АНД 5222/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1622                        В     ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

17.10.2016г.                                                     гр.Пловдив

 

Пловдивски районен съд  четиринадесети наказателен   състав

                                                                 

на   четиринадесети октомври две хиляди и шестнадесета  година

 

В публично заседание  в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Порязова

 

Секретар- Йорданка Туджарова 

като разгледа докладваното от съдията АНД №5222/16г.  по описа на ПРС

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН

Обжалваното е Наказателно постановление №16-1030-001333 от дата 01.04.2016г. издадено от Началник Сектор към ОДМВР Пловдив, с-р „Пътна полиция“, упълномощен със Заповед МЗ 8121з-748 от 24.06.2015 г., с което на Г.Д.Х. ЕГН ********** ,  са му наложени административни наказания,както следва : Глоба в размер на 50 лв. за нарушение по чл. 137 А ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.147ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят  Г.Х. чрез процесуалния си представител адв.Н.П.  обжалва цитираното наказателно постановление, като моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно,по цитираните в жалбата основания , а именно непълно и неточно описание на мястото на нарушението ,както и оспорване на наложеното наказание за нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДП.

Въззиваемата страна, ОДМВР гр. Пловдив, не изразява становище по така депозираната жалба.

Съдът, като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

В резултат на извършена проверка на 24.01.2016г. от П.Д.-*** към Сектор ПП е установено,че в гр.Пловдив  на кръстовището на бул.“Копривщица“ и бул.“Пещерско шосе“,водачът на товарен автомобил „Фиат“  с рег.№ ******,Г.Х. управлява посочения автомобил, като не използва обезопасителен колан по време на движение на МПС ,с който е оборудван ,както и водача управлява ППС  ,което не е  представено на годишен технически преглед-видно от  стикер за ГТП№5966898 до 26.03.2015г. За така констатираните нарушения бил съставен АУАН №16-1030 -001333  от дата 24.01.2016г., който бил подписан от жалбоподателя без възражения. Същия бил запознат с правото си в 3 дневен срок да направи допълнителни обяснения и възражения, но в законовия срок такива не постъпили. Въз основа на издадения АУАН в последствие било издадено обжалваното наказателно постановление.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена  , а същата не се оспорва и от самия жалбоподател и пълномощника му.Подкрепя се и от писмените доказателства ,съдържащи се в преписката.

 Жалбата е подадена от лeгитимирана страна, в законоустановения срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е  частично основателна. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

В конкретния случай административно-наказателната отговорност на жалбоподателя Г.Х. е била ангажира за две административни нарушения ,а именно – по чл.137 А от ЗДП и по чл.147 ал.1 от ЗДП.

В хода на съдебното разглеждане на делото е допуснат до разпит като свидетел- актосъставителя П.Д..Същият потвърждава издаването на АУАН,но няма реален и конкретен спомен за проверката и нейните констатации.Пояснява,че на ден пише по минимум десет на брой АУАН-а ,поради което и няма как да си спомня този случай.Настоящият съд възприема заявеното от него като правдоподобно ,предвид спецификата и вида работа на актосъставителя.

По същество жалбоподателя ,а и неговия пълномощник адв. П.   заявяват, че според тях в АУАН и НП липсва описание на мястото на нарушението ,което е достатъчно основание за отмяна на НП.Твърди се,че кръстовището на бул.“Пещерско шосе“ и бул.“Копривщица“има обособени две отделни кръстовища и така направено описание е в разрез с изискванията на Закона и ТР1/2014г. по тълк.дело1/2013г. по описа на ВАС.Според настоящия съдебен състав това не е така ,тъй като кръстовището е едно ,но се дели от железопътна линия.И в този смисъл действително има различни посоки на движение на автомобилите ,като в конкретния случай това не е описано в АУАН и НП,но това обстоятелство не влияе по никакъв начин на самото нарушение , както и на отговорността на жалбоподателя.Никъде ,нито в жалбата , а така също и в съдебно заседание не се оспорват самите нарушения,а така също и къде точно са извършени.Доводите на жалбоподателя и неговия пълномощник биха били резонни ,ако нарушението ,което беше констатирано е  пътно-транспортно произшествие и това би довело до погрешна или неточна преценка , както и да е от съществено значение за предимството на автомобилите.В този смисъл това описание без съответната посока на движение и участък ,макар и страдащо от известна непълнота не е равнозначно на липса на  място на нарушение ,както и не води до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя.Ето защо ,съдът не възприема като основателен този довод .  

По отношение на нарушенията от НП , а именно по т.1 и т.2 .

По отношение на нарушението по т.1 –по чл.137 а ал.1 от ЗДП.Не се оспорва водачът по време не проверката да е бил с обезопасителен колан, като няма нито гласни ,нито писмени доказателства в тази насока,които да оборят описаното в АУАН и НП.На следващо място както текстово ,така и цифрово ,както и еднозначно е направено описанието на обстоятелствата на самото нарушение ,на отделните елементи на нарушението ,поради  което и са спазени разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Правилно е определена отговорността и субекта ,който следва да я носи ,както и вида и размера на наказанието ,съобразно чл.12 и чл.27 от ЗАНН.Ето защо наказателното постановление в тази му част следва да бъде потвърдено.

Досежно нарушението по т.2 от НП ,а именно касаещо нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДП,съдът счита следното .Не се съгласява с изтъкнатото от пълномощника,че неправилно е ангажирана отговорността на водача .Напротив, безспорен е факта,че водачът на посоченото МПС –Г.Х. ,както и че същия е управлявал посочения в АУАН и НП –товарен автомобил „Фиат“ с рег.№****** . Разпоредбата на чл.147ал.1 от ЗДП създава задължение ,както към собствениците, така им към длъжнностните лица , а не на последно място и към водачите на МПС.Като обаче впоследствие носената отговорност е различна ,в зависимост от това в какво качество се намира лицето по отношение на автомобила.Тоест ,когато става въпрос за автомобил ,на който лицето не е собственик , а водач,то правилната правна норма ,по която следва да носи отговорност е именно тази по чл.185 от ЗДП , а не тази по чл.181 т.1от ЗДП, където субектът на нарушението е "собственик" или "длъжностно лице".В този смисъл субект на нарушението по чл.147 ал.1 от ЗДП не са само „собствениците“ и „длъжностните лица“ ,а така също и водачите на МПС-та.Като доводите в жалбата и поддържани в съдебно заседание в тази насока ,се явяват напълно неоснователни за несъставомерност на нарушението.

На следващо място,обаче правилно се явява възражението на жалбоподателя  ,че в случая описания в АУАН и НП , като номер стикер да ГТП и приложен към материалите по делото ведно с жалбата -№5966898 се отнася до автомобил ****** , а не както и посочено ******,вписан като управляван от проверяващите и наказващия орган.Това е доказано от жалбоподателя с предоставеното от него удостоверение за техническа изправност/л.6 / от делото.В този смисъл  действително  същото в голяма степен разколебава вмененото му във вина нарушение ,като в този смисъл се явява недоказано по категоричен и безспорен начин,както изисква разпоредбата на чл.53 от ЗАНН.Ето,защо е нарушено правото на защита на жалбоподателя в съществена степен , а именно от категорията същия да не може да организира в достатъчна степен защитата си, а и самото нарушение не е доказано в пълнота от АНО,в чиято тежест е .Поради което следва наказателното постановление по т.1 –за нарушение по чл.137 а  ал.1 от ЗДП да бъде потвърдено , а в останалата част по т.2 –за нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДП да бъде отменено.

Мотивиран от горното ПРС ХIV  н. с.,

 

Р Е Ш И: 

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление  № 16-1030-001333  от 01.04.2016г. издадено от Началник Сектор към ОДМВР Пловдив, с-р „Пътна полиция“, упълномощен със Заповед МЗ 8121з-748 от 24.06.2015 г., в частта ,с която на Г.Д.Х. ЕГН ********** е  наложено административно наказание глоба в размер на 50  лева  за нарушение на  чл.137А ал.1 от  ЗДВП, като ОТМЕНЯ наказателното постановление в останалата му част ,с която му е наложено административно наказание  -глоба в размер на 20 лева ,за нарушение на чл.147 ал.1  от ЗДП.

 Решението подлежи на обжалване пред  Административен съд-Пловдив по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

Вярно с оригинала!ЙТ