АНД 5347/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Наказателно дело 5347/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

1599

 

гр. Пловдив, 14.10.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Пловдивски районен съд - XXIV наказателен състав в публично заседание на четвърти октомври през две хиляди шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5347/2016г. по описа на ПРС, ХХІV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 04273/28.07.2016г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/-гр.София, с което на ЕТ „***“, ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от собственика Т.Ф.Т., ЕГН **********, на основание чл.65, ал.2, вр. чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 от Закон за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 от ЗСБТ.              

 С жалбата се прави искане за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно, издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Алтернативно моли за приложение на чл.28 от ЗАНН. Редовно призован, в съдебно заседание не изпраща представител.

           Въззиваемата страна - Държавна комисия по стоковите борси и тържища, се представлява от процесуалния представител от юрк. А. Н., която моли съда да остави без уважение жалбата, като неоснователна и необоснована и да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.  Излага доводи за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 06.07.2016 г. била извършена проверка от служители на Дирекция „Надзорни дейности и анализи“ при ДКСБТ на територията на  стоково тържище „Родопи 95“ АД в с.Първенец, на жалбоподателя ЕТ „***“, който извършвал търговия на едро с налични хранителни продукти – праскови. В хода на проверката контролните органи изискали придружаващите документи за безопасност на цялата стока, предоставяна за продажба от жалбоподателя – общо 350 кг, представляваща праскови, 50 касетки по около 7 кг. Продажбите били осъществявани от бус  „Мерцедес“ с рег.№ *** на паркомясто № 33, в който имало и кантар. Установено било, че търговецът не съхранявал и не предоставял документи за безопасност на предлаганата от него налична хранителна стока. Поисканите документи на били представени до приключване на проверката, продължила от около 09.00 часа до 10.30 часа. По данни на продавача за деня били продадени около 700 кг праскови. Актосъставителят квалифицирал деянието като нарушение по  чл. 57, ал.2, вр. чл.57, ал.1, т.2 от ЗСБТ, за което бил съставен АУАН бланков №  004273/06.07.2016 г. в присъствието на Т.Ф.Т.. Актът бил подписан от последният, който вписал в него, че има документ за прасковите - фактура и е след като е запознал производителя със случая, ще представи изискуемия документ. В законоустановения тридневен срок било депозирано писмено възражение с приложено към него копие от анкетна карта на земеделски производител П. Г. Т..

Въз основа на съставения АУАН било издадено атакуваното Наказателно постановление № 04273/28.07.2016 г., с което на ЕТ „***“ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 от ЗСБТ, на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ.

Административно наказващият орган преценил, че не са налице условията за прилагане на чл.28 от ЗАНН по отношение на извършеното от жалбоподателя нарушение на ЗСБТ, поради високата значимост на регулираните обществени отношения, свързани с търговията на храни, имаща пряко отношение към здравето на хората и участниците в оборота.

         Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от свидетелските показания на актосъставителя, както и от приобщените по делото писмени доказателства – АУАН и НП, копие от фискален бон от 06-07-2016 г., възражение с вх. № 2347/12.07.2016г., заверено копие от Анкетна карта № 04279, заверено копие от Заповед № РД-09-141/07.12.2015г. на Председателя на ДКСБТ.

         При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства съдът прие, че е налице осъществен от жалбоподателя състав на административно нарушение по смисъла на чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 от ЗСБТ. Разпоредбата на чл.57, ал.2 от ЗСБТ въвежда задължение за продавача на стоково тържище и на пазар на производителите да съхранява и предоставя документите по ал.1, т.2, 3 и 4 от същия закон. В случая по категоричен и безспорен начин се установява, че при извършена проверка на процесната дата, ЕТ „***“ като продавач на стоково тържище „Родопи 95“АД, с.Първенец не съхранява и не предоставя за предлаганата от него стока – праскови, 50 касетки по около 7 кг, общо около 350 кг нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност. Същите следва да бъдат съхранявани и предоставяни от продавача на стоковото тържище на мястото на извършване на продажбите, предвид ал.1 на чл.57 от ЗСБТ.  Наличието на сочените документи гарантира на всеки купувач преди, по време и след извършване на продажба, правото да се информира относно безопасността на стоката. В конкретния случай не се установява към момента на проверката ЕТ „***“ изобщо да е разполагал с такива документи, видно и от направеното в АУАН възражение, от което става ясно, че едва след проверката жалбоподателя е предприел действия по снабдяване с нормативно изискуемия документ. Обстоятелството, че впоследствие е представил анкетна карта не изключва нарушението, изразяващо се в това, че търговецът не съхранява и не предоставя документи, придружаващи стоката относно нейната безопасност. От гореизложеното следва да се приеме за правилен направеният от административно наказващия орган извод, че жалбоподателя е нарушил разпоредбите на  чл.57, ал.2 вр. ал.1, т.2 от ЗСБТ, поради което е ангажирана неговата отговорност.      

        Законосъобразно за така извършеното нарушение наказващият орган е наложил административно наказание  „имуществена санкция“ на основание разпоредбата на чл.65, ал.2 от ЗСБТ, съгласно която за нарушения по ал.1, на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лв. С обжалваното постановление на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в минимално предвидения от закона размер и същата не може да бъде редуцирана.

        Съдът намира, че в конкретният казус не се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, което би довело до отпадане на административно наказателната отговорност на едноличния търговец. С оглед значимостта на охранявания обществен интерес, законодателят е преценил, че подобно нарушение е с по-висока степен на обществена опасност в сравнение с други подобни случай. Касае се за деяние, при което са засегнати обществени отношения, свързани с безопасността на предлаганите стоки. Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че търговецът е предлагал стока без да разполага с документи, удостоверяващи безопасността й и на процесната дата е продал около 700 кг от въпросните праскови, като немалко е било наличното количеството на стоката към момента на проверката. В случая се засягат интересите на неопределен кръг адресати, с което обществено опасните последици биха могли да засегнат множество на брой субекти. Действително нарушението е извършено за първи път, но това е взето предвид от наказващия орган при определяне размера на наложената санкция. При това положение, деянието не може да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което направеното в тази насока искане от страна на жалбоподателя е неоснователно.

При съставянето на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                          Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 04273/28.07.2016г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/-гр.София, с което на ЕТ „***“, ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от собственика Т.Ф.Т., ЕГН **********, на основание чл.65, ал.2, вр. чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 от Закон за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 от ЗСБТ. 

Решението  не е окончателно и подлежи на обжалва пред Административен съд Пловдив от страните  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ