122 броя столове на обща площ от 70.58 кв.м., 3 броя хладилни витрини  на площ от 3 кв. м., измерено с ролетка от 5 м. върху общински имот без одобрена схема от гл. архитект на съответния район след положително решение на РЕСУТ. Разположението на мобилните преместваеми обекти  на тротоара около павилиона, стопанисван от жалбоподателя, не се оспорва от последния.  Освен това следва да се отбележи, че са били направени стъпки за изготвяне на въпросната схема след съставянето на АУАН. Тези действия, макар и непряко, са потвърждение от страна на жалбоподателя, че действително няма такава одобрена схема.   

При извършената служебна проверка обаче настоящият съдебен състав установи съществено нарушение на процесуалните правила при издаването на АУАН и НП, касаещо реквизитите съответно по чл. 42 т.5 и чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН, а именно законовите разпоредби, които са били нарушени.

Както в АУАН, така и в НП  е отразено, че жалбоподателят  е нарушил нормата  на чл. 48 от НРПОТДОДЕГОТОП. В така цитираната разпоредба се изисква одобрена схема за поставяне на преместваем обект, в нарушението на което, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв. Действително, така както е констатирано  липсващата схема се отнася до разположението върху общински имот на 42 броя маси за открито сервиране със 122 броя столове, включително 3 броя хладилни витрини  на площ от 3 кв. м., измерено с ролетка от 5 м., като същите по смисъла на §5, т. 80 от ДР на ЗУТ представляват преместваеми обекти. От съдържанието както на АУАН, така и на НП обаче се установява фактическа обстановка, която следва да се квалифицира като нарушение по чл. 11, ал. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив. Текстът на цитираната разпоредба сочи, че масите за открито сервиране, хладилни витрини и други се разполагат въз основа на одобрена схема от гл. архитект на съответния район след положително решение на РЕСУТ, а за територии АИР, ЦГЧ и територията, заключена между границите: на север – коритото на река Марица, на изток – бул. Копривщица, ул. Ясна поляна, ул. Братия, бул. Шести септември, на юг – бул. Свобода, ул. Парк Отдих и култура, на запад – крайна регулационна граница на подробен паркоустройствен, регулационен и застроителен план „Спортен комплекс Отдих и култура“ гр. Пловдив (одобрен с решение № 368, взето с протокол № 29 от 29.11.2001 г. на ОбС-Пловдив) от гл. архитект на Община Пловдив след положително решение на ЕСУТ при Община Пловдив. В случая правилната материална норма, под която е следвало да бъде подведено установеното административно нарушение е именно тази на чл. 11, ал. 1 от НРПОТДОДЕГОТОП, а не посочената за конкретния случай едновременно като материална и процесуална норма чл.48 от същата наредба. 

От изложеното съдът стига до извода,че неправилно е определена материалната норма на така установеното административно  нарушение. Липсата на адекватна правна квалификация в случая се явява съществено нарушение, явяващо се основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление, доколкото същото е в противоречие с императивните разпоредби, съдържащи се в чл. 42 т.5 и чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН

Мотивиран  с оглед това, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

Вярно с оригинала!

МГ