АНД 5504/2016 - Определение - 11-10-2016

Определение по Наказателно дело 5504/2016г.

П Р О Т О К О Л № 1598

11.10.2016 г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   V наказателен състав

На единадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 5504 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 14:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М., редовно призован, не се явява.

ВЪЗЗ. СТРАНА -  РУ на МВР – РАКОВСКИ, редовно призована, не изпраща представител.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ Г.Т., редовно призован, не се явява.

Постъпила е молба от  жалбоподателя С.К.М.,  с която заявява, че се отказва от подадената жалба срещу НП  № 16-0329-000566 от 18.07.2016 г. на РУ на МВР - РАКОВСКИ при ОД МВР – Пловдив.

С оглед депозираната молба  жалбоподателят оттегля  подадената жалба и заради която е образувано настоящото съдебно производство.  Съдът се явява десезиран и не следва да се произнася относно  основателността на жалбата именно поради оттеглянето й от правоимащото лице. Следва производството да бъде прекратено, с което НП влиза в сила след като определението на съда също влезне в сила.

Предвид изложеното Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 5504/16 г.  по описа на ПРС, V н. С.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред  Административен съд - Пловдив по реда на глава ХІІІ от АПК.

 

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 14:21 ч.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                   СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС