АНД 5318/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1734                                                       31.10.2016  год.              Град  ПЛОВДИВ

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд       -        5 наказателен    състав

На деветнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

разгледа докладваното от съдията    АНД № 5318  / 2016 год.

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 195884-F204653/ 03.06.2016г. на А.П.Б. - Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на АВРОРА 15 ЕООД гр.Пловдив, ЕИК 203822985  е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на  чл.132 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.178 от ЗДДС.

Жалбоподателят в депозираната от него жалба желае да бъде отменено атакуваното наказателно постановление по подробни изложени в същата съображения.

Въззиваемата страна, чрез юр.П. взема становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и съобразно исканията на страните, намира и приема за установено следното:

На жалбоподателя е съставен АУАН на 10/03/2016г. за това, че като регистрирано по ЗДДС лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС не е подало в ТД на НАП гр. Пловдив заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 132, ал.2 във връзка с ал. 1 от същия закон, в законоустановения 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1, т.З от ЗДДС в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Установени са от контролните органи следните обстоятелства, свързани с нарушението:

Проверяваното лице е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 07.12.2015г. /вписване 20151207133844/ като еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 203822985 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември" № 54, ет.1, ап. 1, с управител А.И.К. и капитал в размер на 302 000лв. като едноличен собственик на капитала е „Ти Ен Джи 79" ООД с ЕИК 160130907.

Капиталът в размер на 302 000,00лв. е формиран чрез непарични вноски /апорт/ на едноличния собственик на капитала, представляваща правото на собственост върху самостоятелно обособени обекти, незавършено строителство, подробно описани в приложена към протокол № 1600013495/10.03.2016г. разпечатка от Търговски регистър. Такава е приложена и към съдебното производство /л.10-11/.

Съгласно чл. 132, ал. 1 и аг. 3 от ЗДДС „задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано лице" и „датата на регистрацията е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 в търговския регистър". След извършена проверка в информационните масиви на НАП контролните органи установили, че „Ти ЕН Джи 79" ООД с ЕИК 160130907 е регистрирано по ЗДДС от 28.04.2009г. и е с активна регистрация по същия закон към датата на горецитираното вписване на апортната вноска - 07.12.2015г. Задълженото лице, на основание чл.132, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС е следвало да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в ТД на НАП Пловдив, в 14 -дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1, т.З ст същия закон в търговския регистър, те. в срок до 21.12.2015г. включително.

Заявлението е подадено в ТД на НАП - Пловдив на 26.02.2016г. с вх. № 163911600005910/26.02.2016г. и ЗЛ е регистрирано на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС с Акт за регистрация по ЗДДС с № 160421600004932/10.03.2016г.

Нарушението е установено на 10.03.2016г. в сградата на ТД на НАП - гр. Пловдив, ул. „Скопие" №106 при извършена проверка за наличие/липса на основания за регистрация на лицето по ЗДДС, документирана с цитирания по-горе протокол с Изх.№ 1600013495/10.03.2016г.

     АУАН е съставен в присъствието на упълномощено лице А.К. на 10/03/2016г. и му е връчен екземпляр. Въз основа на АУАН е издадено атакуваното НП.

Фактите се установяват от показанията на свид. Н.М., както и от всички писмени доказателства - АУАН, протокол с Изх.№ 1600013495/10.03.2016г. като официален документ, удостоверяващ изложените в него обстоятелства, заявление за регистрация вх.№ 163911600005910/26.02.16г., упълномощителна заповед, пълномощно, възражение, писмени извадки от Търговски регистър.

Гласните доказателствени средства от разпита на свид.М. се потвърждават от посочените по-горе писмени доказателства, приложени към АНП и на съдебното производство. видно от депозираното възражение в хода на административнонаказателното производство жалбоподателят чрез своя представител не оспорва горните факти, но счита, че неправилно е санкциониран, тъй като АВРОРА 15 ЕООД не е извършвало дейност от момента на регистрация в ТР до датата на регистрация по ЗДДС, алтернативно счита,   че е налице маловажен случай.

По същество нарушението по чл.132 ал.2 вр.ал.1 от ЗДДС е извършено. Осъществено е от ЮЛ при т.нар. безвиновна отговорност по чл.83 от ЗАНН. Доказа се, че жалбоподателят задължително е подлежал на регистрация по ЗДДС, тъй като на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДДС е  придобило правото на собственост на недвижим имот от регистрирано лице Теи ЕН Джи 79 ООД. Регистрацията е следвало да се извърши с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 в търговския регистър, а това се е случило на 07/12/2015г. /л.10-11/. За съставомерността на нарушението е без значение обстоятелството, дали дружеството получил стоката или услугата по чл.132 ал.1 от ЗДДС е извършвало дейност или не. Това не води и на извода за маловажност на нарушението. То не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от други нарушения от този вид, а и заявлението за регистрация е подадено два месеца след изтичане на срока за това – 21/12/2015г. Като резултат от гореизложеното правилен е изводът на наказващия орган за извършеното от страна на санкционираното дружество административно нарушение по чл.132 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.178 от ЗДДС.

Съгласно чл. 178 от ЗДДС данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. Санкцията е определена в абсолютния минимум от 500лв., за което са отчетени обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН, вкл. и тези, по възражението на дружеството жалбоподател, сред които срокът на закъснението. С това наказание биха се изпълнили целите на администаривнонаказателната превенция.

НП е правилно и обосновано. То е законосъобразно и на процесуално основание. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до накърняване правото на защита на страна в процеса. Спазени са процесуалните срокове. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН, нарушението е пълно и непротиворечиво описано, съдържа всички елементи от неговия фактически състав, сред които дата и място на нарушението. Както се посочи по-горе, не са налице основанията на чл.28 от ЗАНН. В тази връзка са неоснователни доводите в жалбата.

Следва атакуваното НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Мотивиран от това, съдът  на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, ПРС V н.с.

 

Р      Е      Ш      И :

 

  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 195884-F204653/ 03.06.2016г. на А.П.Б. - Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на АВРОРА 15 ЕООД гр.Пловдив, ЕИК 203822985  е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на  чл.132 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.178 от ЗДДС.

 

 Решението може да се обжалва пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС