АНД 5451/2016 - Мотиви - 12-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 5451/2016г.

МОТИВИ

към Решение от 26.09.2016г., постановено по АНД №5451/16г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с.

 

Производството е по реда на чл.378 от НПК.

Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в съда за разглеждане постановление, с което прави предложение обвиняемият М.О.Д., ЕГН:********** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, за това, че на 21.08.2016г. в гр. Кричим, обл.Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление №15-4635-000111/01.07.2015г., в сила на 20.04.2016г., издадено от Началник група към ОДМВР Бургас, РУ гр. Приморско, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хонда ”, модел „Сивик ” с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Прокурорът поддържа предложението, като счита, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен в извършване на инкриминираното деяние, като бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание – глоба, в размер, ориентиран към минималния.

Обвиняемият Д., редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият М.О.Д. е роден на ******, ***, б., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН: **********.

Обв. Д. е неправоспособен водач на моторно превозно средство. Същият не притежавал валидно издадено свидетелство за управление на МПС.

На 21.08.2016г. свид. А.Т. и свид. Т.М. - *** при *** гр. Стамболийски, изпълнявали служебните си задължения по контрол на безопасността на движението. На същата дата около 10:40ч. в гр. Кричим на ул. „Варна”, където същите в момента патрулирали, свид. М. спрял за проверка движещия се по пътното платно лек автомобил марка „Хонда”, модел „Сивик ” с рег. № ***. В хода на проверката свидетелите Т. и М. установили, че посоченият лек автомобил се управлява от обв. Д.. Свид. М. поискал обвиняемият да му представи свидетелството си за правоспособност да управлява МПС, но последният заявил,че няма такова. След направена справка в ОДЧ на РУ на МВР гр. Стамболийски, било установено, че обв. Д. е неправоспособен водач на МПС и не притежава СУМПС. За така установеното на обв. Д. бил съставен АУАН №578 с бланков №435178/21.08.2016г., който той подписал без възражения.

Така установеното деяние - управление на МПС на 21.08.2016г. от обв. Д. без съответно свидетелство за управление, е било извършено от него в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, тъй като било установено, че обвиняемият е бил наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление                     №15-4635-000111/01.07.2015г., в сила на 20.04.2016г., издадено от Началник група към ОДМВР Бургас, РУ гр. Приморско. Същото наказателно постановление е било връчено лично на обвиняемия Д. на 12.04.2016г., той не го е обжалвал в предвидения за това срок и наказателното постановление е влязло в сила на 20.04.2016г.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – изцяло от показанията на свидетелите А.Т. и Т.М., дадени в досъдебното производство и преценени в настоящото на основание чл.378, ал.2 от НПК. Гласните доказателства са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, обективни и взаимодопълващи се, относно релевантните факти от предмета на доказване и изцяло съответстват на останалия, събран по делото доказателствен материал.

Изложената фактическа обстановка се установява и от събраните по делото писмени доказателства, надлежно инкорпорирани в съвкупния доказателствен материал на основание чл.283 от НПК – заверено копие на НП                                    №15-4635-000111 от 01.07.2015г. /л.13-14 от дос.пр./, заверено копие на АУАН №578 от 21.08.2016г., с фабричен № на кочана 435178 /л. 11-12 от дос.пр./, справка за нарушител/водач /л.10 от дос.пр./, характеристична справка /л.9 от дос.пр./, справка за съдимост /л.7-8 от дос.пр./.  

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият М.О.Д., ЕГН:**********, е осъществил от обективна и субективна страна  съставомерните признаци на престъплението по чл.343В, ал.2 от НК, тъй като на 21.08.2016г. в гр. Кричим, обл.Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление №15-4635-000111/01.07.2015г., в сила на 20.04.2016г., издадено от Началник група към ОДМВР Бургас, РУ гр. Приморско, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хонда ”, модел „Сивик ” с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление.

 Обвиняемият е реализирал обективните съставомерни признаци на указаното престъпление, тъй като е управлявал моторно превозно средство, без да притежава свидетелство за правоуправление, след като преди по-малко от една година е бил наказан заради управление на МПС без съответното свидетелство за правоуправление с наказателно постановление, т.е. по административен ред.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл, тъй като обвиняемият Д. е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е желаел тяхното настъпване.  

Причини за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на обвиняемия и незачитане на установения в страната правен ред.

За извършеното престъпление законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева. Обвиняемият Д. е пълнолетен, към момента на инкриминираното деяние не е осъждан за престъпление от общ характер /реабилитиран/ и не е освобождаван от наказателна отговорност, като спрямо него не са прилагани разпоредбите на чл.78А от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А, ал.1 от НК, с оглед императивността на тази разпоредба съдът е на становище, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание – “ГЛОБА” в размер на 1000 лв. При индивидуализиране размера на така посоченото наказание, съдът отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства – чистото му съдебно минало /реабилитиран/,  признаването на вината, изразеното критично отношение към стореното и добрите му характеристични данни. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се установиха. С оглед на така изложеното и като съобрази имущественото състояние на обвиняемия, както и за да въздейства предупредително и възпитателно, съдът счита, че най-справедливо е да му се определи и наложи административно наказание в минимален размер, а именно “ГЛОБА” в размер на 1000 лв. Така определеният размер съответства както на обществената опасност на деянието, така и на личността на виновния, като би постигнало своето поправително и превъзпитаващо въздействие спрямо него, а също така би се отразило и възпитателно и предупредително и на останалите членове на обществото.

По делото няма приложени веществени доказателства и няма направени разноски.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ