АНД 5443/2016 - Решение - 11-10-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

Номер 1586                        11.10 Година  2016           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    ХХІІІ наказателен  състав

 

На       шести  октомври                                     2016    Година

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

 

Секретар: Надя Точева

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АН дело номер    5443      по описа за            2016     година

 

 

Р Е Ш И :

 

 

       ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-128/28.04.2016г. на и.д. Главен директор на ГД ИДТН, с което на „СТЕЛИНА” ЕООД ЕИК 115543056, седалище гр. Хисаря ул. „Христо Ботев” № 47 е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 100лв. за извършено нарушение по чл.102, т.5 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

   

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

       ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.

 

 

МОТИВИ :

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

   Обжалвано е Наказателно постановление № 16-128/28.04.2016г. на и.д. Главен директор на ГД ИДТН, с което на „СТЕЛИНА” ЕООД ЕИК 115543056, седалище гр. Хисаря ул. „Христо Ботев” № 47 е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 100лв. за извършено нарушение по чл.102, т.5 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

   Жалбоподателят „СТЕЛИАНА” ЕООД моли атакуваното Наказателно постановление да бъде отменено.

   Въззиваемата страна- ДАМТН чрез пълномощника си по делото експерт Пенкова изразява становище за неоснователност на жалбата.  

   Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

      ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

   Атакуваното Наказателно постановление е издадено против дружеството за това, че при извършена проверка на 10.09.2015г. в ресторант „Мистрал”, находящ се в гр. Пловдив, ж.к. „Т” срещу бл с ползвател „СТЕЛИНА” ЕООД е установено, че в обекта, в помещение с леснозапалими и горими вещества – туби с олио, хладилни витрини, пластмасови каси за безалкохолни напитки, се съхраняват 4бр. празни бутилки за газ тип „БВГ 100”.

    Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № 7-141/02.11.2015г., същият е съставен против жалбоподателя за посоченото нарушение. Разпитан в хода на съдебното производство актосъставителят Б.Л.К. поддържа отразеното в Акта, като заявява, че лично е установил нарушението в присъствието на управителя на заведение, съставил на място констативен протокол, а в последствие и Акт.

 

      От така изложените доказателства се налага категоричният според съда извод, че по делото са налице безсъмнени доказателства за извършено от страна на „СТЕЛИНА” ЕООД административно нарушение по чл. 102, т.5 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. В тази насока да се направи положителен извод спомогнаха преди всичко показанията на актосъставителя, лишени от каквато и да било субективна оценка и подкрепени напълно от писмените доказателства по делото, а именно констативен протокол, покани и АУАН.

   Не на последно място самият жалбоподател, въпреки предоставената му за това възможност не ангажира каквито и да било доказателства за опровергаване направените в АУАН констатации. Тоест следва да се приеме, че извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин и безсъмнено се установява, че на инкриминираните дата и място жалбоподателят не е спазил изискването да не се съхраняват пълни или празни газови бутилки в помещение с леснозапалими и горими вещества.

 

   Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление № 16-128/28.04.2016г. на и.д. Главен директор на ГД ИДТН, с което на „СТЕЛИНА” ЕООД ЕИК 115543056, седалище гр. Хисаря ул. „Христо Ботев” № 47 е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 100лв. за извършено нарушение по чл.102, т.5 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде  ПОТВЪРДЕНО.

 

      Що се отнася до размера на наложеното наказание „ГЛОБА” от 100лв. то видно от правилно посочената санкционна норма на чл.55 ал.2 ЗТИП, същата е наложена в минимално предвидения размер, при правилна преценка на обстоятелствата по случая. Поради това и правилно административно-наказващият орган е преценил всички обстоятелства по случая и е определил именно този размер.

 

   По делото не се твърдят, а и при извършената служебна проверка от страна на съда не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и издаване на НП.

 

   За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

   По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

Вярно, секретар Н.Т.