АНД 5224/2016 - Решение - 27-12-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                                    Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                              № 2131   гр.Пловдив, 27.12.2016г.

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 21.12.2016г. в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №5224/2016г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление №552 от 14.06.2016 г. на Началника на Трето РУП при ОД на МВР - гр.Пловдив, с което на И.В.Н., ЕГН ********** ***, на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 50/петдесет/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 6 от ЗБЛД.

           Жалбоподателят, И.В.Н., обжалва Наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно на основания, изложени в жалбата и моли за неговата отмяна. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява лично и не изпраща процесуален представител.Оплакванията на жалбоподателя се изразяват основно в неприлагане от страна на административно – наказващия орган  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

           Въззиваемата страна, Трото РУП гр.Пловдив, редовно призована, не изпраща процесуален представител в съдебно заседание и не дава становище по делото.

            Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличие на правен интерес, се явява допустима. Разгледана по същество e НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Атакуваното Наказателно постановление е издадено против И.В.Н., за това, че при извършена полицейска проверка на 09.06.2016 г. около 00:30 часа в гр. Пловдив, бул. "България" №125, същият не е представил документ за самоличност – лична карта.

             С това жалбоподателят е нарушил чл. 6 от ЗБЛД.

             Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 552 от 09.06.2016 г., съставен от А.С.Л. – *** при Трето РУП гр.Пловдив.

              Изложените по-горе фактически положения се установяват от събраните по делото писмени и гласни доказателства, които съдът кредитира, заради тяхната обективност, достоверност и взаимовръзка. Съдът намира за правдиви показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител А.С.Л., който описва обстановка идентична с така посочената в АУАН и НП.

           За по-голяма прецизност съдът отбелязва, че жалбоподателят не ангажира никакви доказателства, с които да обоснове твърденията си, целящи отмяна на процесното НП.Същият безспорно е разбрал за какво точно негово поведение е бил санкциониран. Този извод се обосновава от депозираната жалба, в която не само личи яснотата относно извършеното и констатирано нарушение, но напротив жалбоподателят дори излага доводи, с които да оправдае вменената му отговорност, твърдейки че е налице чл.28 от ЗАНН.

            В тази връзка съдът намира, че са налице достатъчно доказателства, чрез които се установява противоправна деятелност на жалбоподателя по посочената правна квалификация. Правилно е било наложено на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД административно наказание, а именно глоба в размер на 50лева.Нарушителя е точно и конкретно индивидуализиран, като точно е определена и нарушената от него норма, а именно чл.6 от ЗБЛД.

            При извършената служебна проверка, съдът намира, че при съставяне на АУАН и НП са спазени изискванията, визирани в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализираното на административно – наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

            Не са налице основания за приложението на чл. 28 от ЗАНН, именно защото конкретното нарушение не разкрива признаци, които да го отличават по степен на обществена опасност от типичната в сравнение с други нарушения по чл. 6 от ЗБЛД.Напротив настоящия състав съзря отегчаващи вината обстоятелства при които е извършено нарушението.Видно е че нарушителя е с постоянен адрес ***, представил е съдебен адрес ***, което показва че лицето не пребивава постоянно или дори временно в гр.Пловдив.Бил е без документ за самоличност в чужд нему град в 00.30 минути през тъмната част на денонощието.Маловажно би било например нарушението, ако в светлата част на денонощието, в родния си град или мястото където пребивава постоянно, едно лице излезе за кратко без документ за самоличност, отивайки до близък до дома му магазин или друго обществено място.В крайна сметка при определяне размера на наказанието, което предвижда глоба от 50 до 300лева административния орган е изходил от младата възраст на нарушителя и от това, че няма данни за други административни нарушения.Наложил е глоба на законовия минимум, което обуславя и липсата на възможност за изменяване размера на наказанието към по-нисък размер.

              С оглед гореизложеното, настоящият съдебен състав счете, че атакуваното наказателно постановление, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО като правилно и законосъобразно, поради което

 

                                                      Р Е Ш И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №552 от 14.06.2016 г. на Началника на Трето РУП при ОД на МВР - гр.Пловдив, с което на И.В.Н., ЕГН ********** ***, на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 50/петдесет/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 6 от ЗБЛД като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено и обявено, пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.